MUSTAFA HİLMİ (SOYDAN) BEY (1881-1958)


1881 (1297)’de Niğde’de doğdu.

Mahkeme Azası Hocazade Ahmet Efendi’nin oğludur. Niğde İbtidai Mektebi ve Rüştiyesi’nde ilk ve orta öğrenimini ta­mamladıktan sonra 28 Temmuz 1897’de Medrese ve Darülhüffaz’dan icazet aldı.


Aday memur ola­rak Niğde Defter-i Hâkanî İdaresine devam etti. 16 Nisan 1903’te Şer’iye Mahkemesi 2. Kâtipliğine atandı. 17 Ekim 1907’de mahkemenin başkâtipliğine yükseltildi. Konya vilâyetince yapılan düzenlemede 29 Ocak 1910’da kadro dışı bırakıldı. Yeniden bir memuriyete atanması hakkındaki başvurusu uy­gun görülerek yapılan sınavda da başarı göstermesi üzerine 18 Nisan 1911’de Havran Sancağı Emlâk ve Arazi Tahrir Hâkimliği’ne, 30 Mayıs 1911’de Der’a Fırkayı Tahririyesi Naipliği’ne atandı. 26 Temmuz 1913’te naiblikten ayrılarak memleketine döndü ve Dâvâ Vekilliği yapmaya başladı. 13 Ekim 1915’te Genel Meclis Üyeliği’ne seçildi.Millî mücadelede Müdafaayı Hukuk Cephesi’nde yer aldı. 1920 Ocak ayında Belediye Meclisi’ne üye oldu. Kasaba ve köylerden asker ve bağış toplayarak Pozantı ve Adana cephelerinde direnişin sürdürülmesinde etkili oldu.

TBMM’nin I. dönemine Niğde’den milletvekili seçilerek 26 Nisan 1920’de Meclise katıldı. Mecliste Şer’iye ve Evkaf, Tasarı, Dilekçe komisyonlarında ve Memurin Muhakematı Tetkik Kurulu’nda çalıştı. I. toplantı yılında Adalet ve Şer’iye komisyonunun kâtipliğini, III. toplantı yılında da başkanlığını yaptı. Dönem içinde kür­süde 15 konuşma yaptı. Milletvekili I. dönemde sona erince isteği üzerine 29 Temmuz 1925’te Niğde Hazine vekilliğine atandı. 8 Haziran 1927’de Adliye Vekâletinden avukatlık ruhsatnamesi alarak Hazine Vekilliği görevini 15 Ekim 1930 tarihine kadar sür­dürdü. 1930-1938 arası Niğde’de serbest avukatlık ve bu arada Genel Meclis ve Liva İdare Heyeti Üyeliği yaptı. 9 Mart 1938’de Niğde Müftülüğü’ne seçildi. 11 Kasım 1953’te bu görevden emekliye ayrıldı. 10 Ekim 1958’de öldü.