Niğde Üniversitesi’nden Türkiye’de tarımsal üretim anlayışını değiştirecek fakülte.

 

Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür: “Her şey planladığımız gibi gerçekleşirse Niğde, tarımsal üretimde 10 yıl içerisinde uluslararası rekabet gücüne sahip bir il olur”

Niğde Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin inşaatı başladı.

Yakın gelecekte gerek Niğde’nin gerekse bölgenin tarımsal üretimine ve ekonomik gelişimine ciddi katkılar sağlayacağı düşünülen Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Doğuş Holding tarafından yaptırılıyor. Yine Doğuş Holding tarafından, Fakülte binası yanı sıra Niğde Üniversitesi Merkez Yerleşkesi içerisinde 200 kişilik bir de öğrenci yurdu yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür’le, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi hakkında konuştuk:

SORU: Hocam, yeni kurulan Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde hangi bölümler bulunuyor ve bu fakültenin diğer üniversitelerde yer alan Ziraat Fakültelerinden farkı nedir?

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde “Biyosistem Mühendisliği”, “Bitkisel Üretim ve Teknolojileri”, “Hayvansal Üretim ve Teknolojileri”, “Tarımsal Genetik Mühendisliği” olarak dört bölümde ve “Hasat Sonrası Süreç Yönetimi ve Teknolojileri”, “Bitki Islahı ve Genetik Mühendisliği” gibi önemli alt programlarda eğitim verilecek. Ülkemizdeki mevcut Ziraat Fakültelerinde birbirine benzer şekilde yürütülen eğitim anlayışıyla her yıl 4000’e yakın Ziraat Mühendisi mezun ediliyor ve bunların tamamı sektörde iş talep ediyor. Bu durum dikkate alınarak, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin eğitim anlayışı ve programı farklı bir şekilde oluşturuldu. Bölümlerin belirlenmesinde, Niğde Üniversitesi’nin diğer bölümlerinin gelişme hedefleri, Niğde ve çevresindeki agro-ekolojik şartlar, mevcut doğal kaynaklar, tarımsal yapı, iller için hazırlanan kalkınma planları, ülkemizin tarımla ilgili sektörlerindeki gelişmeler ve araştırma-geliştirme-eğitilmiş insan gücü gereksinimleri dikkate alındı.

Fakülte, ziraat fakültelerinin geleneksel yapısından farklı olarak geniş kapsamlı çok disiplinli bölüm yapılanması ve bir bölüm altında birden çok eğitim programının açılmasını öngörmektedir. Üretim teknikleri yanında teknoloji kullanımının araştırmalarda aynı bölüm içinde ele alınması ve eğitim programının bütünsel bir yaklaşımla geliştirilmesi ülke için örnek oluşturacaktır. Bu yaklaşım, Ziraat Fakültesi mezunlarının uzmanlaşma ve uluslararası nitelik kazanmasına olanak sağlayacak akreditasyon ve tanınırlık açısından da avantaj sağlayacaktır.

Fakülte’nin akademik yapılanması, ülkemizde hasat sonrası sürecin yönetimi ve teknolojisi ile bitki ve hayvan ıslahı alanlarında yaşanan önemli boşlukları doldurmak üzere planlandı. Son yıllarda özellikle perakende sektörünün pazardaki payının giderek artması ve ihracatta yaşanan sorunlar, hasat sonrası sürecin başarılı yönetilmesini zorunlu kılıyor. Ülkemizde bir ilk olan bu eğitim programı, sektörün ihtiyacı olan nitelikli işgücünü oluşturma açısından önemli rol oynayacaktır. Bitki ıslahı ve genetik mühendisliği de benzer şekilde ülkemizdeki zengin gen kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve biyoteknoloji ağırlıklı bölümler, klasik ıslah programlarıyla tamamlayıcı rol üstlenebilecektir.

SORU: Böyle bir fakülteye neden ihtiyaç duyuldu?

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Dünyada sanayileşmeye paralel olarak tarıma dayalı sektörlere de büyük ihtiyaç duyuluyor. Ülkemizde özellikle son yıllarda tarımsal nüfus oranının, kentsel nüfusa oranla azalması söz konusu olsa da kırsal alanlarda lokomotif sektör hala tarım. Bu doğrultuda tarıma dayalı gıda, tekstil ve deri sanayileri de ülke ekonomisinde önemli yer tutuyor. Tarımda verimliliğin ve katma değeri yüksek ürünlerin payının artması, ülkemizin Hollanda, Yeni Zelanda veya İsrail gibi tarımın milli gelir içindeki payının yüksek olduğu ülkeler arasına girmesini sağlayabilir. Bu açıdan, diğer üniversitelerde mevcut ziraat fakültelerinin işlevlerini tamamlayıcı bir fakültenin ülkemizde kentsel göçün yüksek olduğu kalkınmada öncelikli Niğde ilinde kurulması, ülke, yöre ve Niğde Üniversitesi’nin hızlı gelişiminde önemli rol üstlenecektir.

Niğde’nin toplam nüfusu 337.500 ve bunun  %54,9’u köylerde yaşıyor, yani kentleşme oranı % 45. Ana geçim kaynağı bitkisel ve hayvansal üretimden oluşuyor. Niğde’de 942.620.807 TL olan toplam tarımsal gelirin %75,2’si bitkisel üretimden sağlanıyor. Tarımın, ekonomiye sağladığı %38’lik katkı halkın ana geçim kaynağını oluşturuyor. Tarımsal üretim bakımından elma, üzüm, lahana ve domates ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye genelinde elma ağacı sayısında Niğde, ilk sırada yer almasına rağmen elma üretiminde 3. sırada bulunuyor. Ülkemizdeki toplam patates üretiminin %25’i de Niğde’de yapılıyor. Bunların dışında; buğday, arpa, çavdar, kuru fasulye, nohut, yonca, korunga, şeker pancarı ve silajlık mısır da üretiliyor. Niğde’den yapılan toplam 3.966.696 dolarlık (USD) tarımsal ürün ihracatından 3.352.852 dolarlık kısmı elma ihracatına dayalı yaş meyve ve sebze ihracatından sağlanıyor.

Niğde’nin yüksek kırsal nüfusu, işgücü kapasitesi, tarımsal hammadde potansiyeli ile tarımın ve tarıma dayalı sanayinin yetersiz gelişmişlik düzeyini göz önüne aldığımızda Niğde Üniversitesi bünyesinden açılan Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, yörenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacaktır.

SORU: Anladığım kadarıyla sadece Niğde’ye değil hem bölgenin tamamına hem de ülkemize ciddi katkılar sağlayacak bir yapı oluşturulması hedefleniyor?

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Kesinlikle öyle. Amacımız, mevcut ziraat fakültelerinin yapısından farklı bir yapı ortaya çıkarmanın yanı sıra bu doğrultudaki tıkanmayı gidermek ve ülkemizin tarımsal üretim anlayışını değiştirip geliştirmek. Açılacak Fakülte’nin eğitim programları ile ülke ve bölge tarımına yapacağı katkılar yanında yürüteceği AR-GE ve mesleki eğitim yayım hizmetleri ile bu anlamda bir değişim sağlamayı hedefliyoruz.

SORU: Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Niğde’ye, bölgeye ve ülkemize somut olarak ne tür katkılar sağlayacak?

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Fakülte, tarımsal üretimde sadece Niğde ili değil tüm bölge ve ülkenin agro-ekolojik ve sosyo-ekonomik koşullarına uyumlu sürdürülebilir tekniklerin ve yeni ürünlerin geliştirilmesine öncülük yapacak. Uygun tarım sistemlerinin ve teknolojilerinin geliştirilerek gen kaynakları başta olmak üzere tüm doğal kaynakların korunmasına ve tarımın çevreye olan olumsuz etkisinin azaltılmasına katkı sağlayacak. Ayrıca öğretim üyelerimiz aracılığıyla tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma ve enerji korunumunu sağlama amacıyla uygulamalar geliştirecek.

SORU: Fakültenin, etkin bir şekilde bölgeye katkı sağlamasıyla istihdam konusunda bir canlanmanın söz konusu olacağını düşünüyor musunuz?

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Fakültenin, tarım ve tarıma dayalı sanayide yeni ürün ve alanların yaratılması ile istihdamın ve işgücü kalitesinin arttırılarak halkın refahının yükseltilmesi ve kırsaldan kente göçün önlenmesine ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Verimlilik ve kalitenin arttırılması sayesinde rekabet edilebilirliğin arttırılması söz konusu olacaktır. Mevcut hammadde potansiyelini paketleme, depolama ve işleme gibi ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve uzman işgücü yetiştirilmesi ile değerlendirilmesini ve katma değer artışını sağlayacak. Bilindiği üzere Niğde tarihi ve kültürel zenginliklere sahip bir kent. Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, yörede turizmin tarımla desteklenerek agro-turizm gibi iş alanları yaratılması suretiyle kırsal alanların doğrudan ve daha fazla pay alması ile refah artışını sağlamaya yönelik de çalışmalar yapacak.

SORU: Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin yapılanma ve verilecek eğitim bakımından ülkemizde ilk ve tek fakülte olduğunu belirttiniz. Bu durum Niğde Üniversitesi için de önemli avantajlar sağlayacaktır?

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Tabi ki, her şeyden önce Üniversite’nin öğrenci ve öğretim elemanı potansiyelini arttıracaktır. Bunun yanı sıra Fakülte ile diğer akademik birimler arasında yürütülecek ortak araştırma ve geliştirme çalışmaları ile fiziki imkanların kullanımı, Üniversite’nin bilimsel, fiziksel ve sosyo-kültürel gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nde yürütülecek araştırma ve geliştirme çalışmalarının bölge çiftçisine doğrudan ulaşabilmesi, her zaman önemle üzerinde durduğumuz Üniversite-Şehir işbirliğini geliştirecektir.

SORU: Bu konuya çok büyük önem verdiğinizi ve göreve geldiğiniz günden bu yana Üniversite-Kent işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek için önemli çalışmalar yaptığınızı biliyoruz.

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Üniversitelerin asli sorumluluklarından birinin bunu sağlamak olduğuna inanıyorum. Aksi takdirde ürettiğiniz bilginin fazla kıymeti kalmıyor. Bilgiyi üretip sanayide, teknolojide, ekonomide ve kentin sosyal yaşamında bunun uygulanmasını sağlamalısınız. Bu anlamda, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Niğde Üniversitesi ile Niğde arasındaki bağlara ciddi bir güç kazandıracaktır. Niğde, araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde uygun tarımsal potansiyele ve diğer imkânlara sahip, nüfusunun büyük bölümü tarımla uğraşan bir kent. Bu doğrultuda üniversitenin üreteceği bilgi, tarım kesimindeki sorunlara çözüm getirecek, bunların kullanılması önemli yararlar sağlayacaktır. Bu sayede büyük bir halk kitlesi, tarımsal alandaki özel sektör kuruluşları ve tarıma dayalı sanayi kuruluşları ile Üniversitemiz arasındaki işbirliğini daha da artırmak mümkün olacaktır. Bunun yanında kurulacak bu Fakülte Üniversite’ye bilimsel ve akademik yeni bir güç, yöreye ekonomik destek ve birçok gencimize Üniversite’de eğitim-öğrenim görme fırsatı verecektir.

SORU: Yeni kurulan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nden mezun olanlar için yeterli istihdam imkânı var mı? Mezunlar hangi unvana sahip olacak?

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Bitkisel Üretim ve Teknolojileri ile Hasat Sonrası Süreç Yönetimi ve Teknolojileri lisans programı mezunlarının “Ziraat Mühendisi” unvanı alması ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan Yetki Tüzüğü’nde Ziraat Mühendisleri için tanımlanan tüm yetki ve görevleri üstlenmeleri mümkün. Mezunlar, halen lisans eğitimi yapan tüm ziraat fakültelerinin bitkisel üretime yönelik olarak Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Toprak ve Bitki Besleme, Bitki Koruma, Tarım Makineleri ve Sulama bölümü mezunu ziraat mühendislerinin çalıştığı işlerde istihdam edilebilirler. Ayrıca, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri mezunlarına bahçe ve tarla bitkilerinin birlikte yetiştirildiği veya ekim nöbetinin zorunlu olduğu yörelerde ve organik tarım işletmelerinde bitki bölümünün bütünsel yaklaşımı avantaj sağlayacaktır.

Hasat Sonrası Süreç Yönetimi ve Teknolojileri mezunları ise perakende sektörü, meyve sebze halleri, gıda sanayi, paketleme firmaları, soğuk depo, lisanslı depoculuk yapan işletmelerde ve ihracatçı firmalar gibi özel sektör ve Toprak Mahsulleri Ofisi, Belediyeler, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı gibi kamu kurumlarında görev alabilirler.

Bitki Islahı ve Genetik Mühendisliği bölümü mezunları, resmi ve özel sektör kuruluşlarındaki ıslah programlarında, bitki pasaportu uygulamaları ve sınır kontrol noktalarındaki denetimlerde, bitki çeşidi hakları konusunda görev alıp, yeni tür, çeşit ve ürün geliştirmeye veya kalite kontrolüne yönelik olarak tohum, fide ve fidancılık sektörlerinde, doku kültürü veya moleküler araştırma laboratuarlarında araştırıcı veya eğitmen olarak görev alabilirler.

Biyosistem Mühendisliği lisans mezunlarının da tarım makineleri, sulama sistemleri, sera yapımı konusunda uzmanlaşmış firmalar, yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanımında (örneğin jeotermal enerji), tarımla ilgili diğer yan teknolojileri üreten firmalarda, tarım işletmelerinde yönetici veya danışman olarak, resmi kurumlarda da araştırıcı veya teknik uzman olarak istihdam edilmesi mümkün.

SORU: Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, tarımsal üretim konusunda sadece Niğde’de değil ülkemizde de bir devrimin başlangıcı sayılacak kadar önemli bir adım olarak kabul edilebilir.

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Biz de öyle görüyoruz. Her şey planladığımız şekilde gerçekleşirse Niğde, tarımsal üretim alanında 10 yıl içerisinde uluslararası rekabet gücüne sahip bir il olabilir. Bunu bir hayal olarak değil, gerçekleşmesi yakın bir hedef olarak görmek gerekiyor. Niğde Üniversitesi olarak biz konuya bu şekilde bakıyoruz. Bizimle aynı bakış açısına sahip olan ve hem Üniversitemize hem de ülkemize böylesi önemli bir fakülteyi kurmak için tüm imkânlarını seferber eden Doğuş Holding’e ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ferit Şahenk’e sizlerin aracılığıyla bir kez daha teşekkür ediyorum.

SORU: Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin Niğde’ye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz.

PROF. DR. ADNAN GÖRÜR: Bu imkânı verdiğiniz için ben teşekkür ederim.