02.10.2013, 12:37 254

“Türkiye, şeriat devletine gidiyor”

 Bu­gün elin­de güç olan­la­rın, ya­sa­la­rı yok sa­yan­la­rın, “ben yap­tım ol­du­” di­yen­le­rin bu gün­le­ri de bi­ter.
Ana­ya­sa­’da ya­zı­lan­ların, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’nin al­dı­ğı ka­rar­ların, ya­sa­lar­da yer alan hü­küm­le­rin AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de hiç­bir an­la­mı ol­ma­dı­ğı or­ta­ya çık­mış du­rum­da. “Ben yap­tım ol­du­” de­mek­le bel­ki bugün o söy­le­dik­le­ri­ni­zi ya­par­sa­nız, se­çim­ler­de yük­sek oy da ala­bi­lir­si­niz ama unu­tul­ma­ma­sı ge­re­ken o taht­lar, sa­ray­lar kim­se­ye kal­mı­yor, ya­pı­lan hu­kuk­suz­luk­la­rın da he­sa­bı so­ru­lu­yor.
Bu­gün elin­de güç olan­la­rın, ya­sa­la­rı yok sa­yan­la­rın, “ben yap­tım ol­du­” di­yen­le­rin bu gün­le­ri de bi­ter. Dü­nün na­sıl he­sa­bı so­rul­ma­ya ça­lı­şı­lı­yor, bel­ge­ler ar­şiv­ler­den çı­ka­rı­lı­yor­sa, bu dö­ne­min de çe­te­le­si­ni tu­tan­lar var­dır mut­la­ka…
Türk­çe­’yi unut­tur­mak için…
Okul­lar­da “an­dı­mı­z”­ı kal­dır­mak bi­le “de­mok­ra­tik­leş­me­”nin en önem­li adı­mı ola­rak açık­la­nı­yor. Vah ki vah… An­dın kal­dı­rıl­ma­sıy­la, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­lu­şun­dan be­ri be­nim­se­nen “han­gi et­nik kö­ken­den, han­gi din ve mez­hep­ten ge­lir­se gel­sin bü­tün va­tan­daş­la­rı­mı­zın Türk ol­du­ğu­” an­la­yı­şı or­ta­dan kal­dı­rıl­mak is­te­ni­yor. Yok­sa, an­dı­mı­zın kal­dı­rıl­ma­sı han­gi de­mok­ra­tik hak­ka hiz­met ede­cek…
Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Gü­ney­do­ğu il­le­ri­miz­de Türk­çe eği­ti­mi or­ta­dan kal­dır­mak için sis­tem­li bir ça­lış­ma yü­rü­tü­yor. 300 bi­ne ya­kın öğ­ret­men ada­yı gö­rev bek­li­yor. An­cak Gü­ney­do­ğu il­le­ri­miz­de öğ­ret­men açı­ğı de­vam edi­yor. Ya­ni, bı­ra­kın “an­dı­mı­zı­” söy­le­te­cek öğ­ret­men bul­ma­yı, İs­tik­lal Mar­şımı­z’­ın bi­le oku­tul­ma­sı he­men he­men ola­nak­sız ha­le gel­di.
Hak­ka­ri CHP İl Baş­ka­nı Meh­met Ba­ş’­la ko­nuş­tum. İl­le­rin­de “e­ği­tim fa­ci­ası­” ya­şan­dı­ğı­nı, bin 900 öğ­ret­men açı­ğı bu­lun­du­ğu­nu be­lirt­ti, “Ço­cuk­la­rı­mı­zın ge­le­ce­ği­ni ka­rart­ma­yın. Şu gün­ler­de Hak­ka­ri mer­kez ve il­çe­le­rin­de­ki öğ­ret­men açı­ğı­nı ka­pat­mak için üc­ret­li öğ­ret­men alı­mı ya­pı­lı­yor. An­cak bu alım­lar ob­jek­tif kri­ter­le­re da­yan­mı­yor. Lis­te­ler, em­ni­yet mü­dür­lü­ğü­nün ona­yı alı­na­rak ya­pı­lı­yor. Öğ­ret­men ada­yı, hiç­bir so­mut ge­rek­çe gös­te­ril­me­den lis­te dı­şı bı­ra­kı­lı­yo­r” di­yor.
Ya­ni Hak­ka­ri­’ye bu dev­let asil öğ­ret­men gön­der­mi­yor, ve­kil öğ­ret­men ola­rak ata­nan­lar için de AK­P’­den onay is­te­ni­yor. Hü­kü­met, Türk­çe­’nin ye­te­rin­ce doğ­ru ve gü­zel ko­nu­şul­ma­dı­ğı yö­re­le­ri­mi­ze öğ­ret­men gön­der­mi­yor ve “a­na­dil­de eği­ti­m”­in alt ya­pı­sı­nı oluş­tu­ru­yor. İş­te AKP bun­la­rı ya­par­ken, BDP ile kol ko­la ol­du­ğu da her adım­da gö­rü­lü­yor.
“De­mok­ra­siy­le il­gi­si yo­k”
Ül­ke­miz­de Ana­ya­sa­’nın, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı­nın bir ke­na­ra atıl­dı­ğı bir dö­nem ya­şı­yo­ruz. Ön­ce Ana­ya­sa­’nın 11. mad­de­si­ni oku­ya­lım: “A­na­ya­sa hü­küm­le­ri, ya­sa­ma, yü­rüt­me ve yar­gı or­gan­la­rı­nı, ida­re ma­kam­la­rı­nı ve di­ğer ku­ru­luş ve ki­şi­le­ri bağ­la­yan te­mel hu­kuk ku­ral­la­rı­dır. Ka­nun­lar, Ana­ya­sa’­ya ay­kı­rı ola­maz.”
Baş­ba­ka­n’­ın açık­la­dı­ğı “de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­”n­de, Ana­ya­sa­’ya, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı­na ay­kı­rı hü­küm­ler içe­ren mad­de­ler yer alı­yor. Onur­sal Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Sa­bih Ka­na­doğ­lu­’nun, SÖZ­CÜ­’ye söy­le­dik­le­ri­ni oku­ya­lım:
“De­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti di­ye açık­la­nan hü­küm­le­rin önem­li bir bö­lü­mü­nü şe­ri­at dev­le­ti­ne gi­diş için atıl­mış adım ola­rak gö­rü­yo­rum. Bun­la­rın de­mok­ra­siy­le il­gi­si yok. De­mok­ra­si de­di­ği­niz kuv­vet­ler ay­rı­lı­ğı­na da­ya­nı­yor. Bu pa­ke­tin ba­ğım­sız yar­gı, öz­gür ba­sın, te­mel in­san hak ve öz­gür­lük­le­riy­le her­han­gi bir il­gi­si yok, bun­la­rın iyi­leş­ti­ril­me­si­nin izi bi­le yok. Ya­pıl­mak is­te­nen: di­ni si­ya­se­te alet et­mek dü­şün­ce­si­nin da­ha kuv­vet­len­di­re­rek sağ­lam­laş­tı­rıl­ma­sı­dır.
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan din­sel sim­ge ola­rak ka­bul edi­len kı­ya­fe­tin ya­say­la ya da Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la, ge­nel­gey­le kal­dı­rıl­mak is­ten­me­si la­ik cum­hu­ri­yet il­ke­le­ri­ne ta­ma­men ay­kı­rı bir dü­şün­ce bi­çi­mi­dir. Ya­pıl­mak is­te­nen dü­zen­le­me­ler, de­mok­ra­tik­leş­me de­ğil, AK­P’­nin se­çim ha­zır­lı­ğı ola­rak gö­rül­me­li. Ce­ma­at­le­re, ta­ri­kat­la­ra eko­no­mik öz­gür­lü­ğü sağ­la­mak için ya­pıl­dı­ğı da söy­le­ne­bi­lir. Özet­le, bu pa­ke­tin de­mok­ra­tik bir pa­ket ol­du­ğu­nu söy­le­mek müm­kün de­ğil­dir. Bun­la­rın için­de ‘mem­le­ke­tin çok bü­yük ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lı­yo­r’ di­ye­bi­le­ce­ği­miz, de­mok­ra­si­nin ge­rek­tir­di­ği bir şey yok.”
Ne ge­ti­rir­se “dev­ri­m” di­ye­cek­ler
Baş­ba­kan “de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti­” adı al­tın­da ne ge­ti­rir­se ge­tir­sin “b­ra­vo… dev­rim… dev re­for­m” di­yen bir ko­ro var. Böy­le bir pro­pa­gan­da kar­şı­sın­da halk ne yap­sın? İş­te, son pa­ke­te de ay­nı ko­ro öv­gü­ler di­zi­yor. Baş­ba­kan da, pa­ke­ti aç­ma­dan ön­ce ge­le­cek eleş­ti­ri­le­re kar­şı uzun bir sa­vun­ma yap­ma ge­re­ği­ni duy­du. Bu pa­ke­tin de­mok­ra­si­ye bir ya­ra­rı şöy­le dur­sun, ül­ke­mi­zin bir­lik-bü­tün­lü­ğü­nü teh­li­ke­ye ata­ca­ğı, AK­P’­ye ya­rar sağ­la­ya­ca­ğı or­ta­da­dır. Ka­na­doğ­lu­’nun pa­ket için söylediklerinin öze­ti “la­ik cum­hu­ri­ye­ti or­ta­dan kal­dır­ma ça­lış­ma­sı­” olu­yor.
Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ka­rar­la­rı­nı uy­gu­la­ma­ma su­çu­nun za­man aşı­mı yok. “Ben yap­tım ol­du­” di­yor­sa­nız, de­mok­ra­tik ül­ke­ler­de böy­le şey ol­maz. De­mok­ra­tik­leş­me de­di­ği­niz ba­ğım­sız yar­gı is­ter, ba­sın öz­gür­lü­ğü, te­mel hak ve öz­gür­lük­ler, top­lan­tı, gös­te­ri ve yü­rü­yüş­le­ri öz­gür­lü­ğü is­ter. Or­ta­da bun­la­rın hiçbi­ri yok. Ulus­la­ra­ra­sı sı­nıf­lan­dır­ma­lar­da Tür­ki­ye­’nin 89. sı­ra­da ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ya­lım. “Ge­ri­ye gi­di­ş” pa­ke­ti­ni “dev­-ri­m” di­ye al­kış­la­yan­la­ra bra­vo!


Yorumlar (0)
Son Yorumlar
Narlıgölü de Diğer elden kaçırılan imkanlar gibi uçup gitmesini önlemek için Niğde'de Kamuoyu oluşturup Vali Üniversite Vekilleri Harekete geçirip oldu bittiye izin verilmemelidir basın emir kulu olmaktan çıkmalı devamlı olarak gündemde tutulmalı Bu imkanlardan NARLIGÖLÜ içeren hiçbir meblağ yok Yoksa Narlıgölü Aksaray'a mı kaptırdınız Hiç Bahsedilmiyor Öyleyse Niğdeliye Açıklayın...
Narlıgölü de Diğer elden kaçırılan imkanlar gibi uçup gitmesini önlemek için Niğde'de Kamuoyu oluşturup Vali Üniversite Vekilleri Harekete geçirip oldu bittiye izin verilmemelidir basın emir kulu olmaktan çıkmalı devamlı olarak gündemde tutulmalı Bu imkanlardan NARLIGÖLÜ içeren hiçbir meblağ yok Yoksa Narlıgölü Aksaray'a mı kaptırdınız Hiç Bahsedilmiyor Öyleyse Niğdeliye Açıklayın...
BUNLARIN KAZANINDA HERSEY KAYNIYOR. AL BIRINI VUR ÖTEKİNE. ON VURACAN BIR SAYACAN...
BİM A 101 gibi marketlere teslim olmak durumunda kaldınız yazık büyük kazansın küçük ölsün yapılan bu
aman ne çalışıyor ne çalışıyor çalıştığına kendide inanmıyor gözle görünen laftan başka ne var
hafif kar yağışlı
banner696
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 28 Ocak 2021
İmsak 06:18
Güneş 07:42
Öğle 12:59
İkindi 15:43
Akşam 18:06
Yatsı 19:25
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13

Gelişmelerden Haberdar Olun

@