Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi  Hizmet Destek Alanı  İmarlı Parsellerinin Açık Artırma İlanıdır. 

BOR KARMA DERİ İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

HİZMET DESTEK ALANI İMARLI PARSELLERİNİN AÇIK ARTIRMA İLANI

                                                                           

Niğde İli Bor İlçesi Bağdüz Mahallesi Bor Karma Ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

1536 Ada 9 No’lu (3.248,81 m2)                 1536 Ada 10 No’lu (3.541,86 m2)

1536 Ada 11 No’lu  (3.614,06 m2)              1536 Ada 12 No’lu (3.253,12 m2)

 yüzölçümlü ve mülkiyeti Bor Karma OSB’ye ait olan Hizmet Destek Alanı parselleri aşağıda belirtilen zaman ve şartlarda Teklif Toplama-Açık Artırma Usulüyle satışı yapılacaktır. Yapılacak satış ve uygulamalar 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanun, OSB uygulama Yönetmeliği ve 7033 sayılı kanunun 3. Maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

Açık Artırma Tarihi : 30.05.2023 Salı

Niğde Kirazı Avrupa’ya ihraç ediliyor Niğde Kirazı Avrupa’ya ihraç ediliyor

Açık Artırma Saati  :

                                   1536 Ada  9  No’lu Parsel için 10:00

                                    1536 Ada 10 No’lu Parsel için 10:15

                                   1536 Ada 11 No’lu Parsel için 10:30

                                   1536 Ada 12 No’lu Parsel için 10:45

Açık Artırma Yeri    : Bor Karma Ve Deri İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu

                                   Ankara Asfaltı 9. Km. 20 Nolu Yol Caddesi Bor / Niğde

Özellikleri

İli                      : Niğde

İlçesi                : Bor

Mahallesi        : Bağdüz

Ada/Parsel No: 1536 Ada 9 No’lu (3.248,81 m2) 1536 Ada 10 No’lu (3.541,86 m2)   1536 Ada 11 No’lu  (3.614,06 m2) 1536 Ada 12 No’lu (3.253,12 m)

Vasfı                : Hizmet Destek Alanı (TİCARET)

Emsal              : 1,00
Yençok           : 15,50 m

Yapı Yaklaşma Mesafesi: Ön Bahçe : 10m, Arka ve Yan Bahçe:10m

Fiili Durumu   : HİZMET DESTEK (TİCARET) ALANI PARSELİ

Adresi            :  Organize Sanayi Bölgesi Ankara Asfaltı 9. Km Bor / Niğde 

İhale Dosyası:  İhale Dokümanı Osb Müdürlüğünde görülebilecektir. Dosya bedeli 1.000,00TL (Tek ihale dosyası bedeli)  olup, Bor Karma Ve Deri İhtisas OSB / Bor Halkbank Şubesi TR22 0001 2009 6480 0016 0000 16 hesabına yatırılması gerekmektedir. 

Birim Fiyat     : 500,00 TL/m² den başlayacaktır.

Açılış Bedeli  :  

                     1536 Ada   9 No’lu Parsel 1.624.405,00TL(BirMilyonAltıyüzYirmiDörtBinDörtyüzBeşTL)

                     1536 Ada 10 No’lu Parsel 1.770.930,00TL(BirMilyonYediYüzYetmişBinDokuzYüzOtuzTL)

                     1536 Ada 11 No’luParsel  1.807.030,00TL(BirMilyonSekizYüzYediBinOtuzTL)

                     1536 Ada 12 No’luParsel  1.626.560,00TL(BirMilyonAltıYüzYirmiAltıBinBeşYüzAltmışTL)

Özel Şartlar :

  1. Açık artırmaya katılacak kişi veya kurumların açık artırma ihalesine katılmadan önce Bor Karma Ve Deri İhtisas OSB’ye teslim edeceği dosyada, yer tesliminden itibaren altı ay içerisinde yapı ruhsatını alacağını, yapı ruhsatı tarihinden itibaren de bir yıl içerisinde yapı kullanma izni ve diğer çalışma izin-belgelerini alarak  faaliyete geçireceğini, tesisi amacı dışında kullanmayacağını” belirten Noter Taahhütnamesini teslim etmek zorundadır.
  2. Açık artırma iştirak edeceklerin, istekli olunacak her bir parsel için tahmin edilen açılış değerinin %5'i oranında hesaplanan tutar kadar Halkbank Bor Şubesindeki 16000016 no.lu Niğde Bor Karma Ve Deri İhtisas OSB Hesabına nakit olarak ihale teminatını yatırdıklarını gösteren banka dekontunu veya bu tutar kadar kesin banka teminat mektubunu (ihale tarihinden itibaren en az 1 ay süreyle geçerli) açık artırma giriş dosyalarında Bor Karma ve Deri İhtisas OSB’ye sunmak zorundadır.
  3. Toplam arsa satış bedeli sözleşme imzalanması sonrasında tapu devri yapılmadan peşin olarak tahsil edilecektir.
  4. 4562 Sayılı OSB Kanunu ve 3065 sayılı Kanunun 17/4-k maddesi gereği “Organize Sanayi Bölgeleri İle Küçük Sanayi Sitelerinin Arsa ve İşyeri Teslimlerinde İstisna” kapsamında olduğu için arsa bedeli KDV’den muaftır.
  5. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacaklardır. Detaylı bilgi almak isteyenler 03883150001 nolu Bor Karma Ve Deri İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü ile iletişime geçebilir.
  6. Açık artırmaya iştirak edeceklerin, imza sirküleri, yetki belgesi, ticaret ve sanayi odası kayıt belgesi ve son üç yıla ait mali tablolarını açık artırmaya giriş dosyalarında Bor Karma Ve Deri İhtisas OSB’ye sunmak zorundadır.
  7. Açık artırmaya katılacak kişi veya kurumlar ilk tekliflerini kapalı zarf ihale komisyonuna verecek, komisyon alınan teklifleri katılımcıların huzurunda açacak ve en yüksek teklif üzerinden açık artırmaya devam edilecektir.
  8. Açık artırma sonucunda söz konusu Hizmet Destek Alanı vasıflı taşınmazı almaya hak kazanan kişi/kuruluşun 10 gün içerisinde arsa tahsis sözleşmesi imzalamaması, arsa tahsis bedelinin tamamını ödememesi,  taksitli satışlarda %50peşinatı 10 gün içerisinde ödememesi ve üst üste 3 taksiti ödememesi durumlarda veya yer tesliminden itibaren 1 yıl içinde yapı ruhsatını almayarak, yapı ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde tamamlayarak faaliyete geçirmemesi halinde satış iptal edilir, teminatları irad kaydedilir ve ödemiş olduğu arsa tahsis bedeli iptal tarihinden sonraki yıl bütçesine konarak herhangi artış yapılmadan (faiz, fiyat farkı) iade edilir.
  9. Satışa iştirak edenlerin ihale ilanındaki tüm şartlar ile 4562 Sayılı OSB Kanunu ve Hizmet Destek alanı yapımı ve işletmesi ile ilgili tüm şartları kabul etmiş sayılacaklardır.
  10. Açık artırma sonucunda söz konusu Hizmet Destek Alanı yerini almaya hak kazanan kişi/kuruluşun ve diğer kurum ve kuruluşlardan alması gereken izin ve belgeleri süresi içerisinde tamamlayacaktır.

Editör: TE Bilişim