Bor Devlet Hastanesi'nde Efor Cihazı Sorunu Var Bor Devlet Hastanesi'nde Efor Cihazı Sorunu Var

Sağlık İl müdürlüğü tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında şunlar söylendi; “Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacı ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunun gereği olarak ilimiz genelinde 10 Mayıs 2010 tarihi itibariyle aile hekimliği sisteminin uygulamasına geçilmiştir.  Aile hekimliği sistemi ile kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak sunulması amaçlanmaktadır. Bunun için aile hekimliği uygulaması kapsamında her vatandaşın bir aile hekimliği birimine (AHB) kayıtlı olması gerekmektedir. Bu kapsamda il merkezi ve ilçeleri ile bağlı köy ve kasabalarındaki aile sağlığı merkezi (ASM) bazında ve aile hekimliği birimleri özelinde nüfus hareketleri ilimiz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca düzenli olarak takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın hizmete erişiminin kolaylaştırılması ile kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından aile hekimliği birimi planlamalarında bölgedeki aile hekimi başına düşen nüfus, Bakanlığımız stratejik planı kapsamında yıllara göre belirlenen ortalama hedef nüfus dikkate alınarak değerlendirilmektedir.
Aile hekimliği birimlerine başvuran kayıtlı kişiler bir hastalık çerçevesinde değil, bütüncül bir yaklaşımla riskler, sağlık koşulları, psikososyal çevre ve mevcut diğer akut veya kronik sağlık sorunları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilir. Bunun için aile hekimliği birimlerinde: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri verilmekte. Birime kayıtlı kişiler bir bütün olarak ele alınıp, kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunulmakta. Sağlıkla ilgili olarak kayıtlı kişilere rehberlik yapılmakta, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetleri verilmekte,  Kayıtlı kişilerin yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları (kanser, kronik hastalıklar, gebe, loğusa, yenidoğan, bebek, çocuk sağlığı, adölesan, erişkin, yaşlı sağlığı ve benzeri) yapılmakta. Periyodik sağlık muayeneleri yapılmakta, Tetkik hizmetlerinin verilmesi sağlanmakta ya da bu hizmetler verilmekte, Birime kayıtlı kişiler yılda en az bir defa değerlendirilerek sağlık kayıtları güncellenmekte. Evde takibi zorunlu olan özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki birime kayıtlı kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri verilmekte. Aile sağlığı merkezi şartlarında tanı veya tedavisi yapılamayan hastalar sevk edilerek, sevk edilen hastaların geri bildirimi yapılan muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgileri değerlendirilmekte, ikinci ve üçüncü basamak tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile evde bakım hizmetlerinin koordinasyonu sağlanmakta. İlgili mevzuatta birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen her türlü sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve sair belgeler düzenlenebilmekte olduğu bildirildi.
İl genelinde 51 aile sağlığı merkezinde, 129 aile hekiminin görev yaptığı belirtilen açıklamalarda; “ ilimizde merkezde 31 ASM’de 82 AHB, Altunhisar ilçesinde 3 ASM’de 6 AHB, Bor ilçesinde 9 ASM’de 21 AHB, Çamardı ilçesinde 1 ASM’de 5 AHB, Çiftlik ilçesinde 4 ASM’de 9 AHB ve Ulukışla ilçesinde 3 ASM’de 6 AHB olmak üzere toplam 51 aile sağlığı merkezinde, 129 aile hekimliği birimi ile birinci basamak koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri verilmeye devam edilmektedir. İlimizde ikamet eden vatandaşlarımızın kalıcı veya uzun süreli adres değişikliklerinde kendilerine en yakın aile sağlığı merkezine başvurarak adres ve iletişim kayıtlarını güncellemeleri, sağlık hizmetine ulaşımlarının kolaylığı açısından önem arz etmektedir. Bununla birlikte kayıtlarda güncel bilgilerinin bulunması gereken durumlarda, aile hekimleri tarafından sağlık taramaları için ulaşılmalarını da mümkün kılacaktır” denildi.

Editör: TE Bilişim