27.05.2017, 00:01 93

Ramazanda Allah Ne İstiyor?

RABBİMİZ SONSUZ HAMD VE ŞÜKÜRLER OLSUN BİZLERİ GENE RAMAZAN AYINA KAVUŞTURDU.
RAMAZAN AYINI RABBİMİZİN İSTEDİĞİ GİBİ YAŞAYA BİLECEKMİYİZ?
İNŞALLAH
Bakalım Allah Teâlâ Ramazan ayında neler yapmamızı istiyor?

BAKARA - 185:Şehru ramadânellezî unzile fîhil kur’ânu huden lin nâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân(furkâni), fe men şehide minkumuş şehra fel yesumh(yesumhu), ve men kâne marîdan ev alâ seferin fe iddetun min eyyâmin uhar(uhara) yurîdullâhu bikumul yusra ve lâ yurîdu bikumul usra, ve li tukmilûl iddete ve li tukebbirûllâhe alâ mâ hedâkum ve leallekum teşkurûn (teşkurûne).Ramazan ayı ki, insanlar için hidayete erdirici (hidayete erme, Allah'a ulaşma vesilesi) ve beyyineler (açık deliller ve ispat vasıtaları) ve Furkan (hakkı bâtıldan ayırıcı) olarak Kur'ân, Hüda tarafından onda (o ayın içinde) indirildi. Artık içinizden kim bu aya (yetişir de ramazan ayını görüp) şahit olursa o zaman onu, oruç tutarak geçirsin. Ve kim, hasta veya yolculukta olursa, o taktirde (tutamadığı günlerin sayısı) diğer günlerde (oruç tutarak) tamamlanır. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. (Size bu kolaylık) sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayet erdirdiği şeye karşılık (sizin de) Allah'ı tekbir etmeniz (yüceltmeniz) içindir. Umulur ki böylece siz (bütün bu kolaylıklara) şükredersiniz.
Ramazan ayı hidayete erdiriciymiş; peki HİDAYETE ERMEK ne demektir? Veya hidayet ne demektir?
Hidayet insan ruhunun ölmeden Allah'a Allah tarafından ulaştırılmasıdır.“kul innel hudâ hudallâhi” “Hiç şüphesiz HİDAYET, Allah'ın (Kendisine) ulaştırmasıdır”.(ALİ İMRAN 73)“kul inne hudâllâhi huvel hudâ” De ki: “Muhakkak ki Allah'a ulaşmak (var ya) işte o, hidayettir.”(BAKARA 120)
Her iki ayette de hidayetin, ölmeden önce insan ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırması olarak verilmiş. İyide her insan hidayete ermesi lazım o zaman diye düşüne biliriz. Hayır, bir insana Allah'ın emanet olarak, doğarken içine kendi ruhundan üflemesi sonucu şereflendirilmiş mahlûk olarak sıfatlanması, yaratılan hiçbir varlıkta bu emanet olan ruhun olmadığı insanın üzerine farklı bir konuma taşıyor. Nedir? Allah insanı yeryüzünde kendisini temsil edecek bir vasıf ile yarattığını yani halife kıldı.
İstiyor muyuz? İstemiyor muyuz? O zaman Allah'ın insanlardan istediklerini yerine getirebilmek için Allah'ın lütfu olan bir ayı yaşayacağız ama hidayete ermemiz de lazım. Bu durduk yerde olacak bir şey değil. Mutlaka bizlerinde hidayeti yani Allah'ın emaneti olan ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilememiz gerekmektedir. O zaman rabbimiz bizi kendisine hidayet eder. “allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).”Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O'na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).”(ŞURA 13)
İşte ramazan ayında o uzun ibadat etme fırsatını yakalamış ve daha çok Allah’ı düşündüğümüz bu bir ayda, hele kadir gecesinde Allah'a hep hidayete erdirmesi, Allah'a ererek ermişlerden, yani dervişlerden olmayı samimi olarak dilesek mutlaka bu aya kurtuluş ayı diyebiliriz.
Kur-an-ı Kerimin bu ayda indiğini biliriz de insanlara Furkan olması nasıl olur dersek. Rabbimiz bu konuyu da açıklamış;

ENFAL - 29:Yâ eyyuhellezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).Ey âmenû olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi furkan (hak ve bâtılı ayırma özelliği) sahibi kılar! Ve sizden (sizin) günahlarınızı örter ve size mağfiret eder (günahlarınızı sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.
Bu ayette amenu olanlar demesi bu kişilerin Allah'a mülâki olmayı dileyen kişiler olduğunu ifade ediyor. “ve mâ ene bi târidillezîne âmenû, innehum mulâkû rabbihim” “Ve ben âmenû olanları (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) tardedecek (uzaklaştıracak, kovacak) değilim. Muhakkak ki onlar, Rab'lerine mülâki olacaklar (ulaşacaklar).”(HUD 29)
Demek ki amenu olan kişi Allah'a kavuşmayı dileyen bir kişi; mülâki olmanın kavuşma olduğunu her halde biliyorsunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemek olsun, ister Allah'a kavuşmak olsun ölmeden bu talebi yapmak ve hidayete ermemiz gerekmektedir. Mülâki olmayı dileyin; samimi iseniz kalben diliyorsanız? Mutlaka Allah sizi kendisine ulaştırır. Çünkü rabbimiz söz vermiş.
ANKEBUT - 5:Men kâne yercû likâallâhi fe inne ecelallâhi leât(leâtin), ve huves semîul alîm(alîmu).Kim Allah'a mülâki olmayı (hayattayken Allah'a ulaşmayı) dilerse, o takdirde muhakkak ki Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir (ruhu mutlaka hayattayken Allah'a ulaşacaktır). Ve O; en iyi işiten, en iyi bilendir.
Saygı değer okuyanlar bu ay ayağımıza gelen en, kurtuluşumuz için büyük fırsatlardan biri. Hidayete erdiğimiz takdirde takva sahibi olmamız söz konusu; Rabbimiz böyle buyuruyor.
MUHAMMED - 17:Vellezînehtedev zâdehum huden ve âtâhum takvâhum. Ve onlar ki hidayete ermişlerdir, (Allah) onların hidayetini artırdı ve onlara takvalarını verdi.
Allah'ın buradaki insanlara olan sevgisini görebiliyor musunuz? Kurtuluşumuz ve dünya ve ahiret saadetimiz için ne kadar çok fırsatlar tanıdığını idrak edebiliyor musunuz? İslâmın beş şartı farz ve nefsiniz ile kılmaya çalıştığınız ve mutlu olamadığın ortada. Eğer Allah'ın veli kullarından olmayı Ona ermeyi dilesek mutlaka dünya ve ahiret müjdesini alacağız.
YUNUS - 62:E lâ inne evlîyâ allâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne). Muhakkak ki Allah'ın evliyasına (dostlarına), korku yoktur. Onlar, mahzun da olmazlar, öyle değil mi?
YUNUS - 63:Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn(yettekûne).
Onlar, âmenûdurlar (ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir) ve takva sahibi olmuşlardır.
âmenû: Allah’a (cc) ulaşmayı dileyen kimse
YUNUS - 64:Lehumul buşrâ fîl hayâtid dunyâ ve fîl âhıreh(âhıreti), lâ tebdîle li kelimâtillâh(kelimâtillâhi), zâlike huvel fevzul azîm(azîmu).Onlara, dünya hayatında ve ahirette müjdeler (mutluluklar) vardır. Allah'ın sözü değişmez. İşte O, fevz-ül azîmdir.

Rabbimiz vaat ediyor; o zaman ne duruyoruz her şey kalben bir dilek de. Allah’ı sevmiyor musunuz, evinizde bir nur olup hane halkını ve neslinize kurtuluş için bir vesile olmak güzel değil mi? Sonra hesap günü pişman olmayalım.
ZUMER - 57:Ev tekûle lev ennallâhe hedânî le kuntu minel muttekîn(muttekîne). Veya: "Muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum." diyenlerden (olmayın).
O zaman bu ay hidayete erdirici bir ay, kaçırmayalım sonu mutluluğumuz ve Allah'ın güzelliklerini yaşamak.
İşte Rabbimiz bizden önce kendisine dost kıldığı bir kişiyi rehber edindirerek, Allah'ın vahyini en doğru şekilde bizlere ulaşmasını sağlamak ister. Ama bizler hidayeti ister de samimi olarak bizlerde istersek.
KEHF - 17:Ve tereş şemse izâ taleat tezâveru an kehfihim zâtel yemîni ve izâ garabet takrıduhum zâteş şimâli ve hum fî fecvetin minh(minhu), zâlike min âyâtillâh(âyâtillâhi), men yehdillâhu fe huvel muhted(muhtedi), ve men yudlil fe len tecide lehu veliyyen murşidâ(murşiden).Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar, onun (mağaranın) geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu, Allah'ın âyetlerinden (mucizelerinden)dir. Allah, kimi Kendisine ulaştırırsa, işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalâlette bırakırsa (kim Allah'a ulaşmayı dilemezse) artık onun için VELÎ MÜRŞİD (irşad eden evliya) BULUNMAZ.
Allah’tan hacet namazı ile isteyin sizi Allah'ın yolunda doğruları Allah'ın ayetleri ile anlatacak kişi ile yürüyün sahabe gibi Rabbimizin yolun da.
HACET NAMAZI;
Hacet namazını perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde veya kandil gecelerinde kılınması asildir. Ama bütün gecelerde kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Sonra hacet namazına niyet edilir.
Namazda aşağıdaki âyetler okunur:
1. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî
2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
2. Rekâtın sonunda : Ettehiyyâtü
3. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Namaz tamamlandıktan sonra Allah’tan hacet neyse o istenir. Allah’tan mürşid istemek için bu namaz kılındıysa mürsid istenir.
Bu namazdan sonra hiç konuşmadan yatmak gerekir. Yatarken kıbleyi sağa alacak şekilde yatak kurulur. Vücudun ön cephesi kıbleye çevrilerek yan üstü yatılır, 3 Âyetel Kürsî okunur ve Allah’tan mürşid istenir. Eğer kişinin haceti mürşid değil de başka bir hedefe ulaşmaksa (zahirî veya Batıni bir hedef olabilir) o hedefe ulaşmak istenir. Sessiz zikir (hafî zikir) bu istekten sonra baslar. Yanüstü yatıldığı için sağ kulak yastığa gelecektir. Bas biraz sağa, sola oynatılarak kulakta kalbin atışlarının, basınç sebebiyle rahatça duyulacağı pozisyona gelinir. Ve kalbin her çift atışında “Allah, Allah” diyerek kişi Allah’ı zikr-i hafî ile (yani sessiz olarak) içinden zikredecektir.
Eğer ilk namazdan sonra yatıldığında birşey görülmez ise tekrar tekrar, her perşembeyi cumaya bağlayan gece namaza devam edilmelidir. Her gece de kılınabilir.

Unutmayın Allah her insanı Allah'a ulaşa bilecek vasıfla yaratmıştır. Ama biz istiyor muyuz?
İNŞİKAK - 6:Yâ eyyuhel insânu inneke kâdihun ilâ rabbike kedhan fe mulâkîh(mulâkîhı).Ey insan! Muhakkak ki sen, Rabbine doğru (yola çıkarak) cehd ile (nefsinle) cihad edersin. Sonunda O'na mülâki olursun (ruhunu Allah'a ilka edersin, ulaştırırsın).


NE DURUYORUZ HADİ RABBİMİZ BİZİ DOSTU OLMAYA ÇAĞIRIYOR.
 
Yorumlar (0)
banner833
kapalı
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@