Niğde OSB’nin Sorunları görüşüldü

Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ALTUNBAŞ Niğde OSB ‘yi ve tüm OSB’lerin genel sorunlarını dile getirdi.

EKONOMİ 05.12.2013, 13:21 08.12.2013, 16:47
1286
Niğde OSB’nin Sorunları görüşüldü
banner830
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Siteleri Genel Müdürü Sayın Yaşar ÖZTÜRK’ün teşrifleri, Vali Yardımcısı Abdullah Uçgun, Niğde Üniversitesi Rektörü Adnan GÖRÜR, Niğde ve komşu illerin BSTB İl Müdürleri, TSE Temsilcileri, KOSGEB Temsilcileri, Üniversite Mensupları ve sanayicilerin katılımları ile Niğde Organize Sanayi Bölgesi Müdürlük Binası Konferans Salonu’nda, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programının Tanıtılması” konulu istişare toplantısına Niğde Organize Sanayi Bölgesi ev sahipliği yaptı.

 

Niğde OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa ALTUNBAŞ Niğde OSB ‘yi ve tüm OSB’lerin genel sorunlarını dile getirdi.

 

Globalleşen dünyada tek başına çalışmak, tek başına üretmek, tek başına dağıtmak yalnızlık getirmekte, büyümeyi engellemekte, rekabet şansını azaltmaktadır. Büyüyen dünyada yer almak isteyen, herkesin ve her şirketin bir araya gelmesi, birlikten kuvvet doğar ilkesiyle hareket etmesi gerekmektedir. Toplantıya konu olan kümelenme bu açıdan son derece önem arz etmektedir, dedi. 

Mustafa ALTUNBAŞ sözlerine şöyle devam etti. 

OSB’lerin yetki ve görevlerinin genişletilmesi, OSB’lere ruhsat verme yetkisi verilmesine rağmen bu güne kadar kullanılamayan denetleme, yangın,  yıkım yetkisi verilmesi, OSB’lere İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı denetleme yetkisi verilmesi, Kurulu gücü 630 kVA üzerinde olan tesislerin elektrik kabulünü yapma ve bağlantı yetkisi verilmesi, OSB içerisinde trafik, çevre kirletme ve imar cezası kesme yetkisi verilmesi gerektiğini söyledi.

 

4562 Sayılı OSB Kanunu’nun diğer kanunlarla uyumsuzluk arz ettiği çelişkilerin giderilmesi gerektiğini vurguladı. 

OSB’lerin yasa ve yönetmelikleri tam olarak uygulamalarının sağlanarak OSB’ler arasında haksız rekabetin önlenmesi gerektiğini söyledi. Ne yazık ki hala OSB sınırları içerisinde kurulamayacak tesislerin kurulmasına izin veren OSB’ler mevcuttur. İmar kurallarının tam olarak uygulanmadığı OSB’ler kötü örnek olmaktadır. Özellikle imar ve ruhsat işlemleri sırasında yasa ve yönetmelikleri tam olarak uygulamak isteyen OSB’ler ile yatırımcılar karşı karşıya gelmektedir, dedi. 

OSB’lerde yatırıma uygun arazi varken Hazine’nin ve belediyelerin yatırım yeri tahsis etmesinin düzenli sanayileşme açısından sıkıntı yarattığını belirtti. 

Hazine’nin ve belediyelerin çevre düzeni planını bile dikkate almadan yapmış oldukları imar uygulamaları ve imar tadilatları nedeniyle maalesef OSB’ler amacına ulaşamıyor, kentin ve diğer alanların herhangi bir yerinde sanayi tesisi kurulabiliyor.

 

Ayrıca; yatırım hacmi düşük olan yerleşim birimlerinde bile OSB kurulması; özellikle Anadolu kentlerinde OSB’lerin cazibesini kaybetmesine, küçük sanayi sitesi hali almasına neden olmaktadır. Teşviklerde ve desteklerde OSB’lerin aldığı pay düşmektedir, dedi. 

Niğde OSB’nin genişleme alanını gündeme getirdi. 

Niğde OSB’nin 113 sanayi parselinden 104’ü bu gün itibariyle tahsis edilmiştir. Yani sanayi parsellerinin %92’si tahsislidir.

 

Niğde OSB, OSB Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasından yararlanmak istemiş ancak; 5084 Sayılı Yasa ile tanınan Milli Emlak arazilerinin OSB’lere bedelsiz tahsisi sona erdiği için bu girişim sonuçlanamamıştır. Bor İlçesindeki OSB kısmen bedelsiz arsa tahsisi teşviğinden yararlanırken Niğde OSB böyle bir imkanı olmadığı ve ilçedeki OSB ile rekabet yapmak zorunda olduğu için bu girişimini ertelemek zorunda kalmıştır. Yol, altyapı, yeşil alan ve sosyal donatı alanları dikkate alındığında Milli Emlak’tan bedeli karşılığı alınan arazinin maliyeti altyapı ve üst yapı yatırımları dahi yapılmadan Niğde OSB’nin arsa satış bedellerine yaklaşmaktadır, dedi. 

Arsa maliyetlerinin ve altyapı yatırımlarının yüksek olduğu OSB’lerde yapılaşma katsayısının düşük olması ve imar tadilatı sırasında yeşil alanların kullanılamamasının arsa kullanım verimliliğini düşürdüğünü söyledi.

 

Taban alanı olarak 80.236 m², kat alanı olarak 240.707 m² yapılaşma imkanı sağlayacak olan yapılaşma katsayısı yükseltme ve diğer imar tadilatı çalışmaları devam etmektedir.  Niğde OSB’nin yeşil alanları ve sosyal alanları yönetmelikte belirtilen oranların çok üstünde (%17,48) olduğundan genişleme alanının imar planı sırasında (takas yolu ile) yeşil alan düzenlemelerinin yapılması Niğde OSB’yi rahatlatacaktır.
 

Ayrıca; yapılaşma katsayısı artırma çalışmaları sırasında yeniden zemin etüdü istenmektedir. Niğde OSB’nin 2006 yılında yapılan revizyon imar planı çalışmaları sırasında Bölge’nin tamamının zemin etüdü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gözetiminde yapılmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün “zemin etüdüne gerek yoktur” yazısına rağmen Bölge’nin katsayı artırılacak 263 hektarlık bölümü için yeniden zemin etüdü istenmektedir, dedi. 


5084 Sayılı Teşvik Yasası kapsamında Niğde OSB’ye yapılacak arsa bedeli ödemelerinin çok düşük olması ve bugüne kadar ödeme yapılmadığını dile getirdi. 


Niğde OSB gibi kredi kullanmadan ayakta durmaya çalışan bölgelerde teşvik, yasaları kapsamında ödenen bedellerin düşük olması teşviğin Devlet imkanları ile değil bölgelerin kendi imkanları ile karşılanmasına neden olmaktadır.
 

5084 Sayılı Yasa kapsamında yapılan bedelsiz arsa tahsislerinden bugüne kadar Niğde OSB’ne hiçbir ödeme yapılmamıştır, dedi. 

OSB sınırları içerisinde yer alan sanayi harici kullanıcılardan katılma payı alınması gerektiğini söyledi. 

OSB’ler içerisinde yer alan ve adına arsa tahsisi yapılan teknik altyapı alanı kullanıcılarından yönetim aidatı, arıtma tesisi işletme giderleri katılma payı alınamamaktadır.

 

Devletten her hangi bir teşvik ve destek almayan, sanayicilerinin kıt kaynakları ile her türlü alt ve üstyapı yatırımlarını ve işletmesini gerçekleştiren OSB’lerin ve sanayicilerin diğer kamu ve özel kuruluşları finanse etme imkanı bulunmamaktadır.

 

Yatırımın her aşamasında kredi ve karşılıksız destek imkanlarının yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

 

Bölge ve sanayi yatırımlarının artması için yasal prosedürün kolaylaştırılması, yatırımın her aşamasında kredi ve karşılıksız destek imkanlarının yükseltilmesi gerekmektedir.

 

Sanayi ve işletme kredilerinin finans piyasasındaki ortalama yıllık faiz oranının %11-12 mertebesinde olması, diğer kredi maliyetleri ile birlikte bu oranın %14’lere ulaşması, buna karşılık konut kredilerinin yıllık faiz oranının %9-10 arasında, tüketici kredilerinin %10-11 arasında olması, ülkemizde üretimin değil tüketimin daha ucuz ve kolay desteklendiğini göstermektedir.

 

Gelişmiş ülkelerde devlet ve özel bankalar tarafından verilen krediler ile üreticiler ayrıcalıklı olarak desteklenmesine rağmen ülkemizdeki sanayi kredilerinin maliyeti tüketici ve konut kredilerinin maliyetinden çok daha yüksektir. Yani üretim değil tüketim desteklenmektedir, dedi.

 

Elektrik faturalarında yer alan %2 TRT Payının yüksek olmasının tüketicilere küçümsenemeyecek boyutlarda yük getirdiğini vurguladı.

 

Elektrik faturalarındaki TRT Payı’nın kaldırılması ya da oranın düşürülmesi faydalı olacaktır. Aynı şekilde Enerji Fonu (%1) ve Elektrik Tüketim Vergisi (%1)’ de yük getirmektedir. Niğde OSB’nin 2012 yılı içerisinde temin ettiği elektrik faturasındaki 29 Milyon TL enerji bedeli için ayrıca 580 bin TL TRT Payı, 290 bin TL Enerji Fonu ve 290 bin TL Elektrik Tüketim vergisi ödenmiştir. Tüm Organize Sanayi Bölgeleri’nin ödediği TRT payına karşılık TRT’nin OSB’lere bakış açısı maalesef değişmemiştir. İzlenme oranı en düşük saatlerde bile hazırlanacak olan kısa süreli programlar için yüksek meblağlar talep edilmektedir. 

 

OSB sınırları içerisinde ETV ya alınmamalı ya da oranı düşürülmelidir. Belediyelerin ve kamunun bütün görevlerini yüklenen OSB’lerin faturalarında yer alan elektrik tüketim vergileri belediyelere ve kamuya aktarılmaktadır, dedi.

 

Emlak vergileri, ilan reklam vergileri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı harçlarının OSB’lere ödenmesi gerektiğini söyledi.

 

Bütün yatırımlarını ve işletmesini kendisi yapan, belediyelerin ve kamunun bütün görevlerini yüklenen OSB’lerin içerisinde yer alan firmaların emlak vergileri, ilan reklam vergileri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı harçlarının, hatta OSB emlak vergilerinin buraya hizmet vermeyen belediyelere ödenmesi haksız bir uygulamadır, dedi.

 

OSB’lerin “Yeraltı Suları Hakkında Kanun” da ki yerinin belirlenmesine değindi.

 

Bilindiği gibi 167 Sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ve yeraltı suları kullanımını düzenleyen mevzuat hükümleri çerçevesinde Organize Sanayi Bölgeleri’nin yapmaları gereken işlemler ve yükümlülükler söz konusudur.

 

Mevzuatta “Sanayi Maksatlı Yer Altı Suyu” ibaresi yer almasına rağmen; uygulamada bu ibare kapsamında üretim tesisleri esas alındığı için OSB işlemleri maalesef yürütülememektedir. Örneğin; OSB’ler, sanayi sicil belgeleri ve kapasite raporları olmadığı için yeraltı suyu kullanım izni için başvuramamaktadırlar. 

 

Su mevzuatında Organize Sanayi Bölgeleri’nin yer almasının OSB’lerin yasadaki konumu ve uygulama açısından yararlı olacağı düşünülmektedir.

 

Ayrıca; OSB’lerin orta vadede ve otuz yıl sonraki dönemdeki su ihtiyacı ve su tahsisatı talebi yapılırken hangi kriterlerin baz alınacağı konusunda belirsizlik yaşanmaktadır. OSB’lerin orta vadede ve otuz yıl sonrasında su sorunu yaşamamaları için bu kriterlerin mevzuat bazında ya da üst kurumlar aracılığı ile belirlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

 

Yeraltı su kaynaklarının kıt olduğu bölgelerde OSB’lerin ve sanayi sektörünün su sıkıntısı yaşamaması için yüzey suyu kullanımı imkanı sağlanması elzemdir. Maalesef bu gün itibariyle sanayi tüketimine ayrılmış baraj, gölet vb. bulunmamaktadır.  Var olan barajların sanayi bölgelerine ve sanayi tesislerine, özellikle OSB’lere tahsis edilmesi, tahsis edilecek uygun baraj olmayan yerlerde sanayi maksatlı baraj, gölet vb. oluşturulması elzemdir, dedi.

 

banner697
Yorumlar (0)
Son Yorumlar
Taksiciler derneği kursan ne ? Bizim ehli keyf taksiciler gece 12:00 den sonra yolcu taşımiyor uyuyorlar. 10 tana dueak gezdim sabah 05:00 te otogara gideceğim diyee . osaatte taksi bulazsin dedilerr. nerde issiz gucsuz emekli kopuk tip varsa taksicilik yapiyor. bu tabirlere hakkiyla yapanlar dahil degildir
bu adanlar ağzında kuşta tutsa size yaranamaz tabi alışmadık don durmaz yıllarca memleketi bir yerlere getiremeyen onlarca bankayı yiyip batıran sizin cebinizden çalan adamlar kıymetli petrol çıkar sevinmezsin altın bulurlar sevinmezsin doğal gaz çıkar sevinmezsin yıllardırbis bir görüntü olan eski sanayiyi adam etmeye çalışırsın sevinmezsin sen nasıl bir kavimsin ama kervan yürüyor siz istesenizde istemesenizde
ÇEMİYETİN PAYLAŞIMI ESNASINDA MAHKEMELİK OLDUĞUNUZ DAVALARIN ,DİLEKCELERİNİ,MAHKEME KARARLARINI, TUTANAKLARI,BU KONUDA YAPILAN HABER KÜPÜRLERİNİ,SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINI DA MUTLAKA MÜZEDE SERGİLERSENİZ ÇOK GÜZEL OLUR..
ANADOLUNUN+ PARLAYAN+YILDIZIMI+%21%21%21%21% 21+G%C3%9CLD% C3%9CRMEYIN +KEMDINIZI + G%C3%9CLTEKIN+BEY
Meral aksener dememıs arkadas sen nasıl gazetecısın vatanfas soylemıs memnun deılım dıye
24°
açık
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 13 Haziran 2021
İmsak 03:23
Güneş 05:11
Öğle 12:46
İkindi 16:40
Akşam 20:11
Yatsı 21:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@