Niğde’deki Petshoplar Denetlensin !..

Niğde’de yaşayan bir grup hayvan sever, Niğde bulunan Petshopların denetlenmediğini iddia ederek, Niğde Valiliğinin harekete geçmesini istediler.

Niğde’deki Petshoplar Denetlensin !..

 Niğde’de yaşayan bir grup hayvan sever, Niğde bulunan Petshopların denetlenmediğini iddia ederek, Niğde Valiliğinin harekete geçmesini istediler.

 

Niğde Valiliğine yazdıkları bir bildiri ile Evcil Hayvan satan işyerlerini (Petshoplar) denetlenmesini, bu işyerlerindeki koşulların incelenerek iyileştirilmesini talep eden Niğdeli Hayvan Severler konunun da takipçisi olacaklarını belirttiler.

Niğdeli Hayvan Severlerin Niğde Valiliğine yazdığı Niğde’deki Petshoplardaki olumsuzlukları da madde madde içeren  uyarı bildirisi…

NİĞDE'DEKİ PETSHOPLARDA TESPİT EDİLEN OLUMSUZLUKLAR

1. Hayvanlara aşı, iç ve dış parazit ilaçları uygulanmamaktadır.

2. İthal edilmesi yasaklanmış bulunan hayvanların satışı yapılmaktadır.

3. 16 (on altı) yaşından küçük çocuklara hayvan satışı yapılmaktadır.

4. Herkes kolaylıkla satışı yapılan hayvanlara temas etmekte, onlarla oynamakta, böylece hayvanlar gün boyu defalarca dokunularak rahatsız edilmektedirler.

5. Hamile ve/veya yeni doğum yapmış hayvanlar, kanadı henüz tüylenmemiş kanatlı yavrular ve 2 (iki) aylıktan küçük hayvanların satışı mevcuttur.

6. Hayvanlar kafeslerin sıklıkla kirlenmemesi için aç ve susuz tutulmakta, bakımsız ve hastalıklı olarak görünmektedirler.

7. Hayvanların barındıkları kafesler temiz değil, sağlıkları iyi değil, kafesler sağlık koşullarına aykırıdır. Aynı kafes içinde onlarca tavşan, ördek, hamster üst üste konulmuş, sağlık koşullarına uygun olma zorunluluğu ihlal edilmiş, kımıldayabilecekleri bir alan bile bırakılmamıştır. Kafes ölçüleri hayvanların türüne uygun olmayıp, son derece küçük, içi ise çok kalabalıktır.

8. İş yerinde hasta hayvanlarla ilgilenmek üzere bir veteriner bulunmamaktadır.

9. Hayvanların tutuldukları kafesler türlerinin özelliklerine göre belirlenmemiştir. Kafesler üstüste konulmuştur.

10. Hayvanlar aşırı sıcak/aşırı soğuk havaya maruz bırakılmaktadır.

11. Hayvanlar mağaza içinde değil, türünün özelliklerine aykırı şekilde, strese girmelerini sağlayacak kadar gürültülü, kalabalık bir yerde, mağaza önünde, güneş ışınları, rüzgar, kar ve yağmur gibi olumsuz koşullardan korunmaksızın tutulmaktadırlar.

12. Hayvan satışı yapan kişiler bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili düzenlenen eğitim seminerlerine katılmamış, eğitim sertifikası almamışlardır.

13. Petshop çalışanları ve yetkilileri hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmakta, aç ve susuz bırakmakta, fiziksel ve psikolojik acı çektirmektedirler.

14. Tehlikeli hayvanlar kategorisinde bulunan ve satışı yasaklanan pitbull, tosa, fila ve dogo, timsah, yılan gibi hayvanların satışı yapılmaktadır (tabi ki açık açık değil, el altından, bir tanıdık vasıtasıyla referans alarak giderseniz)

 

 

Niğde Valiliği Yüksek Makamı'na

NİĞDE

 

Petshopların denetimi 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununu uygulamakla yükümle Çevre ve Orman Bakanlığı oluru ile Valiliklere verilmiştir. Sekreteryası ile İl Cevre Müdürlükleri'nce yapılmaktadır.

Bu bağlamda, Niğde ilindeki tüm petshopların, yasa ve yönetmeliklere uygun biçimde denetlenmesini talep ediyoruz.

1. Öncelikle İl Çevre Müdürlüğü (5199 sayılı Kanunda belirtilen denetimleri yapmaya ve bu Kanun çerçevesinde kabahat teşkil eden fiilleri işleyenler hakkında denetim ve işlem yapılması) ve İl Tarım Müdürlüğü (Ruhsata ve hayvanların kanuna uygun koşullarda bulunup bulunmadığı hususuna ilişkin denetim için) başta olmak üzere HKK Kurulu üyesi diğer kurumlar olan Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü, Veteriner Hekimler Odası Temsilcisi, Baro Hayvan Hakları Komisyonu temsilcisi, gerek duyulması halinde Emniyet Müdürlüğü’nden bir görevli ile DENETİM EKİBİ oluşturulmalı ve bu ekiple denetim yapılmalıdır

2. Denetim sadece gidip bakılarak değil, aşağıdaki yönetmelik maddelerne göre, tek tek kontrol edilerek yapılmalıdır.

Bu bağlamda:

a) Ev ve Süs Hayvanlarına İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinin 11 ve 13 numaralı şıklarında belirtilen "Kafesler, hayvan türlerine göre yeterli sayıda ve büyüklükte olmalıdır. "Kafesler üst üste konmamalı, akvaryumlar ise 4 kattan fazla olmamak üzere üst üste konulabilir'" ve "İşyeri alanı, hayvan başına en az her bir adet kopek icin 0.8, her bir kedi icin de 0.2 metre kare olmalıdır."  maddeleri esas alınarak hayvan sayısına göre "YATAY ZEMİN alanı hesaplaması" yapılmalıdır. Bu hesaplamada kafeslerin üst üste konmayacağı hususu önemle göz önünde bulundurulmalıdır. (Örnek: Eğer bir petshopta 10 köpek var ise, sadece 8 metrekare o köpekler için ayrılmış olmalıdır, başka alanlarla iç içe girdirilmeden).  Bu bilgiler ışığında;petshoplarda kaç hayvan olduğu ve bu hayvanlar için kaç metrekare alan ayrılmış olduğunun denetlenmesini,

 b) Niğde'deki petshoplarda bulunan köpeklerin çoğunlukla yasa dışı, ruhsatı olmayan üretim çiftliklerinden ve evlerden ve zaman zaman da yurt dışından kaçak hayvan getiren kaçakçılardan alındığı bilinmektedir. Bu hayvanların nereden alındıklarının belgelerinin kontrol edilmesi, ayrıca alındıkları üretim  çiftliği veya beyan edilen her neresi ise oranın da denetlenip "alındığını belgeleyen resmi faturaların da "köpek ve kedi sayısına göre kontrol edilmesini,

c) Niğde'deki petshoplarda hayvanlara su verilmediği bilinmektedir. Kafeslerde su kabı olup olmadığının, eğer su kabı boş ise petshop sahibi tarafından söylenecek "biraz önce su verdik" yalan beyanının kabul edilmeyip zabta geçilmesini talep ediyoruz. (Çünkü Türkiye'de ki tüm petshoplar gibi, Niğde'deki petshoplar da altları kirlenmesin diye hayvanlara su vermezler ve her girene biraz önce verdikleri yalanını söylerler.)

d) Niğde'deki petshoplarda birden fazla hayvanın ayni kafeste tutulduğu bilinmektedir. Kafeslerde kaç adet hayvan bulunduğunun da denetimini,

e) Hasta hayvanlar için diğer sağlıklı hayvanlarla ilişkisinin kesildiği ayrı kafesler bulunmamaktadır. Bu durumun da denetlenmesini,

f) Veteriner Hekimler Odası'ndan gelen temsilcinin hayvanların genel durumlarını kontrol etmesini, sorumlu veteriner hekimin aşı ve muayene evraklarını denetlemesini,

 g) Niğde'deki petshoplarda zeminin ve duvarların temizlik ve dezenfeksiyonu için basınçlı su, musluk ve hortum düzeni bulunmamaktadır. Ayrıca havalandırma sistemi de hayvanların özelliklerine göre havayı temizleyebilen özelliklere sahip değildir. Bu konuların denetlenmesini,

 h) Petshoplarda veteriner hekimin çalışma saatlerini gösterir belgenin işyerine asılması zorunlu iken, Niğde'deki petshoplarda böyle bir belge yoktur. Bu belgenin olup olmadığının, belge var olduğu beyan edilirse, o saatte veteriner hekimin orada olup olmadığının denetlenmesini,

i) Bunların yanında, bu işyerlerinin eğer yapılmışsa daha önceki denetimlerinin de incelenmesini, devam eden aksaklıklar için ayrıca tutanak tanzim edilmesini,

j)  Yönetmeliğin fiziki ve işletme koşullarını belirleyen tüm maddelerinin tek tek kontrol edilip, her madde için ayrı ayrı denetim yapılmasını,

önemle talep ediyoruz.

Yönetmeliğe ve mevzuata aykırı tüm noksanlıkların ve aksamaların göz ardı edilmeden, tek tek belirlenerek gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, daha önceden süregelen aksamalar için süre verilmeyip (çünkü kanun yürürlüğe girdiğinden itibaren 31.12.2012'ye kadar ruhsatlı ve ruhsatsız tüm işyerleri için bu düzeltmelerin yapılması için zaten süre verilmişti) kapatılma kararının verilmesini talep ediyoruz.

Ayrıca, doğalarına aykırı tutulan ve acı çekmelerine sebebiyet verilen hayvanlar için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği işlem yapılmasını, hayvan başına idari para cezası verilmesini talep ediyoruz.

Talebimiz üzerine, Niğde'deki tüm petshopların denetlenmemesi halinde; Valilik, İl Tarım ve İl Çevre Müdürlükleri hakkında görevi ihmalden şikayette bulunacağımızın bilinmesi, denetime ve tutulan raporlara ilişkin doğru ve net bilginin tarafımıza yazılı olarak 4982 ve 3071 sayılı yasa gereği verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz ederiz.

İsim, Soyisim: ESRA ÇELEBİ ZENGİN

TC Kimlik: 1682………..

 

 

 

EK.1: Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma, Eğitim yerlerinin kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma ve denetleme usul ve esaslarına dair yönetmelik

EK.2: Çevre ve Orman Bakanlığının 5199 sayılı yasanın uygulaması için Mülki İdarelere yetki devri yazısı.

EK.3: 26166 Sayılı Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

EK.4: Niğde'deki petshoplarda görülen olumsuzluklar

 

EK.1: EV VE SÜS HAYVANLARI SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİNİN KURULUŞ, AÇILIŞ, RUHSAT, ÇALIŞMA VE DENETLENME USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teknik ve Hijyen Şartları

Genel Şartlar

Madde 7- Ruhsat verilmesi için iş yerlerinde aşağıdaki asgari, teknik ve hijyenik şartların bulunması zorunludur.

1) İşyeri zemini kolay yıkanabilen ve dezenfekte edilebilen fayans, mermer veya benzeri malzeme ile kaplı olmalı, duvarları su geçirmez kolay temizlenip dezenfekte edilebilir açık renkli malzeme ile kaplı olmalıdır.

2) İş yeri zemini eğimli olmalıdır. Zeminde kanalizasyon veya fosseptiğe bağlı ızgaralı veya sifonlu yer süzgeci bulunmalıdır.

3) İş yerlerinde, şehir şebekesine bağlı su tesisatı veya bu amaca yönelik yeterli kapasitede su deposu bulunmalıdır.

4) Zeminin ve duvarların temizlik ve dezenfeksiyonu için basınçlı su, musluk ve hortum düzeni bulunmalıdır.

5) Aydınlatma yeterli olmalı, hayvanları rahatsız edecek kuvvetli, doğrudan hayvanları aydınlatacak ışık kullanılmamalıdır.

6) İşyerlerinin dışarıya açılan pencere kanatları her türlü haşerenin girmesini engelleyecek tarzda kapatılmalıdır.

7) İşyerinin havasını, iklim, hayvan sayısı,hayvan türü gibi koşullara bağlı olarak temizleyebilen havalandırma tesisatı bulunmalıdır.

8) Kafes ve ekipmanlar ile malzemeler, dezenfektanlara dayanıklı, paslanmaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.

9) İşyeri her türlü mikroorganizmalara ve çeşitli parazitlere karşı yedi günde bir dezenfekte edilmeli ve örneği Ek-9 da bulunan dezenfeksiyon belgesi işyeri sorumlu veteriner hekimi tarafından imzalanarak işyerine asılmalıdır.

10) Her kafeste yemlik ve suluk bulunmalıdır. Kafes, suluk, yemlik gibi malzemeler , her hayvan değişiminden önce mutlaka dezenfekte edilmelidir.

11) Kafesler, hayvan türlerine göre yeterli sayıda ve büyüklükte olmalıdır. Kafesler üst üste konmamalı, akvaryumlar ise 4 kattan fazla olmamak üzere üst üste konulabilir.

12) Yılan, kertenkele, kurbağa, kaplumbağa gibi hayvanların barındırıldıkları özel koruma yerlerinde, tabii hayatlarındaki ortam sağlanmalıdır.

13) İşyeri alanı, hayvan başına en az aşağıdaki gibi olmalıdır.

-Her bir adet köpek için 0,8 m²

-Her bir adet yılan için 0,2 m²

-Her bir adet sincap için 0,3 m²

-Her bir adet kedi için 0,2 m²,

-Her bir adet tavşan için 0,3 m²

-Her bir adet fare, kobay, hamster için 0,1 m²

-25 adet kanarya, muhabbet kuşu vb. küçük kafes kuşları için 0,4 m²

-5 adet sevda papağanı, kolyeli papağan vb. orta boy kafes kuşları için 0,4m²,

14) İş yerlerinde köpek, kedi, sincap, ve yırtıcı hayvanlar kafeslerde tek olarak bulundurulmalıdır.

15) Akvaryum, raflar, kafesler ve masaların kapladığı alanlara ek olarak, hayvanların bakım, beslenme ve diğer hizmetlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için yeterli genişlikte koridor bulunmalıdır.

16)Kafeslere konulan altlıklar en az haftada bir defa, gerekli durumlarda daha sık değiştirilmeli ve her değiştirilmede kafes dezenfekte edilmelidir.

17) “İş yerlerinde, hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların, sağlıklı hayvanlarla irtibatını kesecek şekilde her hayvan türü için izole edilmiş ayrı karantina yerleri veya kafesleri bulundurulmalıdır.”

18) İş yerlerinde çevreye rahatsızlık verecek hayvan seslerinin veya kötü kokunun yayılmaması için gerekli önlemler alınacaktır.

19) Temizlik artıkları, hayvanlar için kullanılan altlıklar ve dışkılar, çöp kutusu içine konan, dayanıklı ve yırtık olmayan, ağzı bağlanabilen naylon torbalar içine konulacak, işyeri dışına bırakılmayacaktır.

20) İş yerinde ölen hayvanların ölüm nedeni, sorumlu veteriner hekim tarafından kayıt defterine işlenir. Varsa yapılan tahlil, uygulanan tedavi ve laboratuar teşhisleri rapor halinde deftere işlenip işyerinde muhafaza edilir.

21) Bu Yönetmeliğe tabi iş yerlerinde, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa tabi ihbarı mecburi bir hastalık çıktığında, sorumlu veteriner hekim durumu, resmi makamlara haber vermek ve yetkililerce alınacak yasal tedbirleri uygulamakla yükümlüdür.

22) Bu yönetmeliğe tabi iş yerlerinde bulunan hayvanlar, İl veya İlçe Müdürlüklerinde görevli Veteriner Hekimler tarafından, her türlü sağlık kontrollerini yapmak üzere karantinaya alınabilir. Karantina sonunda sağlıklı hayvanlara sağlık karnesi düzenlenerek işyeri sahibine iade edilir. Bu süre içinde hayvanların her türlü masrafları işyeri sahibine aittir.

23) “Pasaj veya çarşı içlerinde bulunan ev ve süs hayvanı satış yerlerinde, 7 inci maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarının uygulanamadığı durumlarda, genel teknik ve hijyenik tedbirlerin uygunluğuna bakılır.”

Ev ve Süs Hayvanları Satış Yerleri

Madde 8- Ev ve süs hayvanlarının satış yerlerinde aşağıdaki şartlara uyulması zorunludur.

a) “Ev ve süs hayvanı satan iş yerlerinde, sorumlu veteriner hekimin bulundurulması ve il müdürlüğünce onaylanmış, veteriner hekimin çalışma saatlerini gösterir belgenin iş yerine asılması zorunludur.”

b) Hayvanlar işyerine konulmadan önce mutlaka iç ve dış parazitlere karşı ilaçlanmalı ve yapılan işlem tarihide belirtilerek sorumlu veteriner hekim tarafından sağlık karnelerine işlenip onaylanmalıdır.

c) İki aylıktan küçük kedi ve köpeklerin satışı yasaktır. Kediler 8. haftada ( 56 günlük ) Panleukopenia ve Rhinotracheitis, köpekler 8. haftada ( 56 günlük ) Parvo Viral Enterit, Corona,Hepatit, Leptozpirozis ve gençlik hastalığına karşı, 12. haftada kuduz hastalığına karşı sorumlu veteriner hekim tarafından mutlaka aşılanmalı, tarihleri belirtilerek sağlık karnelerine işlenmeli ve en az 4 gün bekletildikten sonra satışa sunulmalıdır.

d) Yurt dışından ithali yasak olan hayvanların satışı yasaktır.

e) “İthal edilmiş hayvanlar için, ithal edildiklerini gösteren gümrük belgelerinin, sağlık ve orijin sertifikalarının birer suretinin bulundurulması zorunludur.” (Değişik: 27 Kasım 2001 tarihli ve 24596 sayılı R. G.)

f) İşyerlerinde yılan, kertenkele, kaplumbağa, kurbağa, her türlü kuş ve akvaryum balıkları hariç diğer hayvanların türe bağlı tüm aşılarının yapıldığını gösteren sorumlu veteriner hekim onaylı sağlık karneleri bulundurulmalıdır.

g) İş yerinde satılan hayvanlarla ilgili bir örneği Ek-5'de bulunan kayıt formu doldurulup, sorumlu veteriner hekimin onayından sonra, mutlaka hayvan sahibine verilecektir.

h) İşyerlerinde, kaplumbağa, balık, yılan, kertenkele gibi akvaryum hayvanları, kanarya, muhabbet kuşu, papağan gibi kuş türleri ile kedi, köpek, gibi hayvanlar ayrı bölümlerde barındırılmalı ve satılmalıdır.

ı) Ebeveynlerin veya ebeveyn sorumluluğu taşıyan diğer şahısların açık rızası olmaksızın 16 yaşın altındaki kişilere ev ve süs hayvanı satılamaz.

i) Müşterilerin kafeste bulunan hayvanlara direk teması ve ulaşması önlenmelidir.

j) “Ev ve süs hayvanı satış yerlerinde, Nesli Tehlike Altında Bulunan Türlerin Uluslararası Ticareti Sözleşmesinin (CITES) I, II, ve III no’lu listeleri kapsamında bulunan hayvanlar için yetkili otoriteden alınmış ithalat CITES belgesinin bir nüshası ayrıca alıcıya verilir.”

Yasaklar ve Cezai işlemler

Madde 16-Yasaklar aşağıda sayılmıştır.

a) Bu iş yerleri, başka işyeri ile ve meskenle doğrudan ilişkili olmamalıdır.

b) İş yerlerinde, reçeteye tabi olmayan Veteriner Müstahzarları dışında her türlü ilaç, aşı ve biyolojik madde satışı yapılamaz.

c) İş yerlerinde, hayvan üretimi yapılamaz.

d)Bu iş yerlerinde doğal ortamlarından yakalanarak toplanan yaban av hayvanlarının, bunların yumurta ve yavrularının üretilmesi ve satılması yasaktır.

e)İş yerlerine muayene, tedavi ve aşılama amacı ile hasta ve sağlam hayvan kabul edilemez.

f)Bu yönetmeliğe tabi iş yerlerini, işyeri sorumlu veteriner hekimi, amacı dışında muayene, tedavi, ilaç ve aşı uygulaması gibi amaçlarla kullanamaz.

g) Satış yerlerinde hiç bir surette kafeslere misafir hayvan konmaz.

h)Hayvanların eğitimi sırasında hayvanın gücünü aşacak hareketlere zorlayarak yaralanmalarına veya sakat kalmalarına yol aşacak yöntemler uygulanamaz, cihaz tatbik edilemez.

ı) Ev ve süs hayvanları satış yeri, hayvan konukevi, pansiyon ve otelleri ile her türlü hayvan eğitim yerlerinin iş yeri kurma izni ve ruhsat almadan faaliyete geçmesi, ruhsat almış iş yerlerinde bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali, veya Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı tarafından yapılan denetimlerde mevzuata aykırı hususların tespiti, görülen noksanlıkların ve aksaklıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi veya eksikliklerin devam etmesi hallerinde iki kez yazılı ikazı takiben işyeri hakkında kapatılma kararı verilir.

 

 

 

 

 

 

 

EK.2: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN 5199 SAYILI YASANIN UYGULANASI İÇİN MÜLKİ İDARELERE YETKİ DEVRİ YAZISI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

Sayı :DMP.0.03.05-622-01-5/85

Tarih: 04/01/2007

Konu :Şikayet

İlgi: 17.12.2007 tarih ve 860 sayılı şikayet dilekçesi.

İlgide kayıtlı şikayet dileçesi ve ekinde ev ve süs hayvanı satan işyerlerine yapılan denetimlerin yetersiz olduğu belirtilmekte ve Ankara’dan ilgili kurumlardan müfettiş istenerek denetimlerin yapılmasi talep edilmektedir.

Bakanlığımızca yayımlanan 5199 sayılı Hayvanları koruma kanunu’na bağlı olarak yayımlanan "26166 sayılı Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin 4. maddesinde denetim elemanı tanımı“ 5199 sayılı Kanunda belirtilen denetimleri yapmaya ve bu Kanun çerçevesinde kabahat teşkil eden fiilleri işleyenler hakkında işlem yapmaya, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ve/veya mahallin en büyük mülki amirince görevlendirilen personeli” şeklinde yer almaktadır.

Aynı yönetmeliğin 42. maddesi "5199 sayılı Kanun ve Yöentmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde mahallin en büyük mülki amirine devredebilir. Bakanlığın yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülki amiri il bünyesinde veya mevcut değilse başka illerden veya kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirilebilir. Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini de denetim ile görevlendirilebilir.” hükmü içermektedir. Bu hükümden anlaşılacağı üzere mahallin en buyuk mülki amirinin il bünyesinde veya il dışından veya başka kurumlardan hayvanların korunması hususunda, konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirilebileceği anlaşılmaktadır.

Ayrıca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı İl Müdürlükleri ise ev ve süs hayvanları satan işyerlerinin, ruhsat alma işlemleri ve ruhsata ilişkin denetimleri, eğitim sertifikası alıp almadıkları, hayvanların uygun koşullarda bulunup bulunmadığı hususlarında denetlemektedirler.

Diğer taraftan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 17. maddesinde belirtilen denetleme yetkisi, Bakanlık Makamının Olur’u ile yetki devri mahalin en büyük mülki amirine devredilmiş olup, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde illerde yapılacak uygulamaların ne şekilde olacağı hususları tüm Valiliklere gönderilmiştir.

Bu bağlamda, bundan böyle şikayetlerinizin daha hızlı ve acil çözümlenebilmesi ve zaman kaybına neden olunmaması amacıyla yetkilendirilmiş İl Cevre ve Orman Müdürlüklerimize iletmeniz hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. M.Kemal YALINKILIÇ

Bakan a. Genel Müdür

EK.3: 26166 SAYILI HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 12.05.2006

Resmi Gazete Sayısı: 26166

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Ev ve süs hayvanı ile kontrollü hayvanları bulundurma ve sahiplenme şartlarına uygun olarak hayvan bakımı konularında; yerel hayvan koruma görevlileri ile ev ve süs hayvanı satan kişilere verilecek eğitime, sahiplenilerek bakılan hayvanların çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirlere ilişkin esasları,

d) İl hayvan koruma kurullarının çalışma usul ve esaslarını,

e) 5199 sayılı Kanun hükümlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesine ve denetim elemanlarının niteliklerine ilişkin usul ve esasları,

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, amaçları doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri ve alınacak önlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 5 inci, 6 ncı, 10 uncu, 13 üncü, 15 inci, 17 nci, 18 inci, 19 uncu ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

c) Bakan: Çevre ve Orman Bakanını,

ç) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

f) Denetim elemanı: 5199 sayılı Kanunda belirtilen denetimleri yapmaya ve bu Kanun çerçevesinde kabahat teşkil eden fiileri işleyenler hakkında işlem yapmaya, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ve/veya mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilen personeli,

ı) Ev ve süs hayvanı: İnsan tarafından özellikle evde, işyerlerinde ya da arazisinde özel zevk ve refakat amacıyla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı,

o) İdari para cezası: 5199 sayılı Kanuna aykırı fiillerin işlenmesi sonucunda;görevlendirilmiş denetim elemanı tarafından düzenlenen, hayvan hakları ihlali tutanağının Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya yetki sınırları içinde mahallin en büyük mülkî amiri tarafından onaylandıktan sonra kabahatlıya verilen idari para cezasını,

ö) İl hayvan koruma kurulu: Hayvanların korunması, sorunların tespiti ve çözümlerini karara bağlamak üzere; her ilde valinin başkanlığında, büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediye başkanları, büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları, büyükşehir olmayan illerde ise belediye başkanları, il çevre ve orman müdürü, il tarım müdürü, il sağlık müdürü, il milli eğitim müdürü, il müftüsü, belediyelerin veteriner işleri müdürü, veteriner fakülteleri olan yerlerde fakülte temsilcisi, münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik takdiri ile seçilecek en çok iki temsilci, il veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilciden oluşan kurulu,

p) İl müdürlüğü: İl çevre ve orman müdürlüğünü,

s) Kabahat: 5199 sayılı Kanun kapsamında öngörülen hususlarda idarî para cezası ve idarî tedbirler uygulanmasını gerektiren fiili,

v) Kurul sekreteryası: İl çevre ve orman müdürlüğünü,

y) Kurul: İl hayvan koruma kurulunu,

z) Makbuz: 5199 sayılı Kanunun kabahat teşkil eden fiillerin işlenmesi sonucu görevlendirilmiş denetim elemanı tarafından düzenlenen, hayvan hakları ihlali tutanağının Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya yetki sınırları içinde mahallin en büyük mülkî amiri tarafından onaylandıktan sonra; kabahatliye verilen idari para cezasını müteakip, idari para cezası almaya yetkili olan mal sandığınca öngörülen cezanın ödenmesini sağlayan belgeyi,

çç) Optimum şartlar: Hayvanların tür özelliklerine göre yaşayabildiği en uygun ortam ve çevre şartlarını,

gg) Serbest veteriner hekim: 18/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odaların Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun uyarınca mesleğini icra eden ve bu Kanunun 5 inci maddesinde sıralanan görev ve yetkileri kullanan ve sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilim veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticarî mahiyette olmayan hekimlik hizmetlerinin işverene tâbi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapan bu Yönetmeliğin tatbikinde görevlendirilen, 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olmaksızın çalışan, mevzuatlar çerçevesinde mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip veteriner hekimi,

ıı) Veteriner hekim: 6343 sayılı Kanun uyarınca mesleğini icra eden ve bu Kanunun 5 inci maddesinde sıralanan görev ve yetkileri kullanan ve bu Yönetmeliğin tatbikinde görevlendirilen veteriner hekimleri,

ii) Yerel hayvan koruma görevlisi: Özellikle kedi ve köpekler gibi sahipsiz hayvanların kendi mekânlarında, bulundukları bölge ve mahallerde yaşam sorumluluğunu üstlenen ve il hayvan koruma kurulunca yetkilendirilen gönüllü kişileri,

İKİNCİ KISIM

İl Müdürlüğü, Belediyeler, İl Hayvan Koruma Kurulu, Geçici Özel Bakımevleri,

Sorumlu Veteriner Hekim, Hayvan Sahipleri ile Yerel Hayvan Koruma

Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları

BİRİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

İl Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) İl Müdürlüğü;

a) Hayvanların korunması ve refahının sağlanması ile ilgili olarak kurum ve kuruluşların il düzeyindeki faaliyetlerini izlemekle, yönlendirmekle ve bu konuda gerekli koordinasyonu sağlamakla,

d) İl hayvan koruma kurulunun çalışmalarına katılmakla,

ğ) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimleri yapmakla ve denetim sonucunda bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 5199 sayılı Kanunun ilgili maddesinde geçen hükümleri uygulamakla,

h) Denetim elemanlarınca, hayvanlarına eziyet veren hayvan sahiplerine gerekli yasal işlemleri yapmak suretiyle hayvanlarına el koymakla, uygun bir geçici bakımevine gönderilmesini sağlayarak koruma altına almakla ya da sahiplenilmesini sağlamakla,

görevli ve sorumludur.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ev ve Süs Hayvanı ve Kontrollü Hayvanları Bulundurma, Sahiplenme Şartları ile

Yerel Hayvan Koruma Görevlileri ve Ev ve Süs Hayvanı Satan Kişilere Verilecek

Eğitim

İKİNCİ BÖLÜM

Ev ve süs hayvanı satışı yapanlara verilecek eğitim ile ilgili esaslar

MADDE 13 – (1) Ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili olarak yerel yönetimler tarafından düzenlenen eğitim programına katılarak, sertifika almakla yükümlüdürler. Bunlar eğitim sertifikasını aldıktan sonra, 28/4/2000 tarihli ve 24033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında ruhsat alarak işyerini açarlar. Ev ve süs hayvanları satış yerleri açılması durumunda; il tarım müdürlükleri tarafından, ruhsatın bir örneği il müdürlüğüne ve bölge veteriner hekimler odasına gönderilir. Ev ve süs hayvanı satışı yapılan iş yerlerinde işyeri sahipleri, bulundurdukları kedi ve köpek gibi mikroçip takılması uygun hayvanlara veteriner hekimlere mikroçip taktırarak kayıt altına alırlar. Ev ve süs hayvanı satışı yapan kişiler, hayvanları satın alan kişileri, hayvan bakımı konusunda bilgilendirirler.

MADDE 15 – (1) Ev ve süs hayvanı satan kişilere verilecek eğitim programı aşağıdaki konulardan oluşur:

a) Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi.

b) CITES Sözleşmesi.

c) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik.

ç) Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin; Kuruluş, Açılış,

Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Yönetmeliği.

d) Hayvan ekolojisi.

e) Hayvan davranışı.

f) Hayvan bakımı ve beslenmesi.

YEDİNCİ KISIM

İl Hayvan Koruma Kurulları Çalışma Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş

Kurulun kuruluşu

MADDE 35 – (1) İl hayvan koruma kurulu, her ilde valinin başkanlığında;

a) Büyükşehir belediyesi olan illerde, büyükşehir belediye başkanları,

b) Büyükşehire bağlı ilçe belediye başkanları,

c) Büyükşehir olmayan illerde belediye başkanları,

ç) İl çevre ve orman müdürü,

d) İl tarım müdürü,

e) İl sağlık müdürü,

f) İl milli eğitim müdürü,

g) İl müftüsü,

ğ) Büyükşehir belediyesi olan illerde büyükşehir belediyesi veteriner işleri müdürü,

h) Büyükşehir olmayan illerde ise il belediye veteriner işleri müdürü,

ı) Veteriner fakülteleri olan yerlerde, fakülte temsilcisi,

i) Münhasıran hayvanları koruma ile ilgili faaliyet gösteren gönüllü kuruluşlardan valilik takdiri ile seçilecek en çok iki temsilci,

j) İl veya bölge veteriner hekimler odasından bir temsilciden

oluşur.

(2) Kurul başkanı, gerekli gördüğü durumlarda konuyla ilgili olarak görüş ve önerilerini almak üzere diğer kurum ve kuruluşlardan yetkili isteyebilir. İllerde temsilciliği bulunmayan kuruluş var ise, il hayvan koruma kurulları diğer üyelerden oluşur. Kurul, çalışmalarının sonucunu, önemli strateji, uygulama ve görüşleri Genel Müdürlüğe bildirir. Kurul, kurul başkanı tarafından toplantıya çağrılır.

(3) Kurulun sekreterya hizmetleri il müdürlüğü tarafından yürütülür.

SEKİZİNCİ KISIM

Denetim ve İzlemeye İlişkin Usul ve Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Denetime Tâbi Kurum, Kuruluş, İşletmeler, Gerçek ve

Tüzel Kişiler ve Yükümlülükleri

Denetime tabi kurum, kuruluş, işletmeler, gerçek ve tüzel kişiler

MADDE 40 – (1) 5199 sayılı Kanun kapsamında denetime tabi olan kurum, kuruluş, işletmeler, gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilmiştir:

a) Ev ve süs hayvanı satışını yapan işletmeler.

b) Geçici hayvan bakımevleri, hayvan konuk evleri, hayvanların bakıldığı pansiyon ve oteller.

c) Hayvan müşahede yerleri, hastaneler, klinik ve poliklinikler.

ç) Ev ve süs hayvanı üretim tesisleri.

d) Hayvan eğitim yerleri.

e) Hayvanat bahçeleri ve doğa parkları.

f) Evinde, işyerinde veya arazisinde hayvan besleyen kişi veya kişiler.

g) Kurban satış ve kesim yerleri.

Denetime tâbi kurum, kuruluş, işletmeler, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi kapsamında denetime tâbi olanların yükümlükleri şunlardır;

a) Denetim sırasında, denetim elemanı ile birlikte; Ek-6 daki İzleme ve Denetleme Formunun sağlıklı bir şekilde düzenlenmesini sağlamak,

b) Denetim elemanının, denetim işlemini güvenli bir şekilde yapmasını ve denetim sırasında gerekli görülen her türlü personel, ulaştırma gibi imkânları sağlamak,

c) Denetim sırasında istenilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak vermek,

ç) Denetim sırasında istenilen bilgi ve belgelerin sunulamaması halinde, azami onbeş gün içinde gerekli bilgi ve belgeleri il müdürlüğüne sunmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Denetime İlişkin Usul ve Esaslar

Yetkili birim

MADDE 42 – (1) 5199 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini gerektiğinde mahallin en büyük mülkî amirine devredebilir. Bakanlığın yetkisini devretmesi halinde, mahallin en büyük mülkî amiri il bünyesinde veya mevcut değilse başka illerden veya kurumlardan hayvanların korunması konusunda uzman personeli de denetim ile görevlendirebilir. Bakanlık, merkez teşkilatı ilgili birim personelini de denetim ile görevlendirebilir.

İşletme bilgi formu

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılanların dışındaki kurum, kuruluş ve işletmeler, denetim sırasında Ek-7 deki İşletme Bilgi Formunu yetkili denetim elemanlarına gösterir.

(2) Ek-7 deki İşletme Bilgi Formu, iki nüsha olarak doldurulur. Bir nüshası işletmede, ikinci nüshası ise il müdürlüğünde muhafaza edilir.

(3) Ek-7 deki İşletme Bilgi Formlarındaki bilgiler; Bakanlıkça yapılacak denetim, izleme, istatistik ve envanter çalışmalarında kullanılmak üzere, denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından muhafaza edilir.

Yıllık denetim ve izleme programı

MADDE 44 – (1) Yıllık denetim ve izleme programı, denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından; bir önceki yılın Aralık ayında hazırlanır.

(2) Bu programla; yıl içinde denetlenecek ve izlenecek kurum, kuruluş ve işletmelerde yapılacak denetim sıklığı ve denetimde görevlendirilecek personel ile personel arasındaki görev bölümü belirlenir.

Bildirim

MADDE 45 – (1) Yıllık denetim ve izleme programına alınan kurum, kuruluş ve işletmelere, yıllık denetim programına alındıkları denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından yazılı olarak bildirilir. İhbar ve şikâyet gibi durumlar ile mahallin en büyük mülkî amirinin ve Bakanlığın program dışı denetime gerek gördüğü hallerde, bildirim yapılması zorunlu değildir.

Kimlik kartı

MADDE 46 – (1) Denetimle görevlendirilen personele, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya mahallin en büyük mülkî amiri tarafından onaylanmış görevli kimlik kartı verilir. Bakanlık personeli görevli kimlik kartı olmaksızın genel müdürlük onayı ile denetim yapabilir. Denetim elemanları yaptıkları denetimler sırasında, kimlik kartlarını veya görevlendirme onaylarını; kurum, kuruluş, işletme, gerçek ve tüzel kişilere göstermek zorundadır. Denetim görevinden herhangi bir nedenle ayrılanların kimlik kartları geri alınır.

İzleme-denetleme formu

MADDE 47 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı veya mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilen denetim elemanları, denetimler sırasında Ek-6 daki İzleme-Denetleme Formunu düzenler. Bu formlar denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından muhafaza edilir.

Denetim tutanağı

MADDE 48 – (1) Bakanlık veya mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilen denetim elemanları, denetimin bitiminde; denetim tutanağını iki nüsha halinde hazırlar. Tutanağın bir nüshası ilgilide, diğer nüshası ise denetime ve idari para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından muhafaza edilir.

Hayvan hakları ihlali tutanağı

MADDE 49 – (1) Bakanlık veya mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilen denetim elemanlarınca yapılan denetim sonucunda; 5199 sayılı Kanunda belirtilen fiillere aykırılık tespit edilmesi durumunda, Ek-8 deki Hayvan Hakları İhlali Tutanağı düzenlenir.

El koyma

MADDE 50 – (1) Denetim sonunda; 5199 sayılı Kanuna aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal ettiği ya da onlara ağrı, acı veya zarar verdiği denetim elemanlarınca tespit edilen kişilerin hayvanlarına, denetime ve idarî para cezası vermeye yetkili makam veya merci tarafından el konulur. Denetime ve idarî para cezası vermeye yetkili makam veya merci, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak söz konusu hayvanların yeniden sahiplendirilmesini ya da koruma altına alınmasını sağlar.

ONUNCU KISIM

İdari Para Cezalarında Kullanılacak Makbuzların Şekli, Dağıtımı,

Kontrolü ile İlgili Usul ve Esaslar, Geçici ve Son Hükümler

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Hayvan Hakları İhlali Tutanağı ve Makbuz Düzenlenmesinde Yetki

Hayvan hakları ihlali tutanağı düzenleyecek personel

MADDE 54 – (1) 5199 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde öngörülen idarî para cezaları, Bakanlık tarafından verilir. Bakanlık, idarî para cezası verme yetkisini, Kanunun 17 nci maddesi çerçevesinde, mahallin en büyük mülkî amirine devredebilir. 5199 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde mahallin en büyük mülkî amirince görevlendirilen denetim elemanları ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı denetim elemanlarınca, 5199 sayılı Kanunda belirtilen fiillerin işlenmesini müteakip fiilleri işleyenler hakkında bir tutanak düzenlenir.

İdari para cezası kesilmesine ilişkin hazırlanan belgeler

MADDE 55 – (1) Ek-8 deki Hayvan Hakları İhlali Tutanağı Bakanlıkça seri numaralı olarak bastırılır ve seri numaraları ile miktarları belirtilerek il müdürlüklerine dağıtılır. Bakanlıkça gönderilen hayvan hakları ihlali tutanağı il müdürlüklerince seri numaraları ve miktarları belirtilmek ve kullanıldıkça yenisi verilmek üzere görevlendirilmiş denetim elemanlarına zimmetle teslim edilir. Ek -9 daki Makbuz, il müdürlüğünce, kullanıldıkça yenisi verilmek üzere seri numaraları ve miktarları da belirtilerek, yetkili kılınmış mal sandığına teslim edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Makbuz ve Hayvan Hakları İhlali Tutanağının Düzenlenmesine

Dair Usul ve Esaslar

Hayvan hakları ihlali tutanağının düzenlenmesi

MADDE 56 – (1) Görevlendirilmiş denetim elemanları tarafından yapılan denetim sonucunda, 5199 sayılı Kanunda kabahat sayılan fiillerin tespiti halinde Ek-8 deki Hayvan Hakları İhlali Tutanağı, üç nüsha halinde düzenlenir. Tutanakların her nüshası arasına, mutlaka karbon kağıdı konularak, sabit, mürekkepli veya tükenmez kalemle tam ve eksiksiz doldurularak, tutanağı düzenleyenlerin her biri tarafından imzalanır.

Hayvan hakları ihlali tutanağı ve makbuzların teslimi ve iadesi

MADDE 57 – (1) Görevlendirilen denetim elemanlarınca yapılan denetim sonucunda, Kanuna aykırılık tespit edilmesi durumunda, üç nüsha halinde Ek-8 deki Hayvan Hakları İhlali Tutanağı düzenlenir. Bu tutanağı müteakip ilgili hakkında uygulanacak idarî yaptırım kararı, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının veya yetki devri halinde mahallin en büyük mülkî amirinin onayı alındıktan sonra üç nüsha halinde düzenlenir. İdarî yaptırım kararında bu karara karşı başvurulabilecek merci, kanuni yollar ve başvuru süresi açık bir şekilde belirtilir. Bu kararda ayrıca, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ilk taksidi peşin olmak üzere bir yıl içinde dört eşit taksitle ödeme kolaylığı sağlanması talep edildiği taktirde bu talebin değerlendirebileceği ve aynı Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca kanun yoluna başvurmadan önce ödeme yapılması halinde idarî para cezasının dörtte üçünün tahsil edileceği hususlarına da yer verilir. Söz konusu kararın üçüncü nüshası, Ek-8 deki Hayvan Hakları İhlali Tutanağı ile birlikte 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilir. Kararın ikinci nüshası idarî yaptırım kararı veren mercide muhafaza edilir.

Birinci nüshası ise Ek-9 daki Makbuz karşılığında, para cezası almaya yetkili olan mal sandığına gönderilerek, öngörülen idari para cezasının tahsili istenir. Tutanak düzenlenmesi sırasında, ilgilinin olay mahallinde bulunmaması halinde tebliğ edilecek idari para cezasına ilişkin karara tutanak eklenir.

Makbuzların düzenlenmesi

MADDE 58 – (1) 5199 sayılı Kanunda belirtilen fiilleri işleyenlere verilecek cezalarda düzenlenecek makbuzlar, kendinden karbonlu olmak üzere üç nüshadır.

Makbuzların şekli

MADDE 59 – (1) Makbuzlar üzerinde;

a) Seri ve kayıt numarası,

b) Yer ve tarih kayıtları için ayrılmış bölümler,

c) İdari para cezası kesilen;

1) Gerçek kişi ise adı soyadı, mesleği, adresi, vergi numarası, baba adı, ana adı, doğum tarihi ve yeri,

2) Tüzel kişi ise unvanı, vergi dairesi, adresi, kanunî temsilcisinin adı-soyadı, görevi ve vergi kimlik numarası.

ç) İdari para cezasının nedeni, miktarı ve yasal dayanağı,

d) İdari para cezasını veren kurum,

e) Tahsil edilecek paranın tutarını yazıyla gösterir bölüm,

f) Düzenleyenin adı-soyadı, unvanı ve imza yeri

bulunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Eğitim sertifikası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut ev ve süs hayvanı satan kişiler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini müteakip bir yıl içinde eğitime katılarak sertifika alır.

Yürürlük

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

EK.4: NİĞDE'DEKİ PETSHOPLARDA TESPİT EDİLEN OLUMSUZLUKLAR

1. Hayvanlara aşı, iç ve dış parazit ilaçları uygulanmamaktadır.

2. İthal edilmesi yasaklanmış bulunan hayvanların satışı yapılmaktadır.

3. 16 (on altı) yaşından küçük çocuklara hayvan satışı yapılmaktadır.

4. Herkes kolaylıkla satışı yapılan hayvanlara temas etmekte, onlarla oynamakta, böylece hayvanlar gün boyu defalarca dokunularak rahatsız edilmektedirler.

5. Hamile ve/veya yeni doğum yapmış hayvanlar, kanadı henüz tüylenmemiş kanatlı yavrular ve 2 (iki) aylıktan küçük hayvanların satışı mevcuttur.

6. Hayvanlar kafeslerin sıklıkla kirlenmemesi için aç ve susuz tutulmakta, bakımsız ve hastalıklı olarak görünmektedirler.

7. Hayvanların barındıkları kafesler temiz değil, sağlıkları iyi değil, kafesler sağlık koşullarına aykırıdır. Aynı kafes içinde onlarca tavşan, ördek, hamster üst üste konulmuş, sağlık koşullarına uygun olma zorunluluğu ihlal edilmiş, kımıldayabilecekleri bir alan bile bırakılmamıştır. Kafes ölçüleri hayvanların türüne uygun olmayıp, son derece küçük, içi ise çok kalabalıktır.

8. İş yerinde hasta hayvanlarla ilgilenmek üzere bir veteriner bulunmamaktadır.

9. Hayvanların tutuldukları kafesler türlerinin özelliklerine göre belirlenmemiştir. Kafesler üstüste konulmuştur.

10. Hayvanlar aşırı sıcak/aşırı soğuk havaya maruz bırakılmaktadır.

11. Hayvanlar mağaza içinde değil, türünün özelliklerine aykırı şekilde, strese girmelerini sağlayacak kadar gürültülü, kalabalık bir yerde, mağaza önünde, güneş ışınları, rüzgar, kar ve yağmur gibi olumsuz koşullardan korunmaksızın tutulmaktadırlar.

12. Hayvan satışı yapan kişiler bu hayvanların bakımı ve korunması ile ilgili düzenlenen eğitim seminerlerine katılmamış, eğitim sertifikası almamışlardır.

13. Petshop çalışanları ve yetkilileri hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmakta, aç ve susuz bırakmakta, fiziksel ve psikolojik acı çektirmektedirler.

14. Tehlikeli hayvanlar kategorisinde bulunan ve satışı yasaklanan pitbull, tosa, fila ve dogo, timsah, yılan gibi hayvanların satışı yapılmaktadır (tabi ki açık açık değil, el altından, bir tanıdık vasıtasıyla referans alarak giderseniz)

 


Kaynak: Selim GÖKEL
banner697

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
merhamet - 4 yıl önce
niğde'deki petshopların durumu içler acısı,15-20 tavşan minnacık kafeslerde aç susuz,güneşin altında bekletiyorlar.köpekler de aynı şekilde.devlet görevini yapmalı.duyarlı vatandaşların olması sevindirici gerçekten.onlarda canlı ve can satarak kazanılan para haramdır.
Avatar
merhamet - 4 yıl önce
buradan suç duyurusudur: şadırvan çarşısındaki fantazi gümüş evi tavşan satmaktadır. hiçbir yetkisi olmadığı halde, bir sürü beyaz tavşanı kafes içine tıkmış ve güneşin altına koymustur ve satmaktadır. uyarılarıma kufrederek cevap vermıstır.zabıtaya bildirdim.kontrol edeceklerini soylediler.hadı bakalım.
Avatar
Yunus Onurlu - 4 yıl önce
vatandaş da duyarlı olmalı ve petşoplardan asla kedi, köpek almamalı zira hayvan barınaklarında çok sayıda aşıları yapılmış cins kedi ve köpek var ve bu hayvanlar belediyeye yük oluyor. barınaktan kedi veya köpek alırsak hem niğde ekonomisine, hem de kendi ekonomimize katkı sağlarız. böylece petşoplar da ellerinde kalan kedi köpekler sayesinde bir daha bu hayvanları kafeslere kapatmazlar...
Avatar
hayvansever-1 - 4 yıl önce
yunus onurlu:konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun.biraz araştır be kardeşim.5199 u oku!kanun ne diyor bir bak!belediye bu hayvanlara bakmak için eşşek yüküyle ödenek alıyor devletten,ama o paraları bu masumlara harcamak yerine kendi ceplerini doldurmayı seçiyor.ayrıca sürekli cins cins diyorsun,o cins dediğim masumlar pislik üreticiler yüzünden sürekli üretiliyor,satılıyor sonrada barınağa terkediliyor.petshopta kafese kapatlılır,barınakta kafese kapatılır.açlığa,hastalığa mahkum edilir.barınak diye bişey yoktur,barınak dediğin şey ölüm kampıdır.araştır,öğren,bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz!
Avatar
Yunus Onurlu - 4 yıl önce @hayvansever-1
kardeşim yorumumu iyi oku lütfen. senin bahsettiğin konu ile ilgili değil ben sıkıntının kaynağını açıklıyorum burada. tabiki hayvan barınaklarının şartları iyileştirilmeli, eyvallah ama hayvan barınakları ne kadar iyi ve geniş olursa olsun insanlar petşoplardan hayvan alıp da 1-2 ay sonra sokağa saldıkları sürece barinaklar da yeterli gelmeyecektir. bunun çözümü barınakların şartlarını iyileştirmek ve barınaklardaki kısırlaştırılmış ve aşılanmış kedi ve köpek dışında bu hayvanların satışını yasaklamaktır. beslemek mi istiyorsun git barınaktan al, üretme sadece besle, bak...
Avatar
hayvansever-1 - 4 yıl önce
yorum-1:bir tek bu sözüne katılıyorum hayvan satışı,üretimi kesinlikle yasaklanmalı ve ciddi cezai yaptırımlar getirilmeli.ama bu işler böyle olmuyor işte!devlet bırak satışı yasaklamayı,neredeyse üretimi destekliyor.devlet böyle yapıyor diye,masum hayvanları alıp barınaklara kapatmak çözüm değil diyorum bende.en iyi dediğin barınak;hastalıkların,açlığın kol gezdiği ölüm kampından farksızdır.bunu yapabilmek için,çok geniş alan ve çok ciddi paralar harcanması gerek,bunu hangi belediye yapar yada yapıyor,bir örnek göster bana tamam haklısın diyeyim!5199 nolu kanun derki:sokaktan hayvanı alacaksın,aşılayacaksın,kısırlaştıracaksın,öncelikle sahiplendireceksin,sahiplendiremiyorsan alındığı bölgeye bırakıp,o bölgede beslenme ve su odakları kuracaksın!ancak çok nadir,vicdanlı belediyeler bunu yapıyor ve hayvanlarla insanlar gayet güzel yaşıyor(çünkü aşılanmış ve kısırlaştırılmış bir köpeğin ne saldırganlığı nede insan sağlığına zararı vardır).
Avatar
hayvansever-1 - 4 yıl önce
yorum-1 devamı:belediyeler bu kanunu uygulamak için devletten eşşek yüküyle aldıkları ödenekleri kendi ceplerine değilde,hayvanlar için,kanunu uygulamak için kullansa,böyle sorunlar asla yaşanmaz.hayvanları barınaklara kapatıp,barınak şartları düzeltilsin diye baskı yapacağımıza,5199 uygulansın diye baskı yapmalıyız belediyelere.dediğim gibi hiçbir barınak 5 yıldızlı otel değildir,şartları ne kadar düzeltilirse düzeltilsin.adı üstünde kedi köpek evcil hayvandır,insanla iç içe yaşamaya alışmış canlılardır.onu kötü yapan da saldırgan yapan da yine insan denen mahluktr.pitbulla saldırgan denir,aslı öyle değildir.animal planette izleyin,çocuklarla içiçe.ama siz değil pitbul,başka bir köpeği alıp,türl eziyet yapar ve insana saldırmayı öğretirseniz,saldırgan olur.bunun suçu köpekte midir,onu o hale getiren insandamı?düşünün,araştırın,gidin barınakları ziyaret edin.bir de sokaklarında kedileriyle,köpekleriyle yaşayan insanların bulunduğu şehirlere bakın!bilgi olmadan fikir sahibi olunmaz!
Avatar
Yunus Onurlu - 4 yıl önce
kısırlaştırıldıktan ve aşılandıktan sonra kedilerin sokağa salınmasına karşı değilim ama köpeklerin salınmasına karşıyım. zira karşılıklı havlayan köpekler insanları rahatsız ediyor. sürü haline gelerek şehirde büyük bir tehlike oluşturuyorlar...