AHİKA -  Ahiler Kalkınma Ajansından yapılan açıklama da Ajans bünyesinde görevlendirilmek üzere genel sekreter kadrosunda eleman alınacak.

 

Başvuru şartları ve izlenecek süreç aşağıda belirtilmiştir.

 

 

Ahiler Kalkınma Ajansı’na 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; TR71 Düzey-2 Bölgesinin (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde) kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan Genel Sekreter istihdamı yapılacaktır. Ahiler Kalkınma Ajansı’nın merkezi Nevşehir’de olup, Ajans’ın faaliyet alanını Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illeri oluşturmaktadır.

 

Başvuru Tarihleri : 26/11/2012 – 05/12/2012

Yönetim Kurulunca Mülakata Davet

Edilecek Adayların İlan Tarihi    : 06/12/2012

Sınav Tarihi    : Ajans Web Sitesinden ilan edilecektir

Başvuru ve Sınav Yeri :  T.C. Ahiler Kalkınma Ajansı  Kapucubaşı Mah. Atatürk Bulvarı No. :57 Merkez / Nevşehir

  

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 

Başvurmak isteyen adaylarda, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 13 ve 18 inci maddelerinde belirtilen aşağıdaki şart ve nitelikler aranır:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

e) Ajansın faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip; uzmanlık gerektiren işlerde en az on yıl fiilen çalışmış olmak,

f) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

 

 

GENEL SEKRETER ADAYLARI İÇİN TERCİH NEDENLERİ:

 

Adayların aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmaları ve bunu belgelemeleri tercih sebebi olacaktır;

a) Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

b) Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

c) Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

d) Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

e) Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

f) Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

g) Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

h) Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,

i) Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

j) Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim sahibi olmak,

k) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,

n) 5449 sayılı Kanunda belirtilmiş eğitim dallarından birinde lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

o) Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

 

a) Ekte yer alan İş Talep Formu,

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti,

c) KPDS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya tasdikli sureti,

d) Üç adet vesikalık fotoğraf,

e) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

f) Geçmişte yaptığı hizmetleri ve çalıştığı işleri ayrıntılı olarak belirteceği özgeçmiş,

g) Ajansın faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip; uzmanlık gerektiren işlerde en az on yıl fiilen çalışmış olduğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler.

Eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler Ajansta görevlendirilmez, bunlarla sözleşme yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

BAŞVURU TARİHİ, BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

 

Adayların, gerekli belgelerle birlikte 05 Aralık 2012 Salı saat 17:00’ye kadar Ahiler Kalkınma Ajansı Kapucubaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı No:57 Merkez-Nevşehir adresine elden ya da posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

DEĞERLENDİRME:

 

Başvurusu geçerli adaylar Yönetim Kurulunca görüşmeye davet edilecektir. Yer ve tarih ayrıca bildirilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

BİLGİ İÇİN : 

http://www.ahi-ka.org.tr/index.php?page=haber&id=442