Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar Ar-Ge Çalışmalarını Değerlendirdi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde son dört yıl içerisinde gerçekleştirilen araştırma geliştirme faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

ARAŞTIRMA 29.06.2021, 00:27 Faruk
Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar Ar-Ge Çalışmalarını Değerlendirdi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, bilimsel makale, proje ve yeni açılan lisansüstü program sayılarındaki artışlar ve ihtisaslaşmaya yönelik yeni Ar-Ge yatırımlarıyla, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin araştırma üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Eğitim-öğretimden sonra üniversitelerin en önemli fonksiyonunun araştırma ve geliştirme olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, “Üniversitemizin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin son yıllarda arttığını gözlemliyoruz. Bilim insanlarımızın yayınladıkları nitelikli makale ve yaptıkları proje sayılarındaki yükseliş bunun en önemli göstergesidir” dedi.

ATANMA KRİTERLERİNDE NİTELİKLİ YAYIN ŞARTI ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin sahip olduğu fiziki, teknolojik ve beşeri sermaye potansiyelinin her türlü araştırma-geliştirme için yeterli olduğunu ve mevcut altyapıyı desteklemeye imkanlar ölçüsünde devam edildiğini belirten Prof. Dr. Muhsin Kar, “Göreve başladığımızda ilk yaptığımız işlerden biri öğretim üyeliğine atanma ve yükseltilme kriterlerini güncellemek oldu. Uluslararası indeksli dergilerde yayınlanan makale sayısının artması, üniversitelerin görünürlüğü ve Ar-Ge kapasitesi açısından önemlidir. Bu bağlamda öğretim üyeliğine ilk atanma ve görev süresi uzatımında öğretim üyelerimizin nitelikli yayın yapmasına yönelik kriterler belirledik ve bunun sonuçlarını almaya başladık” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, YÖKSİS kayıtlarına göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası dergilerde yayınladıkları makale sayılarının 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılı sonu itibariyle sırasıyla 1044, 1127, 1179 ve 1287 olarak gerçekleştiğini belirtti. Artan makale sayısı içinde tanınmış uluslararası indeksler, SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI, kapsamında yer alan dergilerde yayınlananan makale sayısındaki istikrarlı artışın devam ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Muhsin Kar, “Bu kapsamdaki dergilerde 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılı sonu itibariyle web of science kayıtlarına göre sırasıyla üniversitemiz adresli 194, 225, 248, 328 olmak üzere toplam 995 yayın yapıldı. İndeksli makalelere yapılan atıf sayısında da son yıllarda hızlı bir artış gözlenmektedir. Nitelikli yayın sayısındaki artış üniversitemizin geleceğine ilişkin beklentilerimizi artırmaktadır” dedi.

BİLİM İNSANLARIMIZA SAĞLANAN MALİ DESTEK MİKTARI ARTTI

Üniversitelerin Ar-Ge faaliyetlerinde projelerin önemli bir yer tuttuğunu ve göreve geldikten sonra Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Uygulama Yönergesini güncelleyerek hem proje türlerinde çeşitlilik sağlandığını hem de proje başına sağlanacak mali desteğin artırıldığını ifade eden Prof. Dr. Muhsin Kar, “Üniversitemizin BAP birimi tarafından desteklenen proje sayısındaki artış istikrarını korurken, sağlanan mali kaynak miktarını önemli ölçüde yükselttik. Nitekim projelere sağlanan destek miktarı, sırasıyla 2017, 2018, 2019, 2020 yılı sonu ve 2021 ilk altı ay itibariyle 639, 779, 723, 997, 705 bin TL’ye ulaşmıştır. Bu bağlamda projelere sağlanan destek miktarı son üç buçuk yılda toplam 3.2 milyon TL’ye tekabül etmektedir. BAP kaynaklarından sağlanan kaynakların üniversitemizdeki proje kültürünü artırmasını, daha nitelikli Ar-Ge faaliyetlerinin yapılmasını ve proje kapsamında indeksli makale yayınlanmasına imkan sağlamasını ve ayrıca uzun vadede öğretim elemanlarımızın TÜBİTAK kaynaklarına daha fazla başvurmasına katkıda bulunmasını bekliyoruz” diyerek sözlerine devam etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin mevcut bilgi birikimini bölgenin dinamikleriyle birleştirerek, 2019-2023 Stratejik Planında belirlenmiş olan bölgesel kalkınma odaklı öncelikli alanlarda ihtisaslaşan yenilikçi üniversite vizyonu ile Niğde’ye, bölgeye ve Türkiye’ye değer katmaya devam ettiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, “YÖK’ün yükseköğretimin yeniden yapılanması noktasında önemli çalışmalarından biri olan Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi çağrısına çıkması ihtimaline karşı hazırlıklarımız devam ediyor. Bu kapsamda üniversitemizin BAP kaynaklarından desteklenmek üzere, stratejik önceliklerimiz olan enerji, nanoteknoloji ve tarım-gıda alanlarında Öncelikli Alan Projesi Çağrısına çıktık. Bilim insanlarımızın çağrıya gösterdikleri ilgi Ar-Ge kapasitesinin artırılması adına geleceğe yönelik beklentilerimizi yükseltmiştir” dedi.

TÜBİTAK TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE SAYISI YÜKSELDİ

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, üniversitelerin Ar-Ge kapasitesinin gelişiminin bir göstergesinin de bağımsız değerlendirme süreçlerinden geçerek, üniversite dışı fonlardan destek alan projeler olduğunu ifade etti. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bilim insanlarının projelerine üniversite dışı kaynaklardan fon sağlama çabalarının düzenli olarak takip edildiğini ve araştırmacılara her türlü desteğin imkânlar ölçüsünde vermeye çalışıldığını belirten Prof. Dr. Muhsin Kar, “Öğretim üyelerimizin özellikle TÜBİTAK tarafından desteklenen proje sayılarındaki istikrarlı artış üniversitemiz potansiyelinin ortaya konulması açısından önemlidir. Gerek BAP kaynaklarından desteklenen projeler gerekse TÜBİTAK gibi saygın kuruluşlardan sağlanan destekler, üniversitemizde proje kültürünün geliştiğinin ve önümüzdeki yıllarda daha da artacağının bir göstergesidir” dedi.

DOKTORA PROGRAMLARININ KATKISI YAKIN ZAMANDA GÖRÜLECEK

Araştırma üniversitesi olmanın bir diğer göstergesinin lisansüstü, özellikle de doktora programlarının sayısındaki artış olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, “Son dört yıl içinde 18’i yüksek lisans ve 12’si doktora olmak üzere toplam 30 lisansüstü programı açtık. Özellikle doktora programlarına kaydolan öğrencilerin yapacakları tezler aracılığıyla hem BAP veya TÜBİTAK destekli proje sayılarında hem de indeksli dergilerde yayınlanan makale sayılarının önümüzdeki yıllarda daha da artmasını bekliyoruz” diyerek sözlerine devam etti.

ENERJİ, NANOTEKNOLOJİ VE TARIM-GIDA AR-GE ALTYAPILARI GÜÇLENDİRİLDİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin enerji, nanoteknoloji ve tarım-gıda alanını stratejik öncelik olarak belirlediğini, enerji ile ilgili olarak Disiplinlerarası Enerji Bilimi ve Teknolojileri Yüksek Lisans Programının açıldığını ve aynı alanda doktora programı da açmayı düşündüklerini vurgulayan Prof. Dr. Muhsin Kar, “Üniversitemiz yenilenebilir enerji alanında ileri teknolojik altyapıya ve bilimsel birikime sahiptir. Gerek hidrojen yakıt pilleri gerekse fotovoltaik teknolojiler açısından şu an itibariyle en ileri altyapıya sahibiz. Bu alanları gerek fiziki ve teknolojik gerekse bilim insanı açısından güçlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle silisyum zenginleştirme projesiyle güneş hücresi değer zincirine ilişkin endüstriyel bazda Ar-Ge yapılabilmesine yönelik 2 milyonu bina yapımı ve 5.5 milyonu makine ve teçhizat olmak üzere toplam 7.5 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirildi” dedi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin enerji teknolojileri alanında güçlü altyapısının tanınırlığını ve açılan Enerji Bilimi ve Teknolojileri Yüksek Lisans programına cazibesini artırmak için Türkiye genelinden öğrenci ve akademisyenlerin katılımıyla yaz okullarının düzenlendiğini vurgulayan Prof. Dr. Muhsin Kar, “Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi, hidrojen yakıt pilleri alanında uzmanlaşmış ve bu merkezde toplamda 24 proje yürütülmüştür. Bu Araştırma Merkezinin organizasyonunda Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının katkılarıyla “Enerji Teknolojileri Yaz Okulu: Yakıt Pili Teknolojileri” etkinliği düzenlendi. Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ise, fotovoltaik teknolojiler alanında ihtisaslaşmış olup, bu merkezde 20 proje sonuçlandırılmış ve halen bir kısmı TÜBİTAK tarafından destekli 9 proje sürdürülmektedir. Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nin organizasyonunda Türkiye Bilimler Akademisiyle (TÜBA) işbirliği içinde “Enerji Teknolojileri Yaz Okulu: Fotovoltaik Teknolojiler” etkinliği gerçekleştirildi. Birer hafta süren her iki yaz okulu da yoğun ilgi gördü, her bir etkinliğe yaklaşık 120 civarında her unvandan araştırmacı ve mühendislik öğrencisi katıldı” dedi.

Üniversitenin stratejik öncelikleri doğrultusunda tarım-gıda alanın öneminin Covid-19 Salgını ile bir kez daha anlaşıldığını ve gıda arzı ile güvenliğini çok önemsediklerini belirten Prof. Dr. Muhsin Kar, “Göreve geldikten sonra üniversitemizin mevcut tarımsal Ar-Ge altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında, daha önce kurulmuş olan Ayhan Şahenk Tarımsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 5 teknik personel ve 15 tarım işçisi olmak üzere toplam 20 kişinin istihdam edilmesini sağladık. Bu merkezde, Büyükbaş Hayvan Birimi, Küçükbaş Hayvan Birimi, Arıcılık Birimi, Kanatlı Hayvan Birimi ile Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Birimi oluşturuldu. Merkezimizde halen 70 adet büyük baş, 80 kovan arı, ak karaman, bafra ve kangal ırklarından oluşan 400 adetlik küçük baş koyun sürüsü ve yaklaşık 8000 adet yumurtacı tavuk bulunmaktadır. Bilim insanlarımız, her türlü Ar-Ge faaliyeti yapılacak altyapıya sahip bu merkezde bilimsel projelerini sürdürmektedirler” diye ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nde yapılan Ar-Ge çalışmaları fazlası olan hayvansal ve tarımsal ürünlerin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen NOHUTT (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım ve Teknoloji Ürünleri) markası altında Merkez Kampüste yer alan Satış Ofisinde üniversite personeline ve Niğde halkına sunulduğunu belirtti.

NİĞDE’NİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL GELİŞMİNİN HAFIZASI OLUŞTURULACAK

Medeniyetlerin yaşatıldığı Niğde’nin değerlerinin korunması, tanınması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanmasında üniversitenin görev üstlenmesi gerektiğini ve bu amaçla Niğde Yöresi Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulduğunu belirten Prof. Dr. Muhsin Kar, “Üniversitemizde Niğde yöresi üzerine yapılan sosyal, kültürel, ekonomik, alanlardaki akademik çalışmaları kalıcı hale getirmek istedik. Amacımız, Niğde yöresi ile ilgili kitapları, yazılı ve görsel kaynakları bir araya getirerek, şehrin ortak hafızasına kalıcı ve somut bir şekilde katkıda bulunmaktır. Bu amaçla daha önceleri Gazeteciler Cemiyeti olarak kullanılmış ve mülkiyeti üniversitemize geçmiş olan tarihi bina restore edilerek, bu Araştırma Merkezine tahsis edilmiştir. Merkezle ilgili arşiv oluşturma çalışmaları belirli bir aşamaya gelmiş olup, iç tefrişatı tamamlanınca yeni yerinde hizmetine devam edecektir” dedi.

TÜBİTAK VE YÖK ÜNİVERSİTEMİZİN BAŞARISINI TESCİL ETTİ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde yürütülen projelerin ve yenilikçi Ar-Ge çalışmalarının TÜBİTAK raporlarına da yansıdığını ifade eden Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan ve her yıl düzenli olarak açıklanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde 2019 yılında ilk 50 üniversite arasına girerek araştırma ve geliştirme altyapısı ile ülkemiz bilim ve teknoloji otoritesi tarafından başarısının onaylandığını sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Muhsin Kar, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından paylaşılan, Üniversitelerin 2016-2020 yılları arasında ürettikleri projelere ait istatistiki verilerde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin, 2016-2020 yılları arasında 265 proje başvurusu yaparken bu yıllar arasında destek kararı verilen proje sayısının da 43 olduğunu belirtti. Prof. Dr. Muhsin Kar ayrıca, ilgili raporda destek kararı verilen bu projelerin toplam destek bütçesinin ise 12.24 Milyon TL olduğunu ve Üniversitenin bu istatistikler ile Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında 127 Üniversite arasından 37’nci sırayı, 2000 Yılından Önce Kurulan Devlet Üniversiteleri Sıralamasında ise 52 Üniversite arasından 33’üncü sırayı elde ettiğini açıkladı.

Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği ile gerçekleştirilen araştırma-geliştirme çalışmalarının özellikle günümüzde çok daha gerekli bir hale geldiğini belirten Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, üniversite iç ve dış paydaşlarının katılım ve koordinasyonu ile “YÖK Üstün Başarı Ödülleri” Üniversite-Sanayi İşbirliği Ödülü kategorisinde, 2005 yılından bu yana Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında Vestel Savunma Sanayi A.Ş. ile birlikte ortaklaşa yürüttükleri “Hidrojen Teknolojileri ve Yakıt Pilleri” konusunda ödül almaya hak kazandıklarını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin araştırma ve geliştirme altyapısını güçlendirmeye çok boyutlu olarak devam edeceğiz. Bir yandan güçlü olduğumuz alanlarında daha da güçlenmesi için gerekli her türlü desteği sürdürürken, diğer yandan yeni açılan bölümlerimizde nitelikli Ar-Ge yapılması için altyapılarını güçlendirmeye devam edeceğiz. TÜBİTAK gibi bağımsız değerlendirme birimlerince de başarısı tescil edilen üniversitemizin Ar-Ge faaliyetlerini destekleyerek, bilime ve teknoloji üretimine katkısını destekleyeceğiz ve özellikle ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yerini daha üst sıralara çıkarmaya gayret edeceğiz. YÖK’ün belirlediği kriterleri sağlayarak Araştırma Üniversitesi olma hedefini en kısa zamanda sağlamayı hedeflemekteyiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: TİYO AJANS
Yorumlar (0)
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 27 Mart 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 27 57
2. Eyüpspor 27 53
3. Rizespor 26 49
4. Sakaryaspor 27 49
5. Pendikspor 26 47
6. Keçiörengücü 27 47
7. Bodrumspor 27 42
8. Manisa FK 26 42
9. Boluspor 26 41
10. Bandırmaspor 26 40
11. Göztepe 26 38
12. Tuzlaspor 27 28
13. Erzurumspor 26 25
14. Altay 27 25
15. Adanaspor 27 25
16. Altınordu 26 20
17. Gençlerbirliği 26 18
18. Denizlispor 27 17
19. Yeni Malatyaspor 27 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13

Gelişmelerden Haberdar Olun

@