02.07.2014, 00:47

Muhalefet, bu fırsatı kaçırmamalı

 CHP ve MHP’­nin Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı Prof.Dr. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, se­çim ça­lış­ma­sı­nı mem­le­ke­ti Yoz­ga­t‘­tan baş­la­tı­yor. İh­sa­noğ­lu­’nun aday­lı­ğı­nı hem­şe­ri ola­rak iç­ten içe des­tek­le­se­ler de, Sa­rı­ka­ya dı­şın­da­ki di­ğer il­çe be­le­di­ye­le­ri­nin ta­ma­mı AK­P’­li. On­lar bu zi­ya­re­ti uzak­tan iz­le­mek­le ye­ti­ne­cek­ler.

AK­P’­li Yoz­gat Be­le­di­ye­si, ge­çen yıl bir cad­de­ye Prof.Dr. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu adı­nı ver­miş­ti. Ya­kın bir ge­le­cek­te o cad­de­nin adı­nı kal­dı­rır­lar­sa bu­na da şa­şır­ma­mak ge­re­kir. Bel­ki de bu isim de­ği­şik­li­ği­ni, AK­P’­nin Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı ola­rak gös­te­ri­len Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Yoz­ga­t’­a gel­me­den de ya­pa­bi­lir­ler.

Boz­dağ, onun için de­miş­ti ki

Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, Yoz­ga­t’­ta ya­şa­ma­dı ama ba­ba mem­le­ke­ti­ni unut­ma­dı. O yüz­den Bo­zok Üni­ver­si­te­si­’n­de yap­tı­rı­lan kül­tür mer­ke­zi­ne yak­la­şık 10 bin ki­tap ba­ğış­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­miş­ti.
Adı­nın cad­de­ye ve­ril­di­ği gün, ta­be­la­nın bir ba­şın­da Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, di­ğer ta­ra­fın­da Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu var­dı. O za­man adı Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı ola­rak geç­me­yen hem­şe­ri­si için, Be­kir Boz­dağ “Bü­yük bir bi­lim in­sa­nı­” di­ye söz edi­yor ve şun­la­rı ek­li­yor­du:
“Sa­de­ce Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu ho­ca­mın de­ğil hem ba­ba­sı­nın hem de­de­si­nin, Yoz­ga­t’­ın di­ğer ma­na ve bi­lim sul­tan­la­rı­nın ön­der­le­ri­nin mut­la­ka keş­fe­dil­me­si ve bu­gün­kü ne­sil­le­re, hem ge­le­cek ne­sil­le­re on­la­rın ilim­le­ri ile bi­ri­kim­le­ri ile reh­ber­li­ği ile ak­ta­rıl­ma­sın­da bü­yük fay­da­lar ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum. Bu ema­net­ten feyz ala­cak ni­ce Ek­me­led­din İh­sa­no­ğul­la­rı­nı da­ha ni­ce baş­ka bü­yük bi­lim ve sa­nat in­san­la­rı­nı bağ­rın­dan çı­kar­ma­ya de­vam ede­cek­tir.”
Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, Cum­hur­baş­ka­nı se­çim­le­rin­den ön­ce Yoz­ga­t’­a git­ti­ğin­de bu kez fark­lı açık­la­ma­lar ya­pa­cak ve oy­la­rın Er­do­ğa­n’­a ve­ril­me­si­ni is­te­ye­cek­tir.

Yoz­gat kar­şı­la­ma­ya ha­zır

MHP’­nin bir dö­nem “ka­le­” ola­rak gör­dü­ğü Yoz­ga­t’­ta, es­ki gü­cü yok. İl­çe be­le­di­ye­le­rin­den sa­de­ce Sa­rı­ka­ya­’yı ala­bil­miş­ti. CHP der­se­niz Yoz­gat mer­kez ve il­çe­le­rin­de ne­re­dey­se “yo­k” gi­bi. Ka­zan­dı­ğı il­çe be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı da bu­lun­mu­yor.
MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sa­dir Dur­maz, İh­sa­noğ­lu­’nun ge­zi­si­ni or­ga­ni­ze edi­yor. İlk ge­zi­nin gör­kem­li ola­bil­me­si için çev­re il­le­rin­den de Yoz­ga­t’­a ge­le­cek­le­rin sa­yı­sı­nın yük­sek ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. AKP dı­şın­da si­ya­set yap­mış olan es­ki mil­let­ve­kil­le­ri­nin de ço­ğu İh­sa­noğ­lu­’na “hem­şe­ri des­te­ği­” ve­ri­yor. Yoz­gat­lı­nın, hem­şe­ri­si­ne sa­hip çık­ma­sı için yö­re­ye öz­gü “Ca­mi­nin içi du­rur­ken dı­şı­na ha­yır düş­me­z”, “Mil­li­yet­çi­lik ma­hal­le­den baş­la­r”, “Ne de ol­sa bi­zim ba­ğın ko­ru­ğu­” öz­de­yiş­le­ri­ni sı­ra­lı­yor­lar.
20. Dö­nem Yoz­gat Mil­let­ve­ki­li Yu­suf Ba­can­lı, Yoz­gat­lı­la­ra çağ­rı­da bu­lu­nur­ken, şu öz­le­mi de di­le ge­ti­ri­yor:
“Ha­ram yi­yen, iha­le­le­re fe­sat ka­rış­tı­ran, ema­ne­te hı­ya­net eden, hal­kı al­da­tan, hal­ka ya­lan söy­le­yen, ta­ki­ye ya­pan, dev­let im­kan­la­rı­nı ba­ba­la­rı­nın ma­lı, çift­li­ği gi­bi kul­la­nan, kay­na­ğı­nı as­la açık­la­ya­ma­ya­cak­la­rı ef­sa­ne­vi ser­vet­le­re sa­hip olan, ne ka­dar kut­sal de­ğer var­sa on­la­rı pa­ra­ya, men­fa­ate, şöh­re­te alet eden­le­re, dev­le­te ve mil­le­te kar­şı mad­di-ma­ne­vi suç iş­le­yen­le­re hu­kuk ku­ral­la­rı için­de yol ver­me­ye­cek bi­ri Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­lı­dır.
Yoz­gat­lı hem­şe­ri­le­ri­mi­ze dü­şe­cek gö­rev mil­le­tin inanç de­ğer­le­ri­ni be­nim­se­yen, cum­hu­ri­ye­tin ka­za­nım­la­rı­na, te­mel de­ğer­le­ri­mi­ze bağ­lı olan de­ğer­li bir bi­lim ada­mı, hal­kın inanç de­ğer­le­riy­le Cum­hu­ri­ye­tin te­mel de­ğer­le­ri­ni ba­rı­şık kı­la­cak olan Yoz­gat ev­la­dı­na her Yoz­gat­lı­nın des­tek ver­me­si ge­re­kir.”

Asıl so­run, CHP’­nin için­de

Or­ta­da, se­çi­mi ka­za­na­bi­le­cek iki aday var. Son se­çim­de AK­P’­nin oy­la­rı yüz­de 43, CHP ve MHP’­nin top­lam oy ora­nı da yüz­de 43’dür. Ya­ni se­çi­me eşit pu­an­lar­la gi­di­li­yor. AKP için­de ra­hat­sız olan yüz­de 3-4 ora­nın­da seç­men kit­le­si var. De­mok­rat Par­ti, De­mok­ra­tik Sol Par­ti, Bü­yük Bir­lik Par­ti­si­’nin de oy­la­rı ek­len­di­ğin­de, İh­sa­noğ­lu­’nun şan­sı­nın, AK­P’­den az ol­ma­dı­ğı gö­rü­lü­yor. Asıl so­run, CHP’­nin için­de.
Ger­çek şu: CHP’­nin tek ba­şı­na çı­ka­ra­ca­ğı ada­yın se­çi­mi ka­zan­ma­sı müm­kün gö­zük­mü­yor. CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu da, bu­nu bi­li­yor ve bu­na gö­re stra­te­ji be­lir­li­yor. Di­ğer si­ya­si par­ti­ler­de aday­lık için ay­kı­rı ses çık­maz­ken, CHP kay­nı­yor. Evet, CHP kül­tü­rün­de eleş­ti­ri var­dır. Ni­te­kim bu eleş­ti­ri­ler de par­ti or­gan­la­rın­da ge­nel baş­ka­nı­nın bu­lun­du­ğu top­lan­tı­lar­da acı­ma­sız­ca ya­pıl­mış­tır. Ar­tık yet­mez mi?
Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu için im­za ver­me­yen mil­let­ve­kil­le­ri üze­rin­de “bak par­ti­yi böl­dün, ih­raç edi­le­cek­sin, ge­nel baş­kan­dan çi­zik ye­di­n” tü­rün­den bas­kı ku­rul­ma­ma­lı. Ana­ya­sal yet­ki­si­ni kul­la­nan mil­let­ve­kil­le­ri­ne “ce­za ve­ril­me­si­”ne sa­nı­yo­rum ilk kar­şı çı­ka­cak isim yi­ne Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu olur.
Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, bu­gü­ne ka­dar gir­di­ği se­çim­ler­den hep za­fer­le çık­tı. Bu se­çim, Er­do­ğa­n’­ı ye­nil­gi­ye uğ­rat­mak için bir fır­sat­tır. CHP’­de bö­lün­me de­ğil, bü­tün­leş­me za­ma­nı…

Yorumlar (0)
12
açık
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 26 Eylül 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Real Betis 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Almeria 6 4
17. Espanyol 6 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@