Memur-Sen Niğde'den 37 Madde de Yeniden Büyük Türkiye

Memur-Sen Niğde İl Temscilcisi Hasan Orhan, geçtiğimiz gün yapılan Yeniden Büyük Türkiye Kongresi Sonuç Bildirgesini paylaştı.

ARAŞTIRMA 30.12.2014, 19:49 30.12.2014, 19:55
1198
Memur-Sen Niğde'den 37 Madde de Yeniden Büyük Türkiye
banner830
 Memur-Sen Niğde İl Temscilcisi Hasan Orhan, geçtiğimiz gün yapılan Yeniden Büyük Türkiye Kongresi Sonuç Bildirgesini paylaştı. 

Niğde Temsilcisi Hasan Orhan yaptığı yazılı açıklama da; Memur-Sen’in, “Özgür”, “Demokratik”, “Müreffeh”, “Yeni ve Büyük Türkiye” hedeflerinin ortak akılla gerçekleştirilmesine katkı sunmak amacıyla 26-27 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da düzenlediği ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleşen “Yeniden Büyük Türkiye Kongresi”, geniş katılımla ve değerli bilim/düşünce insanlarının önemli katkılarıyla tamamlanmıştır.

Türkiye’nin gücünü, ekonomisini, eğitimini, hukuk ve adalet mekanizmalarını değiştirmesi gerektiğinin vurgulandığı “Yeniden Büyük Türkiye Kongresi”nde aşağıda yer alan tespit, değerlendirme ve önerilerin sonuç bildirisi olarak yayınlanmasına karar verilmiştir.

1-Eğitimsizlik, dikkatsizlik, ihmal, yönetim ve denetim zaafı ile aşırı kâr hırsından kaynaklanan iş kazaları ve meslek hastalıkları; iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması için kamu ve özel sektör, çalışanlar, işverenler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile gerekli tedbirler alınarak önlenmelidir.

2-Kayıt dışı çalış(tır)ma ve modern kölelik/taşeron uygulamalarına son verilmeli, herkese insan onuruna yakışır iş ve ücret sağlanmalıdır.

3-Türkiye, ekonomik büyüme, istihdam ve üretim arasındaki ilişkiyi doğru bir zeminde kurmalı, istihdam dostu yatırımlara ağırlık vererek üretime dayalı ekonomik büyümeyi benimsemelidir. Kamunun istihdamda öncü rol üstlenmesine katkı sağlayacak şekilde emekli maaşlarına yansıyan bordro kalemleri artırılmalı ve kamu görevlilerine emekli olmama yönündeki zorunlu tercihi dayatan sistem değiştirilmelidir.

4-İcrayı engelleyen, açık arayan teftiş sistemi yerine, mevzuattan uygulamaya, hizmetlere yön veren etkinlik ve verimlilik düzleminde sonuç üretmeyi hedefleyen rehberlik ve denetim anlayışı benimsenmelidir.

5-Örgütlenme hakkına dair mevcut kısıtlamaların kaldırılması ve kamu görevlilerinin siyaset ve grev hakkına sahip olması demokratikleşme, sivilleşme ve özgürleşme sürecinin zorunlu bir sonucu olarak gerçekleştirilmelidir.

6-Gelir dağılımında adaletin sağlanamaması; toplumsal barış, dayanışma ve adalet duygusunun oluşmasının önündeki en büyük engeldir. Ekonomik büyümenin bütün bireyler açısından refah artışıyla sonuçlanabilmesi için milli gelirin adil dağılımına ilişkin tedbirler alınmalı, sosyal hukuk devleti olmanın ancak bununla mümkün olacağı unutulmamalıdır.

7-Ekonomik ve siyasi istikrarsızlık oluşturacak boyutlarda olmasa dahi, büyüme ve cari açık rakamları, ekonomimiz üzerinde önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu riskin bertaraf edilmesi için ileri teknoloji ve katma değeri yüksek marka ürünlerin üretilmesinin ve uluslararası pazarlara ihraç edilmesinin her türlü ortamı sağlanmalıdır.

8-Türkiye, tüketim, faiz ve rantiyeye dayalı ekonomik sistemin bütün unsurlarından kurtulmalı, tasarruf, üretim ve istihdama dayalı yeni bir ekonomik sistemi sanayiden finansa, ekonomiye dair bütün alanlarda hâkim kılmalıdır.

9-Küresel finans sisteminde yer alan IMF ve Dünya Bankası gibi kurumlar Batı’nın ve uluslararası bankacılık sistemindeki oligopollerin çıkarları doğrultusunda faaliyet göstermekte, adil bir iktisadi gelişme ve kalkınmanın önünde engel teşkil etmektedir. Bu duruma alternatif bir çözüm olarak Türkiye’nin dünyanın İslami finans merkezi olması için kamuoyu oluşturulmalı ve etkin bir politika izlenmelidir.

10-Rekabete dayalı küresel ekonominin gereklerini yerine getirmek ve bu düzlemde ön sıralarda yer almak için marka ve patent üretimi artırılmalı, bu amaçla kamu ve özel sektörde AR-GE ve inovasyon harcamaları daha etkin ve verimli kullanılmalı, AR-GE bütçeleri artırılmalıdır.

11-Kadınların siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve kamu yönetimi başta olmak üzere hayatın tüm alanlarında var olma ve karar mekanizmalarında yer alma mücadeleleri pozitif ayrımcılıkla güçlü bir şekilde desteklenmelidir.

12-Türkiye’nin sahip olduğu en büyük toplumsal değerlerden biri hiç kuşkusuz güçlü aile geleneğidir. Modernleşmenin, sanayileşmenin ve küreselleşmenin aile üzerindeki olası yıkıcı etkilerini önlemek için hem boşanmaların hem de evliliğe dair isteksizliklerin azaltılması yönünde tedbirler alınmalıdır.

13-Yeniden Büyük Türkiye idealinde en büyük avantaj, ülkemizin genç nüfusa sahip oluşudur. Bu çerçevede gençler yönetime katılma konusunda motive edilmeli, gençlerin fırsat ve imkânları artırılmalı ve seçilme yaşını 18’e indirecek değişiklik bir an önce yapılmalıdır.

14-Engellilerin başta eğitim olmak üzere kamu hizmetlerine erişimi ve istihdamı konusunda gelinen nokta sevindiricidir. Ancak, engelli bireylerin hayatın bütün alanlarına katılımı ve engelleri açısından zorlanmayacakları yaşam standartlarına, şehir ve mimari imkânlara sahip olması için hem mevzuat hem de uygulamadaki iyileştirmelere kararlılıkla devam edilmelidir.

15-Geçmişiyle güçlü bağlar kurabilen, kadim medeniyet değerlerini taşıyabilen, bununla birlikte gelecek tasarımı yapma yeteneğine sahip, öz güveni yüksek bireylerin yetişmesine katkı sağlayacak demokratik zihniyet ve düşünce ortamı sağlanmalıdır.

16-Türkiye, toplumsal kutuplaşma ve çatışma nedeniyle enerjisini kaybetmek ve çağı yakalayamamak gibi risklerle karşı karşıya kalmıştır. Bu çerçevede Yeniden Büyük Türkiye hedefiyle, toplumda empati kültürünün gelişmesine destek verecek eğitim, iletişim, diyalog ortamları kurulmalı; herkesin herkesle konuşabildiği, tartışabildiği demokrasi kültürü oluşturulmalıdır.

17-Eğitim sistemi; dayatma ve ideolojilerden arındırılmalı, bireyin öz güvenini artıracak, yeteneklerini geliştirme zemini oluşturacak ve kendini gerçekleştirme imkânı sağlayacak şekilde reforme edilmelidir.

18-Eğitim sistemi reforme edilirken, değerlerimizle barışmayı, evrenselliğe yabancılaşmamayı esas alan bir yaklaşımla hareket edilmelidir. Bu toprakların eğitim tarihi, meziyet ve şahsiyeti aynı anda kazandıracak birikim ve tecrübeyi içinde barındırmaktadır. Eğitimde, “bireyin” erdemli insana dönüşme süreci esas alınmalı ve önceliği ahlaka veren kariyerli birey hedeflenmelidir.

19-Üniversiteler “yüksek lise” konumundan çıkarılarak, özgür düşünceye ev sahipliği yapan, ilim ve irfan üreten evrensel merkezler haline getirilmelidir.
20-Başta sosyal medya olmak üzere, yazılı, görsel ve işitsel medyanın değerlerimizi, dinimizi, aileyi, gençleri hedef alan ve yozlaştıran, toplumsal çatışmayı körükleyen yıkıcılığına karşı önlemler alınmalı, medyanın temiz bilgi kanalına dönüşmesine yönelik çaba sarf edilmelidir.

21-Şehirler, medeniyet ve insan merkezli bir anlayışla insana dayalı ve doğaya duyarlı bir şekilde yapılandırılmalı; belediye ve şehir yönetimlerinde yönetilenlerin katılımına imkân sağlayan zeminler bütün toplumu kuşatacak şekilde genişletilmelidir.

22-Uluslararası düzeyde toplumsal mühendislik yapan gizli ya da açık küresel yapıların Türkiye’deki uzantılarına ve siyasi provokasyonlarına karşı uyanık olunmalı, vesayetten beslenen sözde sivil toplum kuruluşlarıyla olan ilişkileri engellenmelidir.

23-Statüko ve vesayetin yeniden tesisini hedefleyen yapılar halen faaliyetlerine devam etmektedirler. Bu çerçevede bütün siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve bireyler antidemokratik yapılara ve bunların eylemlerine karşı sivil siyasetin ve milli iradenin yanında yer alarak ortak akıl ve bilinçle mücadeleye devam etmelidir.

24-Milli iradenin tek temsilcisi TBMM’dir. Anayasal kurumların TBMM’nin ortağı gibi davranmasının önüne geçilmelidir. Bu amaçla “Egemenlik Ortağı Anayasal Kurum” anlayışı sona erdirilmelidir.

25-12 Eylül 2010 referandumuyla başlayan ve hukukun üstünlüğü anlayışıyla yargının sivilleştirilmesini ve demokratikleştirilmesini öngören süreç desteklenmelidir. Bu süreç hızlı, doğru, tarafsız ve bağımsız karar alma kapasitesi yüksek yargı mercilerinin oluşumuyla devam ettirilmelidir.

26-Bürokratik oligarşi geleneğinin; Türkiye’nin dinamizmini frenlemesine fırsat verilmemeli, siyasi aklı denetleyici ve terbiye edici alışkanlıklar tasfiye edilmeli ve siyaset kurumu ile bürokrasi arasındaki ilişkiler, bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi, siyaset kurumunun önderliğinde yürütülmelidir.

27-Taksim Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık darbe teşebbüsü ve 6-7-8 Ekim vandallığı hedefine ulaşamamış, bilakis daha büyük şoklara karşı ülkemizi dirençli hale getirmiştir. Yeniden Büyük Türkiye yolculuğunda dışarıdaki mihraklarla paralel hareket edenlerin tezgâhları, milletin kudret eliyle parçalanmıştır. Kimin tevessül ettiğine bakmaksızın paralel devlet yapılanmalarına asla izin verilmemelidir.

28-Yasaklarla, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele kararlılığı devam ettirilmeli, yolsuzluk bahanesiyle milli irade hırsızlığı ve kayıt dışı siyasete müsaade edilmemelidir.

29-Siyaset kurumundan ve bilhassa muhalefetten beklenen, toplumun tüm katmanlarıyla iletişim halinde olarak alternatif politika, teklif ve tasarılarla yapıcı siyaseti tercih etmesidir. Bu çerçevede Türkiye’de mevcut muhalefet partilerinin, yapılanı kötülemek yerine, yapılması gerekeni önermeye dayalı siyasi bir paradigmayla hareket etmesi şeklindeki ortak toplumsal beklenti karşılanmalıdır.

30-Sivil toplum örgütleri, toplumun beklentilerini karşılayacak öneriler geliştirmeli ve iktidarların hatalarına karşı da sivil baskı unsuru olmalıdır.

31-Alevi çalıştayları eşit yurttaşlık temelli dönüşüme dair umutları artırmış, ancak ötekileştirilen kesimler arasında beklentileri ve talepleri en az karşılanan kesim de Alevi vatandaşlarımız olmuştur. Bu tespitten hareketle Alevi vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini somut olarak karşılamaya dönük adımlar ivedilikle atılmalıdır.

32-Bin yıllık birlikte yaşama iradesini ve kardeşliği daha da güçlendirme, demokratik hak ve özgürlükler temelinde Kürt Sorunu, inanç özgürlüğü, eşit yurttaşlık gibi kronik sorunları çözme fırsatı sunan Çözüm Süreci, kararlılıkla, ortak akılla ve silahtan arınmış bir zeminde sürdürülmelidir.

33-Çözüm Süreci’nin asli muhatabının bütün millet olduğu unutulmadan, başta kanaat önderleri olmak üzere terörden doğrudan etkilenen illerdeki bütün kişi ve kurumların sürece katılımı sağlanmalıdır. Çözüm Süreci, millet iradesinin rehberliğinde demokratik üniter yapı korunarak, bireylerin doğuştan gelen hakları pazarlık konusu yapılmadan sürdürülmelidir.

34-Demokratik, sivil ve özgürlükçü yeni anayasa yapım sürecinin uzamasının hem ülkemiz hem de milletimiz açısından ekonomik, siyasi ve toplumsal ağır sonuçları olacaktır. Çerçevesini temel insan hak ve özgürlüklerinin çizdiği, ideolojik ön kabullerden arındırılmış, en geniş toplumsal uzlaşıyı temsil edecek ve bireyin devlete karşı özgürlüklerinin genişletilmesini sağlayacak yeni bir anayasa yazılmalıdır.

35-Dünyada zulüm coğrafyası her geçen gün genişlemekte, mazlumların sayısı da artmaktadır. Türkiye, devleti ve milletiyle zulme karşı direnmekte, mazluma da el uzatmaktadır. Türkiye’nin insani yardım konusunda dünyada birinci sırada yer alması, menfaat yerine merhamet diplomasisini benimsemesinin sonucudur. Devlet, yeni mazlumların ortaya çıkmasını engellemek ve var olan mazlumlara yapılan yardımların daha etkin ve verimli hale gelmesini sağlamak için, uluslararası platformlar ve gönüllü kuruluşlarla iş birliği içinde öncü rollerini sürdürmelidir.

36-Emperyalist ve Siyonist güçlerin küresel çıkarları uğruna bölgede ve dünyada yaptığı zulüm ve katliamlarda İslam’ı şiddet dini gibi gösteren operasyonlarına karşı uyanık olunmalı ve İslam dininin bir barış dini olarak hiçbir terör örgütüyle birlikte anılamayacağı gerçeği sürekli gündemde tutulmalıdır.

37-Türkiye gibi hem bölgesinde hem de küresel düzlemde sonuç değiştirme kapasitesine sahip ülkelerin, gerek içeriden gerekse dışarıdan komplo ve provokasyonlarla sürekli karşı karşıya kalacağı açıktır. Bu gerçekten hareketle; bütün olayları komplo ve provokasyon kavramları üzerinden okumak yerine, provokasyonun failleri stratejik akılla tespit edilmeli, provokasyon ve komplolara kapalı bir yönetişim aklı üretilmelidir.
Kaynak: Sitemizden haber fotoğraf alınması yasaktır.
banner697
Yorumlar (3)
öğretmen 6 yıl önce
şaka gibi hala bunlar kendini sendika mı sanıyor.geçen yıl memuru sattıklarını ne çabuk unuttular ama yüz yok demek ki
bahçeli kartalı 6 yıl önce
siz sendikamısını nesiniz,size ne büyük türkiyeden şizler çalmanıza bakın torpil kayırma işleriyle uğraşın en iyi yaptığınız iş bu lütfen ilgi alanlarınızın dışına çıkmayın büyük türkiye ile uğraşacak dert edecek türk kamusen var...
ŞAKA GİBİ 6 yıl önce
123 tl zamma i̇mza atarak tüm memurlari yoksulluk sinirina mahkum eden bunlar deği̇lmi̇ydi̇.si̇zi̇n neyi̇ni̇ze büyük türki̇ye atamadiğiniz bi̇ sinif başkanlari kaldi onu da atayin tam olsun.ama si̇zde haklisiniz ebs ni̇n 300 000 memur sen i̇n 800 000 üyesi̇ var bu memurlara herşey reva...
Son Yorumlar
sayın Vekil lafla olmaz! Nasıl bir destek verdiğinizi açıklayın lütfen.'Yanındayız gurur duyduk....vb boş laf-ı güzahları bırakınız.
çok güzel olmuş diline sağlık
Sayın başkanım trafik ışıklarından ziyade servisçi esnafının sıkıntılarını Ankaraya iletmelisin otobüs yaş sınırını içişleri bakanlığıyla görüşüm 15 yaşa çıkarmak mesela yadeyse servis yaptıracak adam kalmayacak hepsi batıp gidecek trafik ışıklarını belediye başkanları takip etsin
Niğdede yapılan hizmetler saymakla bitmez.Büyükşehir olma yolunda ilerliyoruz.
HAMDOLSUN NİĞDEYE EN BÜYÜK YATIRIMI YAPMIŞLAR.
19°
az bulutlu
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 18 Haziran 2021
İmsak 03:23
Güneş 05:12
Öğle 12:47
İkindi 16:41
Akşam 20:13
Yatsı 21:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@