29.07.2019, 20:01 40

Milliyetçilik

"Türk milliyetçiliğinin temeli sevgidir."[1]
Alparslan Türkeş
 

MİLLİYETÇİLİK

 
Türkçülüğün Esasları’nda,  Türkçülüğün özünü anlamak için millet, adı verilen zümrenin mahiyetini tayin etmek gerektiğini belirten Gökalp “millet” kavramının altı başlıkta ele alındığını belirttikten sonra kendi tanımını ortaya koyar.
  1. “Irkı Türkçülere göre millet
  2. Kavmi Türkçülere göre millet
  3. Coğrafi Türkçülere göre millet
  4. Osmanlıcılara göre millet
  5. İslam birliği taraftarlarına göre millet
  6. Fertçilere göre millet”
 
 Sonrada “Millet, dilce, dince, ahlakça ve güzellik duygusu bakımından müşterek olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan bir topluluktur.”[2] demektedir.
Milliyetçiliği ifade etmek için millet tanımından yola çıkmak gerekmektedir. “Millet” kavramı Ziya Gökalp’in yukarıdaki tanımının dışında da değerlendirmelere tabi tutulmuştur.
                Milleti oluşturan unsurlar incelenerek yapılan açıklamalarda ortak noktalar tespit edilmiş ve “kavim” ile örtüşen açıklamalar olmuştur. Kavram; gen, antropoloji, coğrafya, kültür, dil gibi etkenlerle de izah edilmiştir.
Millet tanımlarının birbirine yakın kavramların bütünselliği içinde incelendiğini ve ortak noktaları ihtiva ettiğini görüyoruz. Yine “Millet, dil, kültür, din, vatan, soy, tabiyet, ülkü, tarih, menfaat birliklerinin birkaçının (veya hepsinin) belirlediği bir cemiyet birimidir. Bu unsurlardan sadece biri umumiyetle millet teşekkülüne yetmez. Fakat mutlaka hepsinin bulunması da gerekmez. Ancak, bir millette ne kadar unsur müşterekse milli birlik o kadar kuvvetlidir.”[3] Şeklindeki bir tanım milleti meydana getiren unsurları somut bir şekilde ortaya koymaktadır.
Millet ile ilgili yaklaşımların ardından “milliyetçilik” üzerinde yapılan ilk izah, “Mensup olunan millete duyulan derin sevgi ve onu yüceltmek” şeklinde söylemek mümkündür.
Prof. Dr. Erol Güngör, Türk Kültürü Ve Milliyetçilik, kitabının hemen başında “Her memlekette milliyetçilik o memleketin kendine mahsus şartları içinde gelişmiş ve bir memlekette aldığı şekil çok defa bir başka yerdekiyle ihtilaf veya tezat halinde görünmüştür. Mesela Arap sosyalizmi, Arap milliyetçiliğinde önemli bir husus olduğu halde Türkiye’de sosyalizm milliyetçilik karşısında bir antitez durumundadır.”[4] şeklindeki açıklaması ile milliyetçiliğin her toplulukta farklı bir hüviyet kazanabileceğini belirtir.
Burada ortaya konan fark; coğrafi, siyasi, kültürel bakışlarla ilgilidir.
Milliyetçilik hususunda kültür ögesine sıklıkla vurgu yapan Erol Güngör, Türk milliyetçiliğinin dünyadaki ırkçı ve faşist yaklaşımlarla alakası olmadığını belirtir.
“Hakikatte milliyetçilik bir kültür hareketi olmak dolayısıyla ırkçılığı, halka dayanan bir siyasi hareket olarak da otoriter idare sistemlerini reddeder.”[5]
Türk milliyetçiliğinin bir fikir sistemi şeklinde doğuşu ile ilgili yakın tarihte, Osmanlının son dönemlerinde yaşanan “savunma” anlayışının etkili olduğu ifade edilebilir.
 Alparslan Türkeş “Türk milliyetçiliği, Türk milletinin kendi varlığını, meşru savunma isteğinden, meşru savunma duygusundan doğmuş bir şuur ve duygudur.”[6] diyerek milliyetçiliğe duyulan ihtiyaca ve tarihi sürece dikkat çeker.
Elbette burada göz ardı edilmemesi gereken en önemli husus, milliyetçiliğin; millet ve devlet hayatındaki bütün süreçleri yönetecek doluluğa sahip olmasıdır. Nitekim Türk milliyetçiliği ile ilgili yapılan değerlendirmeler, fikir sisteminin temelini atan eserlerle bütünsellik arz eden Türkeş’in ve Türk milliyetçisi aydınların anlatımlarında, aktarımlarında yol haritasına dönüştüğünü görürüz.
Alparslan Türkeş’in Dokuz ışık olarak koyduğu ideolojinin ilk maddesi olan milliyetçilik orada şöyle tanımlanmaktadır.
“Her şey Türk milleti için, Türk milleti ile beraber ve Türk milletine göre sözleriyle özetlenebilecek, Türk milletine bağlılık, sevgi ve Türkiye devletine sadakat ve hizmettir.”[7]
Bireyi, diri bir madde mana dengesi ile ele alan milliyetçilik milleti de aynı şekilde değerlendirmeyi ilke edinir. Milletin kendi değerleri ile bütünleşmesi ve bu birlikteliği sağlamlaştıracak bir yaklaşım sergilemesi milliyetçiliğin harç görevi yaptığını gösterir.
Dokuz Işık ve Türkiye’de Türk milliyetçiliğini detaylandıran Alparslan Türkeş şu görüşlere yer veriyor.
“Türk Milliyetçiliği, Türk milletine karşı beslenen derin sevgi, bağlılık duygusunun müşterek bir tarih ve müşterek hedeflere yönelme şuurunun ifadesidir.”[8]
Denilebilir ki milliyetçiliğin başlangıcı, milleti sevmektir. Sevgi,  milletini koruma ve koruduğuna sahip çıkma duygusunu pekiştirecektir. Nitekim Türkeş sevgiyi esas alan ve ayrılıkçı yaklaşımları reddeden, kültür milliyetçiliği temelinde bir anlayışın, görüşlerini oluşturduğunu “Türk milliyetçiliğinin temeli sevgidir.”[9] diyerek açıklar.
İşte Türk milliyetçiliği, Türk milletine duyulan derin sevginin asırları aşan tarihi duyuş ve yaşayışının adıdır.
Milliyetçilik bir milletin hayat damarıdır. Akla gelebilecek “Milliyetçiliğe neden ihtiyaç var?” gibi bir soru milliyetçiliğin de somut karşılığını ortaya koyar.
 Milliyetçiliğin meydana gelmesi için:
Milli kültürün toplumda ve toplumla oluşması;
Aidiyet şuurunun milletin fertleri tarafından kazanılması;
Milli bir ülküye sahip olabilmek için kültürel değerlerin toplumla buluşması;
Milletin, kendi değerlerini muhafaza edebilmesi;
 Dış etkenlere karşı direnç sergileyebilmesi;
 Ortak bir tavrın oluşabilmesi milliyetçiliğe neden ihtiyaç duyulduğunu açıklar.
Ayrıca milletin ve millete ait değerlerin sosyal, siyasal, ekonomik birliktelik sergileyebilmesi için;
Tarih şuurunun kazanılması ve bu şuurun milleti geleceğe taşıması için;
Milli tavır ortaya koyabilmek, zaferleri ile bütünleşip kederleri ile tek vücut olabilmek için;
Mensup olduğu milletinin varlığını devam ettirebilmesi ve milletler arası arenada söz sahibi olabilmesi için;
Birey değil, toplum temelli bir yaşam tarzının benimsenebilmesi için milliyetçiliğe ihtiyaç vardır.
Milletin varlığının, bireyin kendi varlığına da güç kattığını fark ederek fertten topluma, toplumdan millete uzanan bir şuur için milliyetçilik vazgeçilmez bir gereksinim olarak görünmektedir.
Tarihi mücadeleler ve eserler Türk milliyetçiliğin varlığını delillendirmektedir.
Türk milliyetçiliğinin tarihten günümüze taşıdığı en kıymetli eserlerden birisi de Orhun yazıtlarıdır.
Özellikle bu yazıtlardan Bilge Kağan’a ait olan ve oğlu Tengri Kağan tarafından ölümünden bir yıl sonra yazdırılan Bilge Kağan yazıtları tam bir Türk Milliyetçiliği manifestosudur.
Bu yazıt okunmadan ve anlaşılmadan milliyetçiliğin tarihsel yaklaşımında bazı hususular eksik kalabilir. Bu sebeple günümüz Türkçesi ile yaygınlaşması sağlanmalıdır.
Mevzu ile ilgili çalışmaların olması sevindiricidir. Konuyu günümüz Türkçesine de çevirerek aktaranlardan biri de Prof. Dr. Muharrem Ergin’dir.
“Ben, Türk Bilge Kağan, Tanrı irade ettiği için hakanlık tahtına oturdum. Ey milletim, ey hanedanım! Sözlerimi dikkatle dinle. İleride gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar bütün milletler şimdi bana tabidir. Şimdiki gibi, kargaşalık olmaksızın, Türk kağanı Ötüken’de oturursa Türk yurdunda sıkıntı olmaz. Ben Ötüken’de oturarak tek başıma yurdu idare ettim.  Çinlilerin, altınına, gümüşüne, ipeğine, tatlı sözüne, değerli eşyasına kapılmadım. Bunlara kapılan ne kadar Türk’ün öldüğünü Çin boyunduruğuna düştüğünü unutmadım.
Tanrı yardım etti, Türk kağanı oldum. Dağılmış milletimi bir araya topladım. Fakir milletimi zengin ettim. Azalmış milletimi çoğalttım. Atalarım Bumin Kağan’a ve İstemi Kağan’a layık bir evlat olmaya çalıştım.
Atalarım Türk ülkesini öylesine sıkı tuttular, öyle bilgelikle, öyle güzel törelerle idare ettiler ki; Türk milleti bahtiyar oldu, onların ölümlerine candan ağladı. Atalarıma tabii olan bütün yabancı milletler; Çinliler, Tibetliler, Moğollar bile onların çağında yaşadıkları hayatı unutmadılar. Atalarım o kadar ünlü kağanlardı.
Sonradan bilgisiz, kötü kağanlar Türk tahtına oturdular. Onların kötü idaresi ve Çinlilerin hilesi yüzünden Türk milleti zengin ülkelerini kaybetti. Türk kağanlarının cihanı tutan şevketi mazi oldu.
Bu yüzden Çinlilere beylik eden Türk kişizadeleri köle, Türk kızları cariye oldu. Türk beyleri şanlı isimlerini bıraktı, Çince isim kullanmaya başladılar. Türkler, Çin kağanına tabi olup elli yıl onun acıklı ve utandırıcı idaresinde yaşadılar.
Fakat Gök Tanrı, Türk’ün bu haline acıdı, Türk milleti yok olmasın eskisi gibi cihanın en yüce milleti olsun diye babam İlteriş Kağan ile anam Elbilge Hatun’u Türklere hakan kıldı. Tanrı güç verdi, babamın Türk ordusu kurt, Türk düşmanları koyun oldu, kurt önünden kaçan koyunlar gibi dağılıp gitti. Babam Kağan, doğudan batıya at koşturup Türk milletini topladı. Türk devletini ihya etti.
Ey milletim bil ki, ben zengin ve parlak bir millete han olmadım. Zayıf ve zavallı bir milletin başına geçip tahta oturdum.  Kardeşim Kültigin ve yeğenlerim olan iki prensle ant içtik, babamın amcamın hayatlarını verdikleri millet uğrunda biz de bütün gücümüzle çalıştık. Başına geçtiğim Türk milletinin şan ve şerefi için gece uyumadım, gündüz oturmadım, ölesiye bitesiye çalıştım. Tanrı yardım etti, bahtım yar oldu, yoksul milleti zengin ettim. Türk milletini bütün milletlerden üstün kıldım.
Ey Türk Oğuz Beyleri! Üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe bil ki,  Türk milleti, Türk yurdu, Türk devleti, Türk töresi bozulmaz.
Ey Ölümsüz Türk Milleti! Titre ve kendine dön. Su gibi akıttığın kanına, dağlar gibi yığdığın kemiklerine layık ol.” [10]
Diğer yazıtlarla birlikte ele alındığında Türk milliyetçiliğine duyulan ihtiyaç gayet somut olarak görünecektir.
 O zaman Türk milliyetçiliğini, Türk milletine duyulan derin sevgi, onu koruma ve yüceltme, ona hizmet etme ve onun değerlerini yaşama/yaşatma ideali olarak tanımlayabiliriz.
 
 
 
[1]TURHAN Metin, Başbuğ Türkeş, syf, 151, Kripto Basım, yayım, Dağıtım Ltd. Şti. Haziran 2014, Ankara
[2] Ziya GÖKALP, Türkçülüğün Esasları, syf22, MEB, 2016, İstanbul  (Mehmet Kaplan- Türk Klasikleri)
[3] Ayhan Tuğcugil, Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi,  syf, 49,Töre- Devlet Yayınları, Ankara, 1980
[4] Erol Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, syf,9, İrfan Matbaası, 1975, İstanbul
[5] Erol Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, syf,106, İrfan Matbaası, 1975, İstanbul
[6] Bahar İlhan, Başbuğ Türkeş ve Dokuz Işık, syf104, kamer Yayınları, 2016, İstanbul
[7] Bahar İlhan, Başbuğ Türkeş ve Dokuz Işık, syf76, kamer Yayınları, 2016, İstanbul
[8] Alparslan Türkeş, Dokuz Işık ve Türkiye, syf, 82, Kervan Yayınları
[9] TURHAN Metin, Başbuğ Türkeş, syf, 151, Kripto Basım, yayım, Dağıtım Ltd. Şti. Haziran 2014, Ankara
[10] Prof. Dr. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, syf, 23 Hisar, 2003
Yorumlar (0)
Son Yorumlar
Niğde basını özgürrrrrrrrrrrrrrrr
niğdemizin medarı iftiharı.seni seviyoruz büyük başkan. canımızsın.öl de ölelim....
HAYIRLI OLSUN.BAŞARILAR DİLERİZ.
Güzel ilçemiz çiftlikte bunu yapan birkaç ahlaksız yüzünden su heba oluyor.Dünya bir damla su için belki savaşacak.Hocalarımızın bu cuma ve gelecek cuma namazlarında hutbede bu konuya değinmelerini öneriyorum.Ahlaksızlara inat suyumuzu dikatli kullanalım.su hayattır.
sanki kemerhisarda bundan önce yüzlerce vaka çıkmış gibi haber yapıyorsunuz YALAN HABERİ BIRAKIN İDDANIZI İSPATLAMAKLA SORUMLUSUNUZ.
20°
açık
24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60 24_09_2013_02 Image Banner 142 x 60
Günün Anketi Tümü
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
BOR'da Hangi Yatırım Gerçekleştirilmeli... Geliştirilmeli...
Günün Karikatürü Tümü
Namaz Vakti 05 Temmuz 2020
İmsak 03:31
Güneş 05:18
Öğle 12:51
İkindi 16:44
Akşam 20:14
Yatsı 21:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 30 63
2. Trabzonspor 29 58
3. Sivasspor 29 53
4. Galatasaray 29 52
5. Beşiktaş 29 50
6. Fenerbahçe 30 49
7. Alanyaspor 30 48
8. Göztepe 30 38
9. Gaziantep FK 30 38
10. Antalyaspor 30 37
11. Kasımpaşa 29 35
12. Gençlerbirliği 30 32
13. Denizlispor 30 32
14. Malatyaspor 30 29
15. Çaykur Rizespor 29 29
16. Kayserispor 29 28
17. Konyaspor 29 27
18. Ankaragücü 30 25
Takımlar O P
1. Hatayspor 31 57
2. Bursaspor 32 55
3. Adana Demirspor 31 54
4. Erzurum BB 31 53
5. Akhisar Bld.Spor 31 51
6. Fatih Karagümrük 31 50
7. Altay 31 50
8. Ümraniye 31 44
9. Keçiörengücü 31 44
10. Giresunspor 31 44
11. Menemen Belediyespor 32 42
12. Balıkesirspor 31 35
13. İstanbulspor 31 34
14. Altınordu 32 33
15. Boluspor 31 30
16. Osmanlıspor 31 24
17. Adanaspor 32 21
18. Eskişehirspor 31 12
Takımlar O P
1. Liverpool 32 86
2. Man City 32 66
3. Leicester City 33 58
4. Chelsea 33 57
5. M. United 33 55
6. Wolverhampton 33 52
7. Arsenal 33 49
8. Sheffield United 32 47
9. Tottenham 32 45
10. Burnley 32 45
11. Everton 32 44
12. Newcastle 32 42
13. Crystal Palace 33 42
14. Southampton 32 40
15. Brighton 33 36
16. West Ham 32 30
17. Watford 33 28
18. Aston Villa 32 27
19. Bournemouth 33 27
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 74
2. Barcelona 33 70
3. Atletico Madrid 34 62
4. Sevilla 33 57
5. Villarreal 33 54
6. Getafe 33 52
7. Real Sociedad 33 50
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Valencia 34 47
10. Granada 34 47
11. Osasuna 33 44
12. Levante 33 42
13. Real Valladolid 34 39
14. Real Betis 34 38
15. Deportivo Alaves 34 35
16. Eibar 33 35
17. Celta de Vigo 34 35
18. Mallorca 34 29
19. Leganés 33 25
20. Espanyol 33 24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@