Eğitim – İş ; Lütuf değil toplu sözleşme istiyoruz

Eğitim-İş Niğde Şube Başkanı Timur Özkan ; “Çalışanlar olarak, lütuf değil toplu sözleşme istiyoruz.”dedi

EĞİTİM 18.12.2013, 21:10 21.12.2013, 12:53
599
Eğitim – İş ; Lütuf değil toplu sözleşme istiyoruz
banner830

 Eğitim-İş Niğde Şube Başkanı Timur Özkan ; “Çalışanlar olarak, lütuf değil toplu sözleşme istiyoruz.”dedi

 

Eğitim-İş Niğde Şube Başkanı Timur Özkan yaptığı basın açıklamasında ; Bilindiği üzere geçtiğimiz Ağustos ayında, hükümet adına “Kamu İşveren Heyeti” ve kamu çalışanları adına “Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti” arasında 2014 ve 2015 yıllarını kapsayacak şekilde sözde toplu sözleşme imzalanmıştı.

 

Birleşik Kamu-İş olarak bu toplu sözleşmenin dayanağı olan 4688 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinin Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle meşru olmadığını belirten bir rapor hazırlayarak, söz konusu raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na sunmuş ve kamuoyuyla da paylaşmıştık. Taraflar arasında kamu çalışanlarının hak ve beklentilerini boşa çıkaran bir sözde toplu sözleşme imzalanması üzerine de bu sözleşmenin iptali için 29 Ağustos 2013 tarihinde İş Mahkemesinde dava açmıştık. Umuyoruz ki bu davada ileri sürdüğümüz gerekçelere dayanarak İş Mahkemesi, 4688 sayılı kanunun ilgili maddelerinin Anayasa’ya aykırı olduğunu tespit ederek konuyu Anayasa Mahkemesine taşıyacaktır.

            AKP Hükümeti işbaşında olduğu 11 yıl boyunca demokratikleşme sözünü ağzından düşürmemesine rağmen çalışanlara demokrasinin gereği olan örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklardan yararlanma olanağını halen getirmemiştir. Hükümet yandaş sendikal yapıları da kullanarak, çalışanların haklarını tek taraflı olarak belirlemektedir.

          Tüm çalışanlar farkına varmalıdır ki, sözde toplu sözleşme, hakem heyeti, asgari ücret tespit komisyonu gibi düzenlemeler birer aldatmacadan ibarettir. Hükümet her şeyi bütçe kanununa koyduğu ödeneklerle tek taraflı olarak belirlemeye devam etmektedir.

          Birleşik Kamu-İş olarak bu aldatmacaya son verilmesini istiyoruz.

 

HÜKÜMET KENDİ YAPTIĞI AÇIKLAMALARLA UYGULADIĞI POLİTİKALAR SONUCU ÜLKENİN BİR MALİ KRİZE GİRDİĞİNİ İTİRAF ETMEKTEDİR.

 

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, hükümet tarafından TBMM Başkanlığına sunulmuş ve tasarı Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilerek genel Kurul'da görüşülmeye başlanmıştır. Burada sayın maliye bakanının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki sunuş konuşması üzerinden bir değerlendirme yapmak gerekirse;

 

Maliye Bakanı sunuş konuşmasının daha başında, küresel ekonomik krizin devam ettiğini belirterek, (artan nüfusa rağmen) en önemli sorunun, büyüme görünümünün olumsuz etkilenmesi olarak belirtmiştir. Bu olumsuzluğa etki edebilecek dört temel riski ise;

 

•Genişletici para politikalarından çıkışın iyi yönetilememesi,

•Gelişmiş ülkelerde mali sorunlar ve zayıf iç talebin devam etmesi,

•Gelişmekte olan ülkelerde büyümenin daha da zayıflaması,

•Jeopolitik gerginliklerin tırmanması , olarak sıralamıştır.

 

  Bu tespit Konfederasyonumuzun da sık sık dile getirdiği toplumun emekçilerden oluşan geniş kitlelerinin yaşadığı sorunların, emperyalizmin ve küresel sermayenin kendi krizinden kaynaklandığı tespitiyle örtüşmektedir.

 

Bu tespitler;

- Küresel ekonomik krizin asıl nedeninin, insanlara iş ve daha iyi yaşam koşulları sağlayacak sanayi yatırımları yerine, paradan para kazanmayı amaç edinen küresel sermayenin parasını satacak pazar bulamaması,

- Gelişmiş emperyalist ülkelerin üretimlerini iç piyasadaki doygunluk nedeniyle pazarlayamaması sonucu yeni pazarlar bulamaması,

- Ağır bir sömürü altındaki gelişmekte (geri kalmış) olan ülkelerde de büyümenin yavaşlaması neticesi, pazar yaratılamaması,

- Enerji savaşları nedeniyle yaratılan jeopolitik gerginliklerin finansmanının ağır gelmesi olarak açıklanabilir. 

 

Bu giriş Türkiye ekonomisinin de aslında iyiye gitmediğinin itirafı öncesinde suçun dış etkenlere atılması çabasıdır. Sayın Bakanın şu değerlendirmesini de dikkate almak gerekir. Maliye Bakanı sunuşunda “Son olarak jeopolitik gerginliklerin arttığı Orta Doğu’da politik belirsizlik risk primini artırmaktadır. Arzdaki iyileşmeye rağmen jeopolitik riskler uluslararası enerji fiyatlarını olumsuz etkilemektedir.” demiştir.” Bununda tercümesi Türkiye’nin Ortadoğu’da izlediği politikanın yanlış olduğudur. Başta Suriye olmak üzere bölge ülkelerindeki istikrarın bozulmasına, ABD müdahaleleri ve politikaları ile ABD’nin bu tutumuna hükümetin iş birlikçi yaklaşımı neden olmuştur.

Sonuç olarak AKP Hükümetin uyguladığı başarısız dış politika, masum onlarca yurttaşımızın canına mal olmasının yanı sıra, yurttaşlarımıza mali fatura olarak da yansıyacaktır.

 Daha yıl sonu gelmeden, üretim için gerekli en önemli enerji kaynağı olan motorin fiyatları, benzin fiyatlarıyla aynı seviyeye gelmiştir. Yine geçtiğimiz günlerde bir gecede otogaza getirilen %30'luk zam, şu soğuk kış günlerinde doğalgaz fiyatları ve doğalgaz satışına getirilen tahditler, daha bütçe tasarısı yasalaşmadan bütün öngörülerinin çöktüğünü göstermektedir.

Ülkemizi belirsizliklere sürükleyecek, kaynaklarının heba edilmesini sağlayacak, insanlarının canına mal olacak emperyalizmle işbirliği politikalarından vazgeçilmelidir.

 

HALKTAN YANA, EMEKÇİDEN YANA, ÜRETENDEN YANA BÜTÇE İSTİYORUZ.

 

Kamu çalışanlarının temsilcisi Birleşik Kamu-İş olarak, hükümetten hiç bir zaman sadece temsil ettiğimiz kitlenin sorunlarına çözüm istemedik. İşçi sınıfı bilinciyle hareket ederek, tüm işçi sınıfının ekonomik ve demokratik taleplerinin karşılanması bizim de talebimiz olmuştur. Yine emeklimizin, üretici köylümüzün, esnafımızın, işsizimizin, kadınlarımızın, gençlerimizin, engelli yurttaşlarımızın, hatta yerli sanayi ve ticaret erbabının sorunlarını da kendi sorunlarımız bildik.

 

 Ancak 2014 bütçesinde beklentilerimizin karşılığı yoktur. Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi işsizliktir. Hükümet 2014 yılı bütçesinde personel alımlarında kısıtlamaya gidileceğini vurgulamaktadır. Yani işsizlik sorununu çözmeyeceğini söylemektedir. Personel harcamalarına bütçeden %25 pay ayrılmıştır. Bu pay geçen yıla oranla %14'lük bir artışı ifade etmektedir. Ancak Hükümet tasarı gerekçesinde bu artışın daha çok kısıtlıda olsa yeni personel alımından kaynaklandığını ifade etmektedir. 2014 yılında yandaş sendika-hükümet işbirliği ile satılan kamu çalışanlarının maaşına sadece 123 TL. zam yapılacaktır. Üstelik öngörülerin çok üstünde çıkacağı şimdiden belli olan enflasyon farkı da 2014 yılında ödenmeyecektir. Birleşik Kamu-İş olarak bu sefalet ücretlerini kabul etmiyoruz.

 

Hükümet bütçesinde yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş emekliler bir yük olarak gösterilmektedir. Emeklilerin maaşları artık çalışırken aldıkları maaşların yarısı kadar bile değildir. Dünya'da sadece ülkemizde, çalışma süresi uzadıkça emekli maaşı düşen bir sistem mevcuttur. Yine emeklilik yasalarına göre insanlar zorunlu olarak 30 yıldan fazla çalıştırılmakta ancak emekli ikramiyeleri 30 yıl üzerinden ödenmektedir. Hükümet sosyal güvenliğe bütçeden yeterince pay ayırmazken, sermayenin ödemediği sosyal güvenlik primlerine her iki yılda bir af getirmektedir. Birleşik Kamu-İş olarak emeklilere reva görülen bu düzenlemeleri kabul etmiyoruz.

 

Hükümet 2014 bütçesi için seçim bütçesi değildir demektedir ancak; işsizlere, yoksullara, hastalara, engellilere demokratik ve sosyal devlet olmanın gereği çözümler üretmek yerine oy karşılığı yapacağı yardımlara ödenek ayırmakta, siz çalışmayın, üretmeyin, sosyal hayata katılmayın, biz sizin karnınızı doyururuz demektedir. Böyle bir sosyal politika anlayışını kabul etmiyoruz. Sosyal yardımlaşma bir sadaka değil haktır.

 

ADALETLİ BİR VERGİ POLİTİKASI İSTİYORUZ.

 

Hükümetin 2014 bütçesinin gelir kalemleri, giderlerinden de daha vahim bir tabloyu gözler önüne sermektedir. Hükümet 403 milyar liralık gelir bütçesinin 348 milyarını vergi gelirlerinden beklemektedir. Çünkü artık üretim yapan, katma değer yaratan, gelir elde edilen bir kamu kurumu kalmamıştır. Hepsi satılmıştır. Bu yüzden 2014 bütçesinde özelleştirme gelirleri de 6,9 milyar gibi çok küçük bir miktara düşmüştür.

 

Vergi gelirlerinin sadece %29'u doğrudan vergi gelirlerinden oluşurken, bunun da %70'i gelir vergisinden oluşmaktadır. Bütçe gelirleri; gelir vergisi yoluyla doğrudan, ÖTV, KDV gibi  vergiler yoluyla da dolaylı olarak emekçilerin, emeklilerin, köylülerin, esnafın sırtından sağlanmaktadır. Kurumlar vergisi oranı bir çok istisna düşüldükten sonra %20 iken, ücretlilerin gelir vergisi oranı %27'lere çıkmaktadır. Açlık sınırının altındaki asgari ücretten hala gelir vergisi alınmaktadır. Bu tablo 2014 bütçesinin vergi adaleti yönünden de kabul edilemez olduğunu göstermektedir.

 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU VE BAĞLI SENDİKALARI OLARAK, EMEKÇİLER OLARAK, İŞÇİ SINIFI OLARAK, İŞÇİ SINIFIYLA ORTAK SORUNLARA SAHİP DOSTLAR OLARAK 2014 BÜTÇESİNİ PROTESTO EDİYOR TBMM'DE HALK ADINA GÖREV YAPAN MİLLETVEKİLLERİNİ HÜKÜMETİN BÜTÇESİNİ REDDETMEYE ÇAĞIRIYORUZ.

 

YAŞASIN BİRLEŞİK KAMU-İŞ,  YAŞASIN EMEK MÜCADELEMİZ...”dedi.


 

Yorumlar (8)
"greevvvv" 8 yıl önce
kesk alanlarda bütçe i̇lgi̇li̇ "grev" yapiyor sende yattiğin yerden toplu sözleşme i̇sti̇yon veri̇rler tosunum veri̇rler...şöyle arasıra meydanlarda görsek sizi sendikaymış...
Cemalettin Sözüdoğru 8 yıl önce
bize gelin,bizim sendikaya gelin.itina ile öğretmenin hakkı aranır.250 lira artış teklif eden hükümet ile çatır çatır pazarlık yapılarak, söke söke 123 tl. alınır.
X 8 yıl önce
biz biliyoruz keskin ne için, kimler için grev yaptığını.siz anca akil adamlar topluluğu olarak cukka için grev yaparsınız.timur hocam seninleyiz.
kamu emekçisi 8 yıl önce
sadece basın acıklamalarıyla sendikacılık yapılır mı?bakın sendikalarınızdan toplu istifalar neden gerçekleşiyor?nasyonalist bir çizgiye kaydığını düşünen onurlu öğrtmen arkadaşlarım birer birer istifa ediyorlar.
eğitim-iş li 8 yıl önce
sizi bölücülükle suçlayıp toplu istifa edenlerden hiç bahsetmiyon, hdp, pardon kamu emekçisi arkadaş.bizler türk demekten, türk milleti demekten utanmayan vatanseverleriz. vatan ve emek mücadelesini birlikte yürütüyoruz.emperyalist projelerde görev alıp,akp nin akil adamı olmuyoruz.istersen bu konuda kendi sendikandaki eleştirilere bir kulak ver.
eğitimci 8 yıl önce
eğitik-iş ne zaman akp yi eleştirse, cevap kesk li lerden geliyor, ne iş?
ÖĞRETMEN 8 yıl önce
neden olacak ki, birbirlerine göbek bağlari var, özleri ayni pinarin kaynağina dayaniyor, her ikisi de bop'un yavrusu, her ikiside soros ve tesev desteği ile hayatlarini sürdürüyor bu sebeple kan bağlari var, birisine bişey dedinmi, diğeri inciniyor ,,akillerin kardeşliği..kesklileri bütün kamu kuruluşlarinda gözleyin inceleyin, eğitim iş liler kadar, türk eğitim sendikalilar kadar sikinti yaşamiyorlar...eğitimde de öyle, maliyedede öyle hastanelerdede öyle..anlaşmali bunlar memursenle...iyi polis kötü polis....
ÖĞRETMEN 8 yıl önce
neden olacak ki, birbirlerine göbek bağlari var, özleri ayni pinarin kaynağina dayaniyor, her ikisi de bop'un yavrusu, her ikiside soros ve tesev desteği ile hayatlarini sürdürüyor bu sebeple kan bağlari var, birisine bişey dedinmi, diğeri inciniyor ,,akillerin kardeşliği..kesklileri bütün kamu kuruluşlarinda gözleyin inceleyin, eğitim iş liler kadar, türk eğitim sendikalilar kadar sikinti yaşamiyorlar...eğitimde de öyle, maliyedede öyle hastanelerdede öyle..anlaşmali bunlar memursenle...iyi polis kötü polis....
Son Yorumlar
Eğer niğde benim nigdeyse o gavati bir daha nigdeye sokmaz
Harika bir sınıftı. Adeta yıldızlar topluluğu idi.
oraya hastane yapıp yolunu da daracık bırakan kimdi? asıl soru şu o yol yeterince geniş ve düzenli olacak mı ? yok şu zaman yok bu zaman sonuçta işlek bir yolu kapatıyorsunuz her zaman sorun.
ELMA FİYATLARI YERLERDE SÜRÜNÜYOR.. KİMSE SAHİP ÇIKMIYOR. ELMA ÜRETİCİLER BİRLİĞİ KENDİNE ÇALIŞIYO.
Sayın Vekilimiz Eyüp Doğanlar ı tebrik ediyoruz.Birileri soyarken birileri de bağış yapabiliyor. Bu arada sayın Valimiz den, geçmiş dönemler de Niğde Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği yapmış Hakan Bayraktar isimli şahsın görevden ayrılmadan önce peşin olarak aldığı maaş ve avansı toplamda 17.000 tl gecikme faizi ile birlikte toplamda 30.000 tl olan para Devlet Hastanesi yöneticileri tarafından gerekli tüm işlemler yapıldığı halde geri alınamadığını biliyoruz.Bu paranın geri alınamaması konusunda kusurlu davranan bürokratların hakkında işlem yapılmasını ve paranın devlet hastanesi hesabına yatıttırılmasını talep ediyoruz.Saygılarımızla
26°
açık
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 26 Eylül 2021
İmsak 05:00
Güneş 06:21
Öğle 12:39
İkindi 16:06
Akşam 18:48
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Sivasspor 7 9
11. Adana Demirspor 7 9
12. Galatasaray 6 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Malatyaspor 7 6
16. Göztepe 6 5
17. Kasımpaşa 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Erzurumspor 7 15
3. Ankaragücü 6 12
4. Eyüpspor 6 12
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Gençlerbirliği 7 8
10. Boluspor 6 7
11. Samsunspor 5 7
12. Altınordu 7 7
13. Menemenspor 6 7
14. Adanaspor 7 6
15. Balıkesirspor 5 6
16. Denizlispor 6 6
17. Bursaspor 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Tottenham 5 9
11. Watford 6 7
12. Leicester City 6 7
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Sevilla 6 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Real Sociedad 6 13
5. Valencia 7 11
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Athletic Bilbao 7 10
8. Barcelona 5 9
9. Real Betis 6 9
10. Villarreal 6 8
11. Osasuna 6 8
12. Mallorca 6 8
13. Cádiz 6 6
14. Elche 6 6
15. Espanyol 7 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 6 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@