Ada­let Ba­ka­nı Bekir Boz­dağ, daha önce 18 bin 500 ola­rak açık­la­nan yeni per­so­nel alımı sa­yı­sı­nın 22 bin 120'ye çı­ka­rıl­dı­ğı­nı açık­la­mış­tı.
Boz­dağ, "Şu anda 22 bin 120 per­so­nel alımı için ya­zı­mı­zı Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na gön­der­dik. Önü­müz­de­ki hafta hangi ilde, hangi branş­ta kaç kişi ala­ca­ğı­mı­zın ila­nı­nı ya­pa­ca­ğız. 22 bin 120 per­so­nel alımı için ilana çı­ka­ca­ğız." bil­gi­si­ni pay­laş­tı.
Bakan Boz­dağ daha önce yap­tı­ğı açık­la­ma­da;
"Per­so­nel Genel Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de 9 bin 229, Ceza ve Tev­ki­fev­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü bün­ye­sin­de 8 bin 376, İcra Da­ire­si Baş­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de 700 olmak üzere top­lam 18 bin 305 per­so­nel alımı için ilana çı­kı­yo­ruz." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­mış­tı.
BAŞ­VU­RU TARİHLERİ BELLİ OLDU
Ada­let Ba­kan­lı­ğı per­so­nel alımı baş­vu­ru ta­ri­hi de belli oldu.  Baş­vu­ru­lar, 25 Nisan - 11 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak.

Yeniden Başkan Seçildi Yeniden Başkan Seçildi
Editör: TE Bilişim