02.07.2014, 00:47 133

Muhalefet, bu fırsatı kaçırmamalı

 CHP ve MHP’­nin Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı Prof.Dr. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, se­çim ça­lış­ma­sı­nı mem­le­ke­ti Yoz­ga­t‘­tan baş­la­tı­yor. İh­sa­noğ­lu­’nun aday­lı­ğı­nı hem­şe­ri ola­rak iç­ten içe des­tek­le­se­ler de, Sa­rı­ka­ya dı­şın­da­ki di­ğer il­çe be­le­di­ye­le­ri­nin ta­ma­mı AK­P’­li. On­lar bu zi­ya­re­ti uzak­tan iz­le­mek­le ye­ti­ne­cek­ler.

AK­P’­li Yoz­gat Be­le­di­ye­si, ge­çen yıl bir cad­de­ye Prof.Dr. Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu adı­nı ver­miş­ti. Ya­kın bir ge­le­cek­te o cad­de­nin adı­nı kal­dı­rır­lar­sa bu­na da şa­şır­ma­mak ge­re­kir. Bel­ki de bu isim de­ği­şik­li­ği­ni, AK­P’­nin Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı ola­rak gös­te­ri­len Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Yoz­ga­t’­a gel­me­den de ya­pa­bi­lir­ler.

Boz­dağ, onun için de­miş­ti ki

Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu, Yoz­ga­t’­ta ya­şa­ma­dı ama ba­ba mem­le­ke­ti­ni unut­ma­dı. O yüz­den Bo­zok Üni­ver­si­te­si­’n­de yap­tı­rı­lan kül­tür mer­ke­zi­ne yak­la­şık 10 bin ki­tap ba­ğış­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­miş­ti.
Adı­nın cad­de­ye ve­ril­di­ği gün, ta­be­la­nın bir ba­şın­da Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, di­ğer ta­ra­fın­da Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu var­dı. O za­man adı Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı ola­rak geç­me­yen hem­şe­ri­si için, Be­kir Boz­dağ “Bü­yük bir bi­lim in­sa­nı­” di­ye söz edi­yor ve şun­la­rı ek­li­yor­du:
“Sa­de­ce Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu ho­ca­mın de­ğil hem ba­ba­sı­nın hem de­de­si­nin, Yoz­ga­t’­ın di­ğer ma­na ve bi­lim sul­tan­la­rı­nın ön­der­le­ri­nin mut­la­ka keş­fe­dil­me­si ve bu­gün­kü ne­sil­le­re, hem ge­le­cek ne­sil­le­re on­la­rın ilim­le­ri ile bi­ri­kim­le­ri ile reh­ber­li­ği ile ak­ta­rıl­ma­sın­da bü­yük fay­da­lar ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum. Bu ema­net­ten feyz ala­cak ni­ce Ek­me­led­din İh­sa­no­ğul­la­rı­nı da­ha ni­ce baş­ka bü­yük bi­lim ve sa­nat in­san­la­rı­nı bağ­rın­dan çı­kar­ma­ya de­vam ede­cek­tir.”
Ada­let Ba­ka­nı Be­kir Boz­dağ, Cum­hur­baş­ka­nı se­çim­le­rin­den ön­ce Yoz­ga­t’­a git­ti­ğin­de bu kez fark­lı açık­la­ma­lar ya­pa­cak ve oy­la­rın Er­do­ğa­n’­a ve­ril­me­si­ni is­te­ye­cek­tir.

Yoz­gat kar­şı­la­ma­ya ha­zır

MHP’­nin bir dö­nem “ka­le­” ola­rak gör­dü­ğü Yoz­ga­t’­ta, es­ki gü­cü yok. İl­çe be­le­di­ye­le­rin­den sa­de­ce Sa­rı­ka­ya­’yı ala­bil­miş­ti. CHP der­se­niz Yoz­gat mer­kez ve il­çe­le­rin­de ne­re­dey­se “yo­k” gi­bi. Ka­zan­dı­ğı il­çe be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı da bu­lun­mu­yor.
MHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sa­dir Dur­maz, İh­sa­noğ­lu­’nun ge­zi­si­ni or­ga­ni­ze edi­yor. İlk ge­zi­nin gör­kem­li ola­bil­me­si için çev­re il­le­rin­den de Yoz­ga­t’­a ge­le­cek­le­rin sa­yı­sı­nın yük­sek ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor. AKP dı­şın­da si­ya­set yap­mış olan es­ki mil­let­ve­kil­le­ri­nin de ço­ğu İh­sa­noğ­lu­’na “hem­şe­ri des­te­ği­” ve­ri­yor. Yoz­gat­lı­nın, hem­şe­ri­si­ne sa­hip çık­ma­sı için yö­re­ye öz­gü “Ca­mi­nin içi du­rur­ken dı­şı­na ha­yır düş­me­z”, “Mil­li­yet­çi­lik ma­hal­le­den baş­la­r”, “Ne de ol­sa bi­zim ba­ğın ko­ru­ğu­” öz­de­yiş­le­ri­ni sı­ra­lı­yor­lar.
20. Dö­nem Yoz­gat Mil­let­ve­ki­li Yu­suf Ba­can­lı, Yoz­gat­lı­la­ra çağ­rı­da bu­lu­nur­ken, şu öz­le­mi de di­le ge­ti­ri­yor:
“Ha­ram yi­yen, iha­le­le­re fe­sat ka­rış­tı­ran, ema­ne­te hı­ya­net eden, hal­kı al­da­tan, hal­ka ya­lan söy­le­yen, ta­ki­ye ya­pan, dev­let im­kan­la­rı­nı ba­ba­la­rı­nın ma­lı, çift­li­ği gi­bi kul­la­nan, kay­na­ğı­nı as­la açık­la­ya­ma­ya­cak­la­rı ef­sa­ne­vi ser­vet­le­re sa­hip olan, ne ka­dar kut­sal de­ğer var­sa on­la­rı pa­ra­ya, men­fa­ate, şöh­re­te alet eden­le­re, dev­le­te ve mil­le­te kar­şı mad­di-ma­ne­vi suç iş­le­yen­le­re hu­kuk ku­ral­la­rı için­de yol ver­me­ye­cek bi­ri Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­lı­dır.
Yoz­gat­lı hem­şe­ri­le­ri­mi­ze dü­şe­cek gö­rev mil­le­tin inanç de­ğer­le­ri­ni be­nim­se­yen, cum­hu­ri­ye­tin ka­za­nım­la­rı­na, te­mel de­ğer­le­ri­mi­ze bağ­lı olan de­ğer­li bir bi­lim ada­mı, hal­kın inanç de­ğer­le­riy­le Cum­hu­ri­ye­tin te­mel de­ğer­le­ri­ni ba­rı­şık kı­la­cak olan Yoz­gat ev­la­dı­na her Yoz­gat­lı­nın des­tek ver­me­si ge­re­kir.”

Asıl so­run, CHP’­nin için­de

Or­ta­da, se­çi­mi ka­za­na­bi­le­cek iki aday var. Son se­çim­de AK­P’­nin oy­la­rı yüz­de 43, CHP ve MHP’­nin top­lam oy ora­nı da yüz­de 43’dür. Ya­ni se­çi­me eşit pu­an­lar­la gi­di­li­yor. AKP için­de ra­hat­sız olan yüz­de 3-4 ora­nın­da seç­men kit­le­si var. De­mok­rat Par­ti, De­mok­ra­tik Sol Par­ti, Bü­yük Bir­lik Par­ti­si­’nin de oy­la­rı ek­len­di­ğin­de, İh­sa­noğ­lu­’nun şan­sı­nın, AK­P’­den az ol­ma­dı­ğı gö­rü­lü­yor. Asıl so­run, CHP’­nin için­de.
Ger­çek şu: CHP’­nin tek ba­şı­na çı­ka­ra­ca­ğı ada­yın se­çi­mi ka­zan­ma­sı müm­kün gö­zük­mü­yor. CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu da, bu­nu bi­li­yor ve bu­na gö­re stra­te­ji be­lir­li­yor. Di­ğer si­ya­si par­ti­ler­de aday­lık için ay­kı­rı ses çık­maz­ken, CHP kay­nı­yor. Evet, CHP kül­tü­rün­de eleş­ti­ri var­dır. Ni­te­kim bu eleş­ti­ri­ler de par­ti or­gan­la­rın­da ge­nel baş­ka­nı­nın bu­lun­du­ğu top­lan­tı­lar­da acı­ma­sız­ca ya­pıl­mış­tır. Ar­tık yet­mez mi?
Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu için im­za ver­me­yen mil­let­ve­kil­le­ri üze­rin­de “bak par­ti­yi böl­dün, ih­raç edi­le­cek­sin, ge­nel baş­kan­dan çi­zik ye­di­n” tü­rün­den bas­kı ku­rul­ma­ma­lı. Ana­ya­sal yet­ki­si­ni kul­la­nan mil­let­ve­kil­le­ri­ne “ce­za ve­ril­me­si­”ne sa­nı­yo­rum ilk kar­şı çı­ka­cak isim yi­ne Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu olur.
Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, bu­gü­ne ka­dar gir­di­ği se­çim­ler­den hep za­fer­le çık­tı. Bu se­çim, Er­do­ğa­n’­ı ye­nil­gi­ye uğ­rat­mak için bir fır­sat­tır. CHP’­de bö­lün­me de­ğil, bü­tün­leş­me za­ma­nı…

Yorumlar (0)
Son Yorumlar
Hibeleri NARLIGÖLÜ Kazanmak için ve Turizm Sektörü Ayağına Katmak için Kullanılmalı ve O Çevrenin HAYAT bulması için ugraşılmalı Niğde'nin olanı Niğdeye kazandırılması Çevre illere değil il Başkanlığı Kaçmıyor Ama NARLIGÖLÜ Kaptırmayın Dillendirin Bı İşe Yarayın...
Bu Toplantılarda Hibelerden bahsediliyor. Bu Hibeleri NARLIGÖLÜ Kazanmak için ve Turizm Sektörü Ayağına Katmak için Kullanılmalı ve O Çevrenin HAYAT bulması için ugraşılmalı Niğde'nin olanı Niğdeye kazandırılması Çevre illere değil
Serdar ortacın borcunu sılen devlet bankası cıftcının borcunu neden sılmezkı
Vali beyi tebrik ediyorum.Vatandaşın sevincinde,kederinde,acısında hep yanında oluyor.Beyefendi ve güvene dayalı ilişkileri ile Niğdelilerin sevgisini kazanıyor.Genç dinamik ve sempatik bir insan.İyi bir Devlet adamı.İnşAllah daha iyi görevlerde Türk Milletine hizmet eder.
Protokolün incelemesi demek problemin büyük ölçüde çözülmesi demektir.
kapalı
banner832
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 26 Ocak 2021
İmsak 06:19
Güneş 07:43
Öğle 12:59
İkindi 15:41
Akşam 18:04
Yatsı 19:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13

Gelişmelerden Haberdar Olun

@