CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yabancıların ülkemizde edindikleri taşınmaz miktarındaki artışa dikkat çekmek ve muhtemel olumsuzlukları önüne geçilmesine katkı sağlamak için Tapu Kanunu’nda değişiklik yapılmasını önerdi.

TBMM Başkanlığına Kanun Teklifi sunan Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, teklifinde, yabancıların ülkemizde edindikleri taşınmazların, o ilçenin toplam yüzölçümünün yüzde 5’inden fazla olmaması gerektiğini belirtti. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hazırladı. 

YABANCILARA TAŞINMAZ SATIŞINDA BÜYÜK ARTIŞ 

Ülkemizde son yıllarda yabancıların edindikleri konut, işyeri, tarla ve arsa gibi taşınmaz miktarında ciddi oranda artış olduğuna dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “AKP iktidarları tarafından parayla edinilen mülk karşılığında ülke vatandaşlığının verilmesi toplumda rahatsızlık uyandırmaktadır. Ayrıca AKP iktidarı tarafından hayata geçirilen bu uygulama, ülkemizdeki arazilere yabancıların ilgisini artırmış olup yabancılar tarafından ülkemizde edinilen arazi, tarla, mesken, arsa vb. taşınmazların sayısını artırmaktadır. Toptan bu uygulamadan vazgeçilmesi ve en azından belirli bir sınırlama getirilmesi gereklidir” değerlendirmesinde bulundu. 

YABANCILAR 2014-2020 YILLARINDA 5,2 MİLYON METREKARE TARIM ARAZİSİ SATIN ALDI 

Ülkemizde 2014-2020 yılları arasında yabancıların edindiği gayre menkul miktarlarıyla ilgili verelere de dikkat çeken Gürer, “Ülkemizde 2014-2020 yılları arasında yabancılar tarafından 8.892 ana taşınmaz parsel adedi, 15.459.099 m² ana taşınmazların hisseye isabet eden yüzölçümü ve 147.368 bağımsız bölüm olduğu gözlenmektedir. 2021 yılı itibariyle yabancılar tarafından edinilen ana taşınmaz adedi 15.950, bağımsız bölüm adedi 237.515, edinimde bulunan yabancı gerçek kişi adedi 256.603 ve toplam taşınmaz adedi ise 253.466 olarak görülmektedir. 2022 yılında yabancı kişilerin satış ve benzeri yollarla edindikleri tarım nitelikli (tarla, bağ, bahçe vb.) taşınmazların miktarına baktığımızda ise toplam bir yılda 5.219.309 m² ülkemizden ana taşınmaz hissesi aldıkları görülmektedir” dedi.

YABANCILARA ARAZİ SATIŞININ NEDEN OLABİLECEĞİ RİSKLER 

Yabancıların ülkemizden büyük miktarda arazi edinmesinin neden olduğu olumsuzluklara da değinen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu durum ülkenin ulusal güvenliği açısından risk oluşturmanın yanı sıra, ülkenin kendi tarım arazilerinde tarımsal üretim yapma yeteneğini sınırlayabilir. Bu da ülkenin dışa bağımlılığını artırabilir. Ayrıca yabancıların ülkemizde kontrolsüz arazi edinmesi, yerelde yaşam tarzı, kültürü ve gelenekleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yerel nüfusun topraklarından uzaklaşması veya yer değiştirmesi, kültürel kimliğin zayıflamasına neden olabilir. Bu durum süreç içinde toplumsal eşitsizliği artırabilir ve yerel nüfusun refahını etkileyebilir. Bu da sosyal gerilimleri ve toplumsal dengesizlikleri tetikleyebilir” uyarısında bulundu. 

YABANCI ÜLKELER SINIRLAMA GETİRDİ 

Uzkurt; ilçe ve beldelerde asfaltsız yol kalmayacak Uzkurt; ilçe ve beldelerde asfaltsız yol kalmayacak

Yabancı ülkelerdeki taşınmaz elde edilmesine yönelik sınırlamalara da dikkat çeken Gürer, “ Bu düzenlemeler, yabancıların toprak edinmelerini kontrol altında tutarak, ülke çıkarlarını ve vatandaşlarının refahını koruma amacını taşır. Ülkemizde de tapu 2644 sayılı Tapu Kanunu’nda yabancıların edinebilecekleri taşınmaz ve sınırlı ayni haklar kanuni sınırlamalara tabi tutulmuştur. Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde, “Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez. Esasen tümden mülk edinimi engellense daha doğru olur ancak dünyada da benzer örneklerin varlığı dikkate alınarak sınırlama sağlanması da önemlidir  .” şeklinde yasal sınırlamalar belirtilmiştir” ifadelerini kullandı. 

YABANCILARA SATILAN ARAZİLER TARTIŞMA KONUSU OLDU 

Son dönemlerde ülkemizde yabancılara satılan arazi miktarlarının tartışma konusu olduğunu vurgulayan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bu rakamların düşürülmesi riskleri göz önünde bulundurarak gereklilik arz etmektedir. Bu kanun teklifi ile ülkemizde yabancılar tarafından edinilen taşınmazların sayısal artışının bir nebze yavaşlatılması ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi adına kanunda belirtilen sınırların aşağı çekilmesi amaçlanmıştır” açıklamasında bulundu. 

GÜRER’İN TAPU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 35’inci maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde beşini ve kişi başına ülke genelinde yirmi hektarı geçemez.

Editör: Selim GÖKEL