Kamu-Sen’e bağlı Türk Eğitim Sen Niğde Şube Başkanı  İhsan Uğraş, Çiftlik İlçesi Kaymakamı Mustafa Dinç’i  görevi kötüye kullanmak ve suçu bildirmemek iddiası ile Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet etti.

 

Çiftlik İlçesinde  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmeleri ile ilişkili olarak  Çiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli iki şube müdürü hakkında soruşturma izni vermediği gerekçesi ve bu soruşturma izninin verilmesini keyfi bir işlem olduğunu iddia eden Türk Eğitim Sen Niğde Şube Başkanı İhsan Uğraş, konuyu mahkemeye taşıdı ve Niğde Cumhuriyet Baş Savcılığına şikayette bulundu.

 

Şikayet konusu başvuru dilekçesi aşağıdadır.

 

NİĞDE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Gönderilmek Üzere

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

ŞİKAYETÇİ                        : Türk Eğitim Sen

VEKİLİ                     : Av. Emrah AYTEKİN

                                    Talatpaşa Blv No 160 Kat 6 Cebeci Ankara

 

ŞÜPHELİ                  : Mustafa DİNÇ

                                    Çiftlik Kaymakamlığı

                                    

SUÇ                           : Görevi Kötüye Kullanma, suçu bildirmeme

 

AÇIKLAMALAR   :Niğde ili Çiftlik ilçesi bünyesinde Okul ve Kurum Müdürlüğünde dört yıllık görev süresini dolduranlar, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu” üzerinden değerlendirilmiştir. Ancak değerlendirmeler hukuk ve hakkaniyetle bağdaşmayan bir anlayışla yapılmış; tecrübeli, liyakat sahibi, çalışkan okul müdürlerinin görevinin son bulmasına neden olmuştur.  

        Bu nedenle değerlendirme yapan Erdoğan ÇELİK ve Benan FAYDACI  isimli Şube Müdürleri hakkında, görevi kötüye kullanma ve irtikap suçlaması ile suç duyurusunda bulunmuştur. Bu iddialar hakkında ön inceleme yapılmış ve maarif müfettişlerince ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir.

 Şüphelinin "Soruşturma İzni Verilmemesi" kararı yasal dayanaktan yoksun, maddi gerçeklerden uzak keyfi bir işlemdir. Çünkü; Şüpheliler hakkında idarece Ön İnceleme Yaptırılmış, incelemeci yapan Maarif Müfettişleri ekte sunduğumuz Ön İnceleme Raporunda Şüpheliler hakkında "SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ** teklifinde bulunmuşlardır. Maarif Müfettişlerinin teklifleri yok sayılarak aksi yönde tesis edilen "Soruşturma İzni Verilmemesi" işleminin hukuksal hiçbir dayanağı yoktur. Kaldı ki Şüpheli Benan Faydacı Ön İnceleme Raporunun 30. Sayfasında yer alan ifadesinde suçunu samimi olarak ikrar etmiştir. Yine aynı ifadesinde "08.08.2014 tarihinde Şube Müdürlüğüne başladığını, değerlendirmeleri de 14.08.2014 tarihinde yaptığını beyan ederek, değerlendirmesini yaptığı yöneticileri tanımadan değerlendirdiğini açıkça itiraf etmiştir

Bu raporlara ve delillere rağmen şüpheli Mustafa DİNÇ makamını kullanarak şüpheliler hakkında “Soruşturma İzni Verilmemesi”ne dair karar vermiştir. Suçu görmezden gelerek görevi kötüye kullanma ve iltimas suçunu yok saymıştır. Adeta savcılık makamını By-pass etmiştir.   Ön inceleme sonucu şüphelilere isnat edilen fiiller Maarif Müfettişlerince sübuta erdirilmiş olmasına karşın şüpheli Mustafa DİNÇ tarafından “Soruşturma İzni Verilmemesi” yönünde karar verilmiştir. İdarenin bir taktir hakkı olduğu muhakkaktır bu hakkın mülki amirce kullanılacağı da aşikardır. Ancak bu hak, suçluları dokunulmaz yapacak şekilde kullanılmaz suç ortadayken yokmuş gibi davranılamaz, kimsenin adil yargılanma hakkı elinden alınmaz, şüpheli Mustafa DİNÇ tarafından yetkisini kötüye kullanılarak sınırsız bir taktir hakkı  varmış gibi suç ve suçlular gizlenmiştir.     

      Çiftlik kaymakamı olan şüpheli tarafından soruşturma iznin verilmemesi hukuk devletine aykırı olduğu gibi memurların yargılanması hakkındaki kanunun ruhuna da aykırıdır. Zira 4483 sayılı yasanın “Amaç” başlıklı 1. Maddesi kanunun amacını “işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve izlenecek usulü düzenlemektir.” Olarak açıklamaktadır. Suç işleyen memuru korumaktan bahsetmemektedir. Suça konu vakada; işlendiği itiraf ile belgeli bir evrakta sahtecilik suçunu bildirmemek yani suça göz yumma durumu vardır.

    Yukarıda izah ettiğimiz üzere Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında Görevi Kötüye Kullanma, evrakta sahtecilik, suçu bildirmeme suçlamaları ile kamu davası açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.