02.10.2013, 12:37

“Türkiye, şeriat devletine gidiyor”

 Bu­gün elin­de güç olan­la­rın, ya­sa­la­rı yok sa­yan­la­rın, “ben yap­tım ol­du­” di­yen­le­rin bu gün­le­ri de bi­ter.
Ana­ya­sa­’da ya­zı­lan­ların, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin al­dı­ğı ka­rar­ların, ya­sa­lar­da yer alan hü­küm­le­rin AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de hiç­bir an­la­mı ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­mış du­rum­da. “Ben yap­tım ol­du­” de­mek­le bel­ki bugün o söy­le­dik­le­ri­ni­zi ya­par­sa­nız, se­çim­ler­de yük­sek oy da ala­bi­lir­si­niz ama unu­tul­ma­ma­sı ge­re­ken o taht­lar, sa­ray­lar kim­se­ye kal­mı­yor, ya­pı­lan hu­kuk­suz­luk­la­rın da he­sa­bı so­ru­lu­yor.
Bu­gün elin­de güç olan­la­rın, ya­sa­la­rı yok sa­yan­la­rın, “ben yap­tım ol­du­” di­yen­le­rin bu gün­le­ri de bi­ter. Dü­nün na­sıl he­sa­bı so­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor, bel­ge­ler ar­şiv­ler­den çı­ka­rı­lı­yor­sa, bu dö­ne­min de çe­te­le­si­ni tu­tan­lar var­dır mut­la­ka…
Türk­çe­’yi unut­tur­mak için…
Okul­lar­da “an­dı­mı­z”­ı kal­dır­mak bi­le “de­mok­ra­tik­leş­me­”nin en önem­li adı­mı ola­rak açık­la­nı­yor. Vah ki vah… An­dın kal­dı­rıl­ma­sıy­la, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­lu­şun­dan be­ri be­nim­se­nen “han­gi et­nik kö­ken­den, han­gi din ve mez­hep­ten ge­lir­se gel­sin bü­tün va­tan­daş­la­rı­mı­zın Türk ol­du­ğu­” an­la­yı­şı or­ta­dan kal­dı­rıl­mak is­te­ni­yor. Yok­sa, an­dı­mı­zın kal­dı­rıl­ma­sı han­gi de­mok­ra­tik hak­ka hiz­met ede­cek…
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Gü­ney­do­ğu il­le­ri­miz­de Türk­çe eği­ti­mi or­ta­dan kal­dır­mak için sis­tem­li bir ça­lış­ma yü­rü­tü­yor. 300 bi­ne ya­kın öğ­ret­men ada­yı gö­rev bek­li­yor. An­cak Gü­ney­do­ğu il­le­ri­miz­de öğ­ret­men açı­ğı de­vam edi­yor. Ya­ni, bı­ra­kın “an­dı­mı­zı­” söy­le­te­cek öğ­ret­men bul­ma­yı, İs­tik­lal Mar­şımı­z’­ın bi­le oku­tul­ma­sı he­men he­men ola­nak­sız ha­le gel­di.
Hak­ka­ri CHP İl Baş­ka­nı Meh­met Ba­ş’­la ko­nuş­tum. İl­le­rin­de “e­ği­tim fa­ci­ası­” ya­şan­dı­ğı­nı, bin 900 öğ­ret­men açı­ğı bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti, “Ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­le­ce­ği­ni ka­rart­ma­yın. Şu gün­ler­de Hak­ka­ri mer­kez ve il­çe­le­rin­de­ki öğ­ret­men açı­ğı­nı ka­pat­mak için üc­ret­li öğ­ret­men alı­mı ya­pı­lı­yor. An­cak bu alım­lar ob­jek­tif kri­ter­le­re da­yan­mı­yor. Lis­te­ler, em­ni­yet mü­dür­lü­ğü­nün ona­yı alı­na­rak ya­pı­lı­yor. Öğ­ret­men ada­yı, hiç­bir so­mut ge­rek­çe gös­te­ril­me­den lis­te dı­şı bı­ra­kı­lı­yo­r” di­yor.
Ya­ni Hak­ka­ri­’ye bu dev­let asil öğ­ret­men gön­der­mi­yor, ve­kil öğ­ret­men ola­rak ata­nan­lar için de AK­P’­den onay is­te­ni­yor. Hü­kü­met, Türk­çe­’nin ye­te­rin­ce doğ­ru ve gü­zel ko­nu­şul­ma­dı­ğı yö­re­le­ri­mi­ze öğ­ret­men gön­der­mi­yor ve “a­na­dil­de eği­ti­m”­in alt ya­pı­sı­nı oluş­tu­ru­yor. İş­te AKP bun­la­rı ya­par­ken, BDP ile kol ko­la ol­du­ğu da her adım­da gö­rü­lü­yor.
“De­mok­ra­siy­le il­gi­si yo­k”
Ül­ke­miz­de Ana­ya­sa­’nın, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı­nın bir ke­na­ra atıl­dı­ğı bir dö­nem ya­şı­yo­ruz. Ön­ce Ana­ya­sa­’nın 11. mad­de­si­ni oku­ya­lım: “A­na­ya­sa hü­küm­le­ri, ya­sa­ma, yü­rüt­me ve yar­gı or­gan­la­rı­nı, ida­re ma­kam­la­rı­nı ve di­ğer ku­ru­luş ve ki­şi­le­ri bağ­la­yan te­mel hu­kuk ku­ral­la­rı­dır. Ka­nun­lar, Ana­ya­sa’­ya ay­kı­rı ola­maz.”
Baş­ba­ka­n’­ın açık­la­dı­ğı “de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­”n­de, Ana­ya­sa­’ya, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı­na ay­kı­rı hü­küm­ler içe­ren mad­de­ler yer alı­yor. Onur­sal Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Sa­bih Ka­na­doğ­lu­’nun, SÖZ­CÜ­’ye söy­le­dik­le­ri­ni oku­ya­lım:
“De­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti di­ye açık­la­nan hü­küm­le­rin önem­li bir bö­lü­mü­nü şe­ri­at dev­le­ti­ne gi­diş için atıl­mış adım ola­rak gö­rü­yo­rum. Bun­la­rın de­mok­ra­siy­le il­gi­si yok. De­mok­ra­si de­di­ği­niz kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı­na da­ya­nı­yor. Bu pa­ke­tin ba­ğım­sız yar­gı, öz­gür ba­sın, te­mel in­san hak ve öz­gür­lük­le­riy­le her­han­gi bir il­gi­si yok, bun­la­rın iyi­leş­ti­ril­me­si­nin izi bi­le yok. Ya­pıl­mak is­te­nen: di­ni si­ya­se­te alet et­mek dü­şün­ce­si­nin da­ha kuv­vet­len­di­re­rek sağ­lam­laş­tı­rıl­ma­sı­dır.
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan din­sel sim­ge ola­rak ka­bul edi­len kı­ya­fe­tin ya­say­la ya da Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la, ge­nel­gey­le kal­dı­rıl­mak is­ten­me­si la­ik cum­hu­ri­yet il­ke­le­ri­ne ta­ma­men ay­kı­rı bir dü­şün­ce bi­çi­mi­dir. Ya­pıl­mak is­te­nen dü­zen­le­me­ler, de­mok­ra­tik­leş­me de­ğil, AK­P’­nin se­çim ha­zır­lı­ğı ola­rak gö­rül­me­li. Ce­ma­at­le­re, ta­ri­kat­la­ra eko­no­mik öz­gür­lü­ğü sağ­la­mak için ya­pıl­dı­ğı da söy­le­ne­bi­lir. Özet­le, bu pa­ke­tin de­mok­ra­tik bir pa­ket ol­du­ğu­nu söy­le­mek müm­kün de­ğil­dir. Bun­la­rın için­de ‘mem­le­ke­tin çok bü­yük ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lı­yo­r’ di­ye­bi­le­ce­ği­miz, de­mok­ra­si­nin ge­rek­tir­di­ği bir şey yok.”
Ne ge­ti­rir­se “dev­ri­m” di­ye­cek­ler
Baş­ba­kan “de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­” adı al­tın­da ne ge­ti­rir­se ge­tir­sin “b­ra­vo… dev­rim… dev re­for­m” di­yen bir ko­ro var. Böy­le bir pro­pa­gan­da kar­şı­sın­da halk ne yap­sın? İş­te, son pa­ke­te de ay­nı ko­ro öv­gü­ler di­zi­yor. Baş­ba­kan da, pa­ke­ti aç­ma­dan ön­ce ge­le­cek eleş­ti­ri­le­re kar­şı uzun bir sa­vun­ma yap­ma ge­re­ği­ni duy­du. Bu pa­ke­tin de­mok­ra­si­ye bir ya­ra­rı şöy­le dur­sun, ül­ke­mi­zin bir­lik-bü­tün­lü­ğü­nü teh­li­ke­ye ata­ca­ğı, AK­P’­ye ya­rar sağ­la­ya­ca­ğı or­ta­da­dır. Ka­na­doğ­lu­’nun pa­ket için söylediklerinin öze­ti “la­ik cum­hu­ri­ye­ti or­ta­dan kal­dır­ma ça­lış­ma­sı­” olu­yor.
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­ma su­çu­nun za­man aşı­mı yok. “Ben yap­tım ol­du­” di­yor­sa­nız, de­mok­ra­tik ül­ke­ler­de böy­le şey ol­maz. De­mok­ra­tik­leş­me de­di­ği­niz ba­ğım­sız yar­gı is­ter, ba­sın öz­gür­lü­ğü, te­mel hak ve öz­gür­lük­ler, top­lan­tı, gös­te­ri ve yü­rü­yüş­le­ri öz­gür­lü­ğü is­ter. Or­ta­da bun­la­rın hiçbi­ri yok. Ulus­la­ra­ra­sı sı­nıf­lan­dır­ma­lar­da Tür­ki­ye­’nin 89. sı­ra­da ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ya­lım. “Ge­ri­ye gi­di­ş” pa­ke­ti­ni “dev­-ri­m” di­ye al­kış­la­yan­la­ra bra­vo!


Yorumlar (0)
12
açık
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 26 Eylül 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Real Betis 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Almeria 6 4
17. Espanyol 6 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@