02.07.2014, 00:47 129

Muhalefet, bu fırsatı kaçırmamalı

 CHP ve MHP’­nin Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı Prof.Dr. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, se­çim ça­lış­ma­sı­nı mem­le­ke­ti Yoz­ga­t‘­tan baş­la­tı­yor. İh­sa­noğ­lu­’nun aday­lı­ğı­nı hem­şe­ri ola­rak iç­ten içe des­tek­le­se­ler de, Sa­rı­ka­ya dı­şın­da­ki di­ğer il­çe be­le­di­ye­le­ri­nin ta­ma­mı AK­P’­li. On­lar bu zi­ya­re­ti uzak­tan iz­le­mek­le ye­ti­ne­cek­ler.

AK­P’­li Yoz­gat Be­le­di­ye­si, ge­çen yıl bir cad­de­ye Prof.Dr. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu adı­nı ver­miş­ti. Ya­kın bir ge­le­cek­te o cad­de­nin adı­nı kal­dı­rır­lar­sa bu­na da şa­şır­ma­mak ge­re­kir. Bel­ki de bu isim de­ği­şik­li­ği­ni, AK­P’­nin Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı ola­rak gös­te­ri­len Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Yoz­ga­t’­a gel­me­den de ya­pa­bi­lir­ler.

Boz­dağ, onun için de­miş­ti ki

Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, Yoz­ga­t’­ta ya­şa­ma­dı ama ba­ba mem­le­ke­ti­ni unut­ma­dı. O yüz­den Bo­zok Üni­ver­si­te­si­’n­de yap­tı­rı­lan kül­tür mer­ke­zi­ne yak­la­şık 10 bin ki­tap ba­ğış­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­miş­ti.
Adı­nın cad­de­ye ve­ril­di­ği gün, ta­be­la­nın bir ba­şın­da Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, di­ğer ta­ra­fın­da Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu var­dı. O za­man adı Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı ola­rak geç­me­yen hem­şe­ri­si için, Be­kir Boz­dağ “Bü­yük bir bi­lim in­sa­nı­” di­ye söz edi­yor ve şun­la­rı ek­li­yor­du:
“Sa­de­ce Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu ho­ca­mın de­ğil hem ba­ba­sı­nın hem de­de­si­nin, Yoz­ga­t’­ın di­ğer ma­na ve bi­lim sul­tan­la­rı­nın ön­der­le­ri­nin mut­la­ka keş­fe­dil­me­si ve bu­gün­kü ne­sil­le­re, hem ge­le­cek ne­sil­le­re on­la­rın ilim­le­ri ile bi­ri­kim­le­ri ile reh­ber­li­ği ile ak­ta­rıl­ma­sın­da bü­yük fay­da­lar ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum. Bu ema­net­ten feyz ala­cak ni­ce Ek­me­led­din İh­sa­no­ğul­la­rı­nı da­ha ni­ce baş­ka bü­yük bi­lim ve sa­nat in­san­la­rı­nı bağ­rın­dan çı­kar­ma­ya de­vam ede­cek­tir.”
Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, Cum­hur­baş­ka­nı se­çim­le­rin­den ön­ce Yoz­ga­t’­a git­ti­ğin­de bu kez fark­lı açık­la­ma­lar ya­pa­cak ve oy­la­rın Er­do­ğa­n’­a ve­ril­me­si­ni is­te­ye­cek­tir.

Yoz­gat kar­şı­la­ma­ya ha­zır

MHP’­nin bir dö­nem “ka­le­” ola­rak gör­dü­ğü Yoz­ga­t’­ta, es­ki gü­cü yok. İl­çe be­le­di­ye­le­rin­den sa­de­ce Sa­rı­ka­ya­’yı ala­bil­miş­ti. CHP der­se­niz Yoz­gat mer­kez ve il­çe­le­rin­de ne­re­dey­se “yo­k” gi­bi. Ka­zan­dı­ğı il­çe be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı da bu­lun­mu­yor.
MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sa­dir Dur­maz, İh­sa­noğ­lu­’nun ge­zi­si­ni or­ga­ni­ze edi­yor. İlk ge­zi­nin gör­kem­li ola­bil­me­si için çev­re il­le­rin­den de Yoz­ga­t’­a ge­le­cek­le­rin sa­yı­sı­nın yük­sek ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. AKP dı­şın­da si­ya­set yap­mış olan es­ki mil­let­ve­kil­le­ri­nin de ço­ğu İh­sa­noğ­lu­’na “hem­şe­ri des­te­ği­” ve­ri­yor. Yoz­gat­lı­nın, hem­şe­ri­si­ne sa­hip çık­ma­sı için yö­re­ye öz­gü “Ca­mi­nin içi du­rur­ken dı­şı­na ha­yır düş­me­z”, “Mil­li­yet­çi­lik ma­hal­le­den baş­la­r”, “Ne de ol­sa bi­zim ba­ğın ko­ru­ğu­” öz­de­yiş­le­ri­ni sı­ra­lı­yor­lar.
20. Dö­nem Yoz­gat Mil­let­ve­ki­li Yu­suf Ba­can­lı, Yoz­gat­lı­la­ra çağ­rı­da bu­lu­nur­ken, şu öz­le­mi de di­le ge­ti­ri­yor:
“Ha­ram yi­yen, iha­le­le­re fe­sat ka­rış­tı­ran, ema­ne­te hı­ya­net eden, hal­kı al­da­tan, hal­ka ya­lan söy­le­yen, ta­ki­ye ya­pan, dev­let im­kan­la­rı­nı ba­ba­la­rı­nın ma­lı, çift­li­ği gi­bi kul­la­nan, kay­na­ğı­nı as­la açık­la­ya­ma­ya­cak­la­rı ef­sa­ne­vi ser­vet­le­re sa­hip olan, ne ka­dar kut­sal de­ğer var­sa on­la­rı pa­ra­ya, men­fa­ate, şöh­re­te alet eden­le­re, dev­le­te ve mil­le­te kar­şı mad­di-ma­ne­vi suç iş­le­yen­le­re hu­kuk ku­ral­la­rı için­de yol ver­me­ye­cek bi­ri Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­lı­dır.
Yoz­gat­lı hem­şe­ri­le­ri­mi­ze dü­şe­cek gö­rev mil­le­tin inanç de­ğer­le­ri­ni be­nim­se­yen, cum­hu­ri­ye­tin ka­za­nım­la­rı­na, te­mel de­ğer­le­ri­mi­ze bağ­lı olan de­ğer­li bir bi­lim ada­mı, hal­kın inanç de­ğer­le­riy­le Cum­hu­ri­ye­tin te­mel de­ğer­le­ri­ni ba­rı­şık kı­la­cak olan Yoz­gat ev­la­dı­na her Yoz­gat­lı­nın des­tek ver­me­si ge­re­kir.”

Asıl so­run, CHP’­nin için­de

Or­ta­da, se­çi­mi ka­za­na­bi­le­cek iki aday var. Son se­çim­de AK­P’­nin oy­la­rı yüz­de 43, CHP ve MHP’­nin top­lam oy ora­nı da yüz­de 43’dür. Ya­ni se­çi­me eşit pu­an­lar­la gi­di­li­yor. AKP için­de ra­hat­sız olan yüz­de 3-4 ora­nın­da seç­men kit­le­si var. De­mok­rat Par­ti, De­mok­ra­tik Sol Par­ti, Bü­yük Bir­lik Par­ti­si­’nin de oy­la­rı ek­len­di­ğin­de, İh­sa­noğ­lu­’nun şan­sı­nın, AK­P’­den az ol­ma­dı­ğı gö­rü­lü­yor. Asıl so­run, CHP’­nin için­de.
Ger­çek şu: CHP’­nin tek ba­şı­na çı­ka­ra­ca­ğı ada­yın se­çi­mi ka­zan­ma­sı müm­kün gö­zük­mü­yor. CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu da, bu­nu bi­li­yor ve bu­na gö­re stra­te­ji be­lir­li­yor. Di­ğer si­ya­si par­ti­ler­de aday­lık için ay­kı­rı ses çık­maz­ken, CHP kay­nı­yor. Evet, CHP kül­tü­rün­de eleş­ti­ri var­dır. Ni­te­kim bu eleş­ti­ri­ler de par­ti or­gan­la­rın­da ge­nel baş­ka­nı­nın bu­lun­du­ğu top­lan­tı­lar­da acı­ma­sız­ca ya­pıl­mış­tır. Ar­tık yet­mez mi?
Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu için im­za ver­me­yen mil­let­ve­kil­le­ri üze­rin­de “bak par­ti­yi böl­dün, ih­raç edi­le­cek­sin, ge­nel baş­kan­dan çi­zik ye­di­n” tü­rün­den bas­kı ku­rul­ma­ma­lı. Ana­ya­sal yet­ki­si­ni kul­la­nan mil­let­ve­kil­le­ri­ne “ce­za ve­ril­me­si­”ne sa­nı­yo­rum ilk kar­şı çı­ka­cak isim yi­ne Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu olur.
Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, bu­gü­ne ka­dar gir­di­ği se­çim­ler­den hep za­fer­le çık­tı. Bu se­çim, Er­do­ğa­n’­ı ye­nil­gi­ye uğ­rat­mak için bir fır­sat­tır. CHP’­de bö­lün­me de­ğil, bü­tün­leş­me za­ma­nı…

Yorumlar (0)
banner833
kapalı
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@