Haber-Yorum: Selim GÖKEL

Haberin videosu ve ilgili haberler  aşağıda


Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Adaylığı sırasında ısrarla Belediye faaliyetlerinde şeffaflık, ulaşabilirlik ve ihalelerin canlı yayınlanması vaatlerinde bulunmuştu ve bunun en güzel uygulaması olarak da meclis toplantılarını sosyal medyadan canlı olarak yayınlanması oldu. Niğde Belediye Meclisi Ağustos 2019 Toplantısı bugün yapıldı ve canlı olarak da yayınlandı. Uygulamadan dolayı Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’i tebrik ediyoruz.

Bu ayki meclis toplantısını canlı olarak izledim. Geceleyin ise habercilik kulağı ile tekrar  izledim.

Öncelikle Emrah Başkan çok iyi ve adaletli  yönetiyor. Sanki kırk yıllık Belediye Başkanı gibi meclisi yönetiyor. Salonda kamera konuşmaları iyi takip ediyordu ancak meclis üyelerini sırasında sabit bir mikrofon olmadığı için zaman zaman konuşmalar anlaşılamadı.

Gündemdeki bir çok konu görüşülerek oylamaya sunuldu.

HABER DEĞERİ YÜKSEK KONULARI İÇEREN TOPLANTI

Zamanla gündeme getireceğiz, ilginç haber değeri olan konularda vardı izlemenizi tavsiye ederiz.

Yaklaşık iki saat süren Ağustos 2019 Meclis toplantısının son 5. Dakikasında Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir bize çok ilginç gelen  bir duyuru da bulundu. Toplantının en sonunda dilek ve temenniler bölümünün de sonunda meclis üyelerine hitaben elindeki kağıttan bir duyuru okudu.

İLGİNÇ DUYURU MU? UYARI MI? ZAMAN GÖSTERECEK!

Emrah Özdemir ; “Arkadaşlar hepiniz bilgi edinme hakkına sahipsiz. Ama arkadaşlar bana hatırlattılar, şöyle bir madde var mecliste bunu hatırlatırsanız iyi olur dediler. Bende bunu okuyacağım.  
4299 Sayılı  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik. Bizim arkadaşlarda hukuk konusunda bazı şeyleri yapmak zorundaymış, yaptırmayacağız ama bilginiz olsun” diyerek, İlgili yönetmeliğin Denetim ve ceza hükümleri bölümü 42. Maddesini okudu.

Başkan Özdemir; “ Madde 42 - Bilgi edinme hakkının kullanımı kapsamındaki başvurulara ilişkin uygulamalar, kurum ve kuruluş yöneticilerince mevzuat dahilinde denetlenir. Kanunun ve bu Yönetmeliğin uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tabi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır. Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz, kullanılamaz, erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayınlanamaz. Bu madde hükmüne aykırı olarak erişilen bilgi veya belgeleri ticari amaçla çoğaltanlar, kullananlar veya yayınlayanlar hakkında kanunların cezai ve hukuki sorumluluğa ilişkin hükümleri uygulanır” Biz şuan bunu uygulamayacağız ama arkadaşların talebi şu. Bu konuda dikkatli olunması biz her türlü bilgi ve belgeyi vermeye hazırız. Her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama sizlerden  de ricam iki gün sonra yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeyelim. Basına şuraya buraya yansıtılacaksa gelin hep beraber belediye olarak biz yansıtalım, çok gerekli ise…. “ diyerek sözlerini tamamladı.

Buradaki konu CHP li meclis üyesi Erdal Aydoğan’ın geçmiş dönemleri içeren,  Niğde Belediyesine cevaplaması üzerine verdiği soru önergeleri. Bu sorular ve cevapları da belgeli olarak da sitemizde yayınlanmış ve gündem olmuştu.

Başkan Özdemir’in bilgi edinme kanunu ve denetim ve cezai hükümlerini hatırlatmasının iki muhatabı var. Birincisi soruları soran CHP’li Belediye Meclis Üyesi Erdal Aydoğan. İkincisi de bunları  belgeleri ile yayınlayan Borhaber.net. Erdal Aydoğan bu konuda ne yapar ne düşünür kendi tasarrufudur ancak Borhaber.net olarak bu garip duyuruyu yadırgıyoruz. 

Sayın Başkan güzel bir oturum yönetti, çok güzel konulara temas etti ancak aynı güzellikte bağlayamadı üzgünüz. Şeffaflık ve seçim vaatleri ile tamamen zıt bir durum yaşanıyor. O duyuruyu videoda da göreceksiniz başkan Özdemir'e kehren  okutturan arkadaşlar! kim?

Bu soruların ve cevaplarının yayınlanmasından neden korkuluyor? Niğdelinin yaşadığı şehirde ne tür gelişmeler olduğunu bilmesinden neden çekiniliyor? Soruların içeriği ve verilen cevapların  savcılık ve mahkemelik olması gerekirken, yayınlamanın mahkeme ve savcılık olacağını duyurmak  başkan açısından üzücü buluyoruz.  

Sorular çoğaltılır... Yönetmelik tek tek irdelenir, emsal idare ve mahkeme kararları buraya alıntılanır. Diğer belediyelerden örnekler sıralanır, Arkadaşların! Başkan Emrah Özdemir’i yanılttığı tespit edilir.  Bu  konuda birkaç daha yazı-haber yapılır ancak şimdilik aşağıdaki Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından ilgili maddeleri, Dilekçe Kanunu, Bilgi Edinme Kanunu   ve Belediye Kanunundan bazı maddeleri hatırlatalım.

Amacımız ne bağcıyı dövmek, nede bağa dubleks ev yapmak,  sadece vatandaş üzüm yesin… Zaten bir bağımız da yok!.   Borhaber.net hukuk çerçevesinde, ticari kaygıları olmadan, toplumu ilgilendiren konularda bağımsız ve bağlantısız haberler, yorumlar yapmaya devam edecektir.
 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal BİR HUKUK DEVLETİDİR.

- DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA VE YAYMA HÜRRİYETİ
Madde 26 – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.

- BASIN VE YAYIMLA İLGİLİ HÜKÜMLER
 A. Basın hürriyeti
 Madde 28 – Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz.

SEÇME, SEÇİLME VE SİYASİ FAALİYETTE BULUNMA HAKLARI
Madde 67 – Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.

 DİLEKÇE, BİLGİ EDİNME VE KAMU DENETÇİSİNE BAŞVURMA HAKKI
 Madde 74 – Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir.(3) Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu gecikmeksizin, dilekçe sahiplerine yazılı olarak bildirilir.
 
*******


3071 Sayılı DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN
Madde 1 – (Değişik: 2/1/2003-4778/23 md.) Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir.

DİLEKÇE HAKKI:
Madde 3 – Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler.

DİLEKÇENİN İNCELENMESİ VE SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ:
Madde 7 – (Değişik: 2/1/2003-4778/27 md.) Türk vatandaşlarının ve Türkiye’de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine EN GEÇ OTUZ gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir
 
*******

4982 Sayılı BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

AMAÇ
Madde 1- Bu Kanunun amacı; DEMOKRATİK VE ŞEFFAF YÖNETİMİN GEREĞİ OLAN EŞİTLİK, TARAFSIZLIK VE AÇIKLIK İLKELERİNE UYGUN OLARAK kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

KAPSAM
Madde 2- Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.

BİLGİ EDİNME HAKKI
 Madde 4- Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 Madde 5- Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

İSTENECEK BİLGİ VEYA BELGENİN NİTELİĞİ
Madde 7- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler. İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 29- Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanır.
Bu Kanunla erişilen bilgi ve belgeler ticarî amaçla çoğaltılamaz ve kullanılamaz.
 
 ******* 
 
5393 Sayılı BELEDİYE KANUNU
AMAÇ
Madde 1- Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

HEMŞEHRİ HUKUKU
Madde 13- Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur.

BELEDİYE MECLİSİ
Madde 17- BELEDİYE MECLİSİ, BELEDİYENİN KARAR ORGANIDIR ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur.

MECLİSİN BİLGİ EDİNME VE DENETİM YOLLARI
Madde 26 - Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır.

Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.
 
 
 
 

Editör: TE Bilişim