Birleşik Kamu Toplu Sözleşme için ne diyor?

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Niğde İl Temsilcisi Timur Özkan, toplu sözleşme sürecine ilişkin basın açıklaması yaptı.

GÜNCEL 30.07.2013, 16:07 02.08.2013, 17:53
419
Birleşik Kamu Toplu Sözleşme için ne diyor?
banner830
 Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Niğde İl Temsilcisi Timur Özkan,  toplu sözleşme sürecine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu  Niğde  Temsilcilği  önümüzdeki toplu sözleşme sürecine ilişkin görüşleri ;

Tüm Kamu Çalışanları ve emeklilerini doğrudan, diğer çalışanları ve emeklilerini ise dolaylı olarak etkileyecek 2014-2015 Yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos 2013 tarihinde başlayacaktır.

Bu toplu sözleşmeyi düzenleyen 4688 sayılı yasanın, toplu sözleşmeye ilişkin hükümleri uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Bu yüzden, Anayasamızın 90. Maddesine göre yok hükmündedir.

Yapılacak görüşmelerden yok hükmündeki yasa metninde “toplu sözleşme” diye söz edilmektedir.  Bizde anlaşılması için bu tanımı kullanmak zorunda kalıyoruz. Ancak esasında “Kamu İşveren Heyeti” ile “Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti” heyeti arasında bir toplu sözleşme yapılması söz konusu değildir. Son sözü hükümetin atadığı görevlilerden oluşan hakem heyetinin söylediği bir sürece toplu sözleşme denilemez.

Bu gün Birleşik Kamu-İş olarak hazırladığımız raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunuyoruz. Aynı şekilde tüm ülke genelinde temsilciliklerimiz aracılığıyla konuyu kamuoyunun gündemine getiriyoruz. Raporumuzda yer alan görüş ve önerileri özetleyecek olursak;

 • Anayasamızda yer alan çalışma yaşamı ve çalışanların haklarına ilişkin hükümlerin, uluslararası sözleşmelere uygun olarak, ayrımsız tüm çalışanlara sendika hakkı, grev ve toplu sözleşme hakkını içerecek şekilde düzenlenmelidir

• Çalışma yaşamına ilişkin mevzuatın (Yasa, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Genelge) taranarak tümüyle ortadan kaldırılması ve yerine yeniden düzenlenen Anayasa hükmüne uygun şekilde bir temel çalışma yasası çıkarılması, ikincil mevzuatında buna göre düzenlenmelidir.

• Sendikaların kuruluş ve işleyişini uluslararası sözleşmelere göre düzenleyen ve temel çalışma yasasında belirtilen asgari şartların üzerinde çalışanların lehinde düzenlemeler yapılmasına olanak sağlayacak toplu sözleşme sistemini tanımlayan bir sendikalar ve toplu sözleşme yasası çıkarılmalıdır

• Yapılacak bu Anayasal ve yasal düzenlemelerde; grev hakkı anayasal güvenceye alınmalıdır.

• Sendikaların kuruluş ve işleyişine kamu otoritesinin Anayasadaki özel sınırlamalar haricinde karışmasını engelleyen hükümler konulmalıdır.

• Sendika yönetici ve temsilcilerine güvenceler getirilmeli, sendikal ayrımcılığa yaptırım uygulanmalıdır.

• Toplu sözleşme yetkisinin tespitinde çalışanların yarısından fazlasını örgütleyen bir sendika yoksa, tüm sendikaların her bir kamu tüzel kişiliği nezdinde toplu sözleşme yapmasına olanak sağlayacak veya yetkili sendikanın referandumla belirleneceği bir sistemin getirilmelidir.

• Arabuluculuk dışında zorunlu tahkim anlamına gelecek hakem heyetlerine yer verilmemelidir.

• Sendikal ve çalışma yaşamına ilişkin yargıya intikal eden konularda hızlı yargılama sisteminin getirilmesi, böylece davaların konusuz kalmasının veya yargı kararının sonuçsuz kalmasının önlenmesi sağlanmalıdır.

• Yaptıkları kamu göreviyle ilgili bir nedenle çalışanların mahkemelik olmaları durumunda, devletin çalışanına hukuki yardımda bulunmasının sağlanmalıdır.

• Kamu işveren vekillerinin hukuka aykırı şekilde idari işlem yaptıklarının yargı kararıyla tespit edilmesi üzerine, bu işlemden doğan kamu zararının, işlemi yapan kamu yöneticilerine rücu edilmesi sağlanmalıdır.

• Kamu lojman ve hizmet evlerinden çalışanların, eşitlik içinde yararlanmasının sağlanması, kendisine bu konudaki mevzuata göre hizmet evi tahsis edilemeyen personele kira yardımı yapılmalıdır.

• Tayin, terfi, yer değiştirme, görev değiştirme konularında mevzuatın yeniden düzenlenerek keyfiliklerin ve siyasi kadrolaşmanın önlenmesi, atama ve terfi işlemlerinde eğitim, kariyer ve liyakat sistemi mutlak tesis, edilmelidir.

• Kamu hizmetlerinde yurttaşa hızlı ve kaliteli bir hizmet götürülmesi için çalışanlar için gerekli olan hizmet içi eğitimlerin eksiksiz ve zamanında verilmesi sağlanmalıdır,

• Sendikaların çalışanlarla ilgili her türlü konuda taraf olmasının ve üyelerini temsilinin yolu açılmalı, diğer yönetsel konularda da sendika temsilcilerinin gözlemci olarak bulunması sağlanmalı, sendikalar ilgili kamu işveren temsilcileri tarafından yürütülmekte olan işler ve yapılmakta olan düzenlemelerle ilgili haberdar edilmeli, gerektiğinde sendikaların görüş ve önerilerine başvurulmalıdır.

• Çalışanların, yoksulluk sınırları göz önüne alınarak insanca yaşayacak bir ücretle çalıştırılmaları sağlanmalı, fazla çalışma genel olarak yaptırılmamalı, eksik kadro bulunan işyerlerinin kadro eksiği hızla giderilmeli, fazla çalışmanın zorunlu olduğu olağanüstü hallerde fazla çalışmanın saat başına düşen ücreti, normal ücretin saat başına düşen miktarından az olmamalıdır.

• Kamuda çalışanların 4A, 4/B,4/C, 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personel vb. ayrımlara tabi olmasına son verilmeli, tüm kamu çalışanları aynı statüde istihdam edilmelidir.

• Taşeron uygulamasına kesinlikle son verilmeli, çalışanların sendikalı olmalarının önündeki tüm fiili engeller ortadan kaldırılmalıdır.

•  Kayıt dışı ekonominin önlenmesi yolu ile sigortasız çalışma önlenmeli; vergi ve sigorta primi kaçakçılığı yapanlara kesinlikle af getirilmemelidir.

• Sendika hakkından mevzuat gereği veya fiili olarak yararlandırılmayan, hakim, savcı, askeri personel ve polis'in sendika hakkı güvenceye alınmalı, bunların diğer sendikal haklarının kısıtlanmasında uluslararası sözleşmelere aykırı hükümlere yer verilmemelidir.

• Ücret ödeme sisteminin sadeleştirilmesi, eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olabilecek uygulamaların ve mevzuatın ortadan kaldırılması, her çalışana eğitim ve hizmet yılı esas alınarak bir temel ücret, yapılan görev, görev mahalli ve aile durumu esas alınarak bir sosyal yardım belirlenmesi, çalışırken ödenen maaşın emekli maaşlarına da yansıtılması sağlanmalıdır.

• Mezarda emeklilik olarak bilinen sosyal güvenlik yasaları yeniden düzenlenmeli, kazanılmış haklar iade edilmeli, emeklilik yaşı ve prim günü ülkemizdeki çalışma koşulları ve ortalama yaşam göz önüne alınarak yeniden düzenlenmelidir.

• 2014 yılı beklenmeden asgari ücretli ve emekliler de dahil tüm çalışanlara geçmiş yıl kayıpları ve ekonomik büyüme payı olarak en az %15 oranında ek zam yapılmalı, 2014 yılı ücret zamları bunun üstüne en az %10 olmak üzere ücretlere toplam %25 oranında zam yapılmalıdır.

•İstihdamı arttıracak kamu yatırımlarına öncelik verilmeli bu alandaki özel sektör yatırımları teşvik edilmelidir. İşsizlik sigortası olanakları genişletilmeli, tüm çalışanlara iş güvencesi getirilmelidir.

• Daha önce özelleştirilen kuruluşlardan özelleştirme öncesi hedeflere uygun olmayan şekilde çalışan veya tamamen çalışması durdurulan kuruluşlar tekrar kamulaştırılarak ekonomiye kazandırılmalı, bu yolla istihdam arttırılmalıdır.

• Yine işçilerin haftalık 45 saatlik, memurların ise 40 saatlik çalışma saatleri 5'er saat azaltılarak kamuda yeni kadrolar açılmalıdır.

• Bunlar için gerekli finansman, gündemde olan vergi mevzuatı yeniden düzenlenerek, vergi yükünün ücretliler üzerinden alınarak servet ve sermaye üzerinden alınması yoluyla sağlanmalıdır. Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Kayıt dışı ekonomi kayıt içine alınmalı, kara paraya izin verilmemeli, bunlara ulusal ve uluslararası düzeyde takip yapılarak, "servet barışı adı altında" %2''lik vergilerle af getirmek yerine etkin bir kontrol ve takip sistemiyle kaçakçılar yakalanarak varlıklarına el konulmalıdır.

• Tüm ülke düzeyinde tasarruf özendirilmeli, başta petrole dayalı ve bireysel ulaşım sistemleri yerine elektrikle çalışan raylı sistemlere yatırım yapılmalı, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, biyo yakıt gibi alternatif enerji kaynaklarından yararlanmalıdır.

Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikaları her türlü olumsuzluğa, çalışanlar üzerindeki baskı ve ayrımcılıklara rağmen her yıl belirli oranda büyümeye devam etmektedir. Sendikalar için nicelik elbette çok önemlidir. Ancak Birleşik Kamu-İş'in hedefi bu bozuk düzen içinde yetkili sendika olup, aynı şartlarda sözde toplu sözleşme masasına oturmak değildir. Birleşik Kamu-İş'in hedefi düzeni değiştirmektir. Bunun için nitelikli, ilkeli, bağımsız, bilimsel yöntemlerle adım adım bu hedefine yürüyecektir.

 
Yorumlar (0)
Son Yorumlar
Eğer niğde benim nigdeyse o gavati bir daha nigdeye sokmaz
Harika bir sınıftı. Adeta yıldızlar topluluğu idi.
oraya hastane yapıp yolunu da daracık bırakan kimdi? asıl soru şu o yol yeterince geniş ve düzenli olacak mı ? yok şu zaman yok bu zaman sonuçta işlek bir yolu kapatıyorsunuz her zaman sorun.
ELMA FİYATLARI YERLERDE SÜRÜNÜYOR.. KİMSE SAHİP ÇIKMIYOR. ELMA ÜRETİCİLER BİRLİĞİ KENDİNE ÇALIŞIYO.
Sayın Vekilimiz Eyüp Doğanlar ı tebrik ediyoruz.Birileri soyarken birileri de bağış yapabiliyor. Bu arada sayın Valimiz den, geçmiş dönemler de Niğde Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği yapmış Hakan Bayraktar isimli şahsın görevden ayrılmadan önce peşin olarak aldığı maaş ve avansı toplamda 17.000 tl gecikme faizi ile birlikte toplamda 30.000 tl olan para Devlet Hastanesi yöneticileri tarafından gerekli tüm işlemler yapıldığı halde geri alınamadığını biliyoruz.Bu paranın geri alınamaması konusunda kusurlu davranan bürokratların hakkında işlem yapılmasını ve paranın devlet hastanesi hesabına yatıttırılmasını talep ediyoruz.Saygılarımızla
26°
açık
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 26 Eylül 2021
İmsak 05:00
Güneş 06:21
Öğle 12:39
İkindi 16:06
Akşam 18:48
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 7 11
9. Kayserispor 6 10
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Malatyaspor 7 6
16. Göztepe 6 5
17. Kasımpaşa 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Ankaragücü 6 12
4. Eyüpspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 7 9
9. Gençlerbirliği 7 8
10. Boluspor 6 7
11. Samsunspor 5 7
12. Altınordu 6 7
13. Menemenspor 6 7
14. Adanaspor 7 6
15. Balıkesirspor 5 6
16. Denizlispor 6 6
17. Bursaspor 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Sevilla 6 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Real Sociedad 6 13
5. Valencia 7 11
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Athletic Bilbao 7 10
8. Barcelona 5 9
9. Real Betis 6 9
10. Villarreal 6 8
11. Osasuna 6 8
12. Mallorca 6 8
13. Cádiz 6 6
14. Elche 6 6
15. Espanyol 7 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@