02.10.2013, 12:37 244

“Türkiye, şeriat devletine gidiyor”

 Bu­gün elin­de güç olan­la­rın, ya­sa­la­rı yok sa­yan­la­rın, “ben yap­tım ol­du­” di­yen­le­rin bu gün­le­ri de bi­ter.
Ana­ya­sa­’da ya­zı­lan­ların, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin al­dı­ğı ka­rar­ların, ya­sa­lar­da yer alan hü­küm­le­rin AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de hiç­bir an­la­mı ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­mış du­rum­da. “Ben yap­tım ol­du­” de­mek­le bel­ki bugün o söy­le­dik­le­ri­ni­zi ya­par­sa­nız, se­çim­ler­de yük­sek oy da ala­bi­lir­si­niz ama unu­tul­ma­ma­sı ge­re­ken o taht­lar, sa­ray­lar kim­se­ye kal­mı­yor, ya­pı­lan hu­kuk­suz­luk­la­rın da he­sa­bı so­ru­lu­yor.
Bu­gün elin­de güç olan­la­rın, ya­sa­la­rı yok sa­yan­la­rın, “ben yap­tım ol­du­” di­yen­le­rin bu gün­le­ri de bi­ter. Dü­nün na­sıl he­sa­bı so­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor, bel­ge­ler ar­şiv­ler­den çı­ka­rı­lı­yor­sa, bu dö­ne­min de çe­te­le­si­ni tu­tan­lar var­dır mut­la­ka…
Türk­çe­’yi unut­tur­mak için…
Okul­lar­da “an­dı­mı­z”­ı kal­dır­mak bi­le “de­mok­ra­tik­leş­me­”nin en önem­li adı­mı ola­rak açık­la­nı­yor. Vah ki vah… An­dın kal­dı­rıl­ma­sıy­la, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­lu­şun­dan be­ri be­nim­se­nen “han­gi et­nik kö­ken­den, han­gi din ve mez­hep­ten ge­lir­se gel­sin bü­tün va­tan­daş­la­rı­mı­zın Türk ol­du­ğu­” an­la­yı­şı or­ta­dan kal­dı­rıl­mak is­te­ni­yor. Yok­sa, an­dı­mı­zın kal­dı­rıl­ma­sı han­gi de­mok­ra­tik hak­ka hiz­met ede­cek…
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Gü­ney­do­ğu il­le­ri­miz­de Türk­çe eği­ti­mi or­ta­dan kal­dır­mak için sis­tem­li bir ça­lış­ma yü­rü­tü­yor. 300 bi­ne ya­kın öğ­ret­men ada­yı gö­rev bek­li­yor. An­cak Gü­ney­do­ğu il­le­ri­miz­de öğ­ret­men açı­ğı de­vam edi­yor. Ya­ni, bı­ra­kın “an­dı­mı­zı­” söy­le­te­cek öğ­ret­men bul­ma­yı, İs­tik­lal Mar­şımı­z’­ın bi­le oku­tul­ma­sı he­men he­men ola­nak­sız ha­le gel­di.
Hak­ka­ri CHP İl Baş­ka­nı Meh­met Ba­ş’­la ko­nuş­tum. İl­le­rin­de “e­ği­tim fa­ci­ası­” ya­şan­dı­ğı­nı, bin 900 öğ­ret­men açı­ğı bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti, “Ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­le­ce­ği­ni ka­rart­ma­yın. Şu gün­ler­de Hak­ka­ri mer­kez ve il­çe­le­rin­de­ki öğ­ret­men açı­ğı­nı ka­pat­mak için üc­ret­li öğ­ret­men alı­mı ya­pı­lı­yor. An­cak bu alım­lar ob­jek­tif kri­ter­le­re da­yan­mı­yor. Lis­te­ler, em­ni­yet mü­dür­lü­ğü­nün ona­yı alı­na­rak ya­pı­lı­yor. Öğ­ret­men ada­yı, hiç­bir so­mut ge­rek­çe gös­te­ril­me­den lis­te dı­şı bı­ra­kı­lı­yo­r” di­yor.
Ya­ni Hak­ka­ri­’ye bu dev­let asil öğ­ret­men gön­der­mi­yor, ve­kil öğ­ret­men ola­rak ata­nan­lar için de AK­P’­den onay is­te­ni­yor. Hü­kü­met, Türk­çe­’nin ye­te­rin­ce doğ­ru ve gü­zel ko­nu­şul­ma­dı­ğı yö­re­le­ri­mi­ze öğ­ret­men gön­der­mi­yor ve “a­na­dil­de eği­ti­m”­in alt ya­pı­sı­nı oluş­tu­ru­yor. İş­te AKP bun­la­rı ya­par­ken, BDP ile kol ko­la ol­du­ğu da her adım­da gö­rü­lü­yor.
“De­mok­ra­siy­le il­gi­si yo­k”
Ül­ke­miz­de Ana­ya­sa­’nın, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı­nın bir ke­na­ra atıl­dı­ğı bir dö­nem ya­şı­yo­ruz. Ön­ce Ana­ya­sa­’nın 11. mad­de­si­ni oku­ya­lım: “A­na­ya­sa hü­küm­le­ri, ya­sa­ma, yü­rüt­me ve yar­gı or­gan­la­rı­nı, ida­re ma­kam­la­rı­nı ve di­ğer ku­ru­luş ve ki­şi­le­ri bağ­la­yan te­mel hu­kuk ku­ral­la­rı­dır. Ka­nun­lar, Ana­ya­sa’­ya ay­kı­rı ola­maz.”
Baş­ba­ka­n’­ın açık­la­dı­ğı “de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­”n­de, Ana­ya­sa­’ya, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı­na ay­kı­rı hü­küm­ler içe­ren mad­de­ler yer alı­yor. Onur­sal Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Sa­bih Ka­na­doğ­lu­’nun, SÖZ­CÜ­’ye söy­le­dik­le­ri­ni oku­ya­lım:
“De­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti di­ye açık­la­nan hü­küm­le­rin önem­li bir bö­lü­mü­nü şe­ri­at dev­le­ti­ne gi­diş için atıl­mış adım ola­rak gö­rü­yo­rum. Bun­la­rın de­mok­ra­siy­le il­gi­si yok. De­mok­ra­si de­di­ği­niz kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı­na da­ya­nı­yor. Bu pa­ke­tin ba­ğım­sız yar­gı, öz­gür ba­sın, te­mel in­san hak ve öz­gür­lük­le­riy­le her­han­gi bir il­gi­si yok, bun­la­rın iyi­leş­ti­ril­me­si­nin izi bi­le yok. Ya­pıl­mak is­te­nen: di­ni si­ya­se­te alet et­mek dü­şün­ce­si­nin da­ha kuv­vet­len­di­re­rek sağ­lam­laş­tı­rıl­ma­sı­dır.
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan din­sel sim­ge ola­rak ka­bul edi­len kı­ya­fe­tin ya­say­la ya da Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la, ge­nel­gey­le kal­dı­rıl­mak is­ten­me­si la­ik cum­hu­ri­yet il­ke­le­ri­ne ta­ma­men ay­kı­rı bir dü­şün­ce bi­çi­mi­dir. Ya­pıl­mak is­te­nen dü­zen­le­me­ler, de­mok­ra­tik­leş­me de­ğil, AK­P’­nin se­çim ha­zır­lı­ğı ola­rak gö­rül­me­li. Ce­ma­at­le­re, ta­ri­kat­la­ra eko­no­mik öz­gür­lü­ğü sağ­la­mak için ya­pıl­dı­ğı da söy­le­ne­bi­lir. Özet­le, bu pa­ke­tin de­mok­ra­tik bir pa­ket ol­du­ğu­nu söy­le­mek müm­kün de­ğil­dir. Bun­la­rın için­de ‘mem­le­ke­tin çok bü­yük ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lı­yo­r’ di­ye­bi­le­ce­ği­miz, de­mok­ra­si­nin ge­rek­tir­di­ği bir şey yok.”
Ne ge­ti­rir­se “dev­ri­m” di­ye­cek­ler
Baş­ba­kan “de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­” adı al­tın­da ne ge­ti­rir­se ge­tir­sin “b­ra­vo… dev­rim… dev re­for­m” di­yen bir ko­ro var. Böy­le bir pro­pa­gan­da kar­şı­sın­da halk ne yap­sın? İş­te, son pa­ke­te de ay­nı ko­ro öv­gü­ler di­zi­yor. Baş­ba­kan da, pa­ke­ti aç­ma­dan ön­ce ge­le­cek eleş­ti­ri­le­re kar­şı uzun bir sa­vun­ma yap­ma ge­re­ği­ni duy­du. Bu pa­ke­tin de­mok­ra­si­ye bir ya­ra­rı şöy­le dur­sun, ül­ke­mi­zin bir­lik-bü­tün­lü­ğü­nü teh­li­ke­ye ata­ca­ğı, AK­P’­ye ya­rar sağ­la­ya­ca­ğı or­ta­da­dır. Ka­na­doğ­lu­’nun pa­ket için söylediklerinin öze­ti “la­ik cum­hu­ri­ye­ti or­ta­dan kal­dır­ma ça­lış­ma­sı­” olu­yor.
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­ma su­çu­nun za­man aşı­mı yok. “Ben yap­tım ol­du­” di­yor­sa­nız, de­mok­ra­tik ül­ke­ler­de böy­le şey ol­maz. De­mok­ra­tik­leş­me de­di­ği­niz ba­ğım­sız yar­gı is­ter, ba­sın öz­gür­lü­ğü, te­mel hak ve öz­gür­lük­ler, top­lan­tı, gös­te­ri ve yü­rü­yüş­le­ri öz­gür­lü­ğü is­ter. Or­ta­da bun­la­rın hiçbi­ri yok. Ulus­la­ra­ra­sı sı­nıf­lan­dır­ma­lar­da Tür­ki­ye­’nin 89. sı­ra­da ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ya­lım. “Ge­ri­ye gi­di­ş” pa­ke­ti­ni “dev­-ri­m” di­ye al­kış­la­yan­la­ra bra­vo!


Yorumlar (0)
banner833
kapalı
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@