banner689

Taşeronları ve Niğde'nin İş Sorunu Bakan'a sordu

CHP’li Vekil Gürer, Taşeronları sordu, Bakan “Sabır” dedi. Akp’li vekiller alkışladı

Taşeronları ve Niğde'nin İş Sorunu Bakan'a sordu

banner785
CHP Niğde Milletvekili, KİT Komisyonu ve CHP Emek Büroları Üyesi Ömer Fethi Gürer’in  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na yönelttiği 24 soruyu Bakan  yanıtladı. CHP Niğde Milletvekilimiz Sayın Ömer Fethi Gürer’in sözlü soru önergesinde “Taşeron işçilerin kadroya alınması yönelik bir çalışma var mı” sorusuna Bakan : “ Alt işveren işçilerinin kamuda istihdam edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalarda sorumlu kuruluş Maliye Bakanlığı olarak belirtilmekle birlikte eylemle ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ise: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Kalkınma, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Hazine Müsteşarlığı, SGK, TÜİK, Türkiye Belediyeler Birliği, İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları, ilgili meslek kuruluşları, ilgili STK’lardır.” dedi. Bu yanıt üzerine CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer söz alarak Bakandan taşeron işçiler,4 C’liler, Emeklilikte yaşa takılanlar için net yanıt istedi. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer şöyle dedi: “Kamuoyunda sürekli gündemde olan bir konu. Biraz evvel teknik olarak geçildi ama bu taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili verilen bir söz vardı, hâlâ bu yaşama geçmedi ve aradan geçen üç aylık süreden bir üç ay süre daha geçti. Bu konuda bir net bilgi verirseniz. Ne zaman geçerler? Bununla ilgili çalışmalar ne aşamada? İkincisi, 4/C'lilerin statüleriyle ilgili düzenlemenin ne zaman yapılacağı konusunda net bir yanıt ve emeklilikte yaşa takılanlar. Bunlarla ilgili bir çalışma olacak mı, olmayacak mı? Çünkü sürekli bir umut var. Umutla bekleyiş sürüyor. Bu üç konuda net olarak yanıt verirseniz memnun olacağım.” soruları üzerine Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ,” Her üç konuda da net cevabım: Biraz sabır.” dedi. AKP’liler Bakanın yanıtını alkışlarla karşıladılar.

NİĞDE İLİNDE 61 KİŞİ ALINMIŞ
.CHP Niğde  Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in  Niğde ilinde  kamu kurum kuruluşlarında   çalışan  taşeron işçisi sayısı sorusunu da yanıtlayan Bakan “2016 Ocak itibarıyla Niğde ilinde kamu kurum ve kuruluşlarında alt işverene bağlı çalışan toplam sigortalı işçi sayısı 2.007'dir” dedi .

Ömer Fethi Gürer’in  işçi alımına yönelik sorusunu da yanıtlayan  Bakan Müezzinoğlu ,“ İŞKUR kayıtlarına göre, 07/06/2015 ve 01/11/2015 tarihleri arasında Niğde ilinde, kamu kurum ve kuruluşlarına 61 işçi alınmıştır.”dedi. Gürer’in,“ Orada kayıtta problem var.”demesi üzerine Bakan ,“Bunu tekrar bakalım”dedi.
 
ÇOCUK İŞÇİLİK DENETİMİ
 
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in çocuk işçilerin sorunları, kaçak olarak çalıştırılan çocuklar,çocuk işçilerin çalışma sürelerine yönelik sorularını da Bakan  Müzezzinoğlu yanıtladı:“ 2016 Ocak-Eylül döneminde teftişi yapılan iş yerlerinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun "Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı" başlıklı 71'inci maddesi ile Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerini ihlal eden toplam 32 iş yerine idari para cezası uygulaması istenilmiştir. Bunun yanında, İş Teftişi Tüzüğü'nün 55'inci, 15'inci ve İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği'nin 11'inci maddeleri gereği iş yerlerinde işçilerin yaşına ilişkin mevzuata aykırılıklar tespit edilmesi hâlinde ilgili mülki amire gönderilecek bir yazıyla işçilerin çalışmaktan alıkonulması istenebilmektedir.”dedi.
 
123.844 TEFTİŞ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
 
Niğde Milletvekilimiz  Ömer Fethi Gürer'in iş sağlığı ve iş güvenliğine yönelik sorusunu da yanıtlayan Bakan Müzezzinoğlu ,“ 1/1/2012 ile 5/10/2016 tarihleri arasında işin yürütümü ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden "programlı" ve "program dışı" olmak üzere 123.844 teftiş gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen tüm teftişlerde 15.989 genç, 6.448 çocuk işçiye rastlanılmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun "Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı" başlıklı 71'inci maddesi ile Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerini ihlal eden 208 iş yeri hakkında idari para cezası uygulanması istenmiştir.”dedi.

YURT DIŞI İŞÇİLER
CHP  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurt dışında çalışan  vatandaşlarımızın  sigorta primlerine yönelik sorunlarını da Bakana  yöneltti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müzezzinoğlu bu bağlamda yaşanan sorunlarla ilgili verdiği yanıtta şöyle dedi:“5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 5'inci maddesinin (g) bendiyle ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri hakkında kısa vadeli sigorta kollarıyla genel sağlık sigortası hükümleri, sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri hâlinde ise isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanmaktadır. Yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerin işverenleri tarafından sadece yüzde 12,5'u GSS primi ve yüzde 2 oranında kısa vadeli sigorta kolları pirimi ödenmekte olup, bu kapsamda isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlanmak isteyip yüzde 20 oranındaki uzun vadeli sigorta kolları primini isteyenlerden ayrıca GSS primi alınmamaktadır. Diğer yandan, bu kapsamda yurt dışındaki iş yerlerinde çalışan sigortalıların, bu sürede ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 5510 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık şeklinde değerlendirilmektedir.”

30.808 YABANCIYA İZİN VERİLMİŞTİR
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in  son beş yılda  yabancılara  verilen çalışma  izinlerine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Bakan  Müzezzinoğlu şöyle dedi: “ Türkiye dışında ikamet eden yabancıların son üç yıldaki başvurularının ağırlık olarak lise, yüksekokul ve üniversite mezunu olduğu görülmüştür. 2013'te 6.019'u erkek, 9.192'si kadın olmak üzere toplam 15.211; 2014'te 6.648'i erkek, 12.755'i kadın olmak üzere toplam 19.403; 2015'teyse 11.805'i erkek, 19.003'ü kadın olmak üzere toplam 30.808 yabancıya izin verilmiştir. Son üç yılda ağırlıklı olarak konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri hane halklarının işverenler olarak faaliyetleri imalat ve inşaat sınıflarında olmak üzere 2013'te 17.426'sı erkek, 28.402'si kadın olmak üzere toplam 45.828; 2014'te 20.999'u erkek, 31.307'si kadın olmak üzere toplam 52.306; 2015'teyse 26.908'i erkek, 37.632'si kadın olmak üzere toplam 64.080 yabancıya izin verilmiştir.”dedi.
Bakan  Gürer’in  yabancılara verilen çalışma izinlerinde sınırlandırmaya gidilip gidilmediği yönünde sorusuna da verdiği yanıtta:“4817 sayılı Kanun'un "Türkiye'nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerle sağlanan haklar saklı kalmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma izinleri, iş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşullarının gerekli kıldığı hâllerde belirli bir süre için tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, iş kolu veya mülki ve coğrafi alan itibariyle sınırlandırılabilir." hükmü gereğince son beş yılda çalışma izinlerinde herhangi bir sınırlandırma getirilmemiştir.”
 
ESNAF VE  SANATKALAR PRİM BORCU
 
 Niğde  Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in  Esnaf ve Sanatkaların  prim borçlarına ilişkin sorusunu da Bakan şöyle yanıtladı:“ 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 62'nci maddesi ile 5510 sayılı Kanun'un 81'inci maddesinin (1)'inci fıkrasına eklenen bent gereğince 4/B kapsamındaki sigortalılar, kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şartıyla 01/10/2016 tarihinden itibaren aylık 568,22 TL yerine 485,87 TL ödeyebileceklerdir. 5 puanlık indirim sonucu 4/B kapsamında ödenecek prim tutarına 82,35 TL indirim uygulanacaktır.”.

4C’LİLER DURUMU
Niğde  Milletvekili Ömer Fethi Gürer  4 C statüsünde çalışan üniversite mezunu personelin memur  kadrosuna alınmasına yönelik  sorusunu da yanıtlayan bakan Müzezzinoğlu şu yanıtı verdi.:“ Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını kapsayan 3'üncü Dönem Toplu Sözleşme'nin Genel Hükümler kısmının……"Bazı işçilerin kamu görevlisi ve geçici personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi" başlıklı 36'ncı maddesinde; "(1) Kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere ilgili yer ve birimlerinde memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olanların, KİT'lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır.(2) 657 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır." hükümlerine yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde Bakanlığımızca çalışmalar sürdürülmektedir.”.
 
 
NİĞDE’NİN İŞ  SORUNU
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in  Niğde ilinde  İŞKUR tarafından  istihdam edilen kişilerle  ve açılan kurslarla ilgili sorusunu da yanıtlayan Bakan Müzezzinoğlu  bu konuda da şunları söyledi:“Niğde ilinde işsiz ya da daha iyi şartlarda iş arayanlardan 2013'te 8.431, 2014'te 9.211, 2015'te 12.330, 2016 Ocak-Ağustos döneminde 8.252 kişi Türkiye İş Kurumuna başvurmuştur. Kamuda işe yerleştirme sayısı 2013'te 119, 2014'te 121, 2015'te 80, 2016 Ocak-Ağustos 13 kişidir. Özel sektörde işe yerleştirme sayısı 2013'te 2.732, 2014'te 3.345, 2015'te 3.717, 2016 Ocak-Ağustos döneminde 2.331 kişidir.Niğde ilinde anılan yıllarda düzenlenen 590 kurs ve programa 1.677 erkek, 1.294 kadın olmak üzere toplam 2.971 kişi katılmış; bu kurslar için toplam 6 milyon 446 bin 248 TL harcama yapılmıştır.Niğde ilinde 2013-2016 döneminde istihdam garantili mesleki eğitim kurslardan mezun olanların ortalama yüzde 79'u istihdam edilirken iş tecrübesi kazandırma programı olarak uygulanan işbaşı eğitim programını başarıyla bitirenlerin ortalama yüzde 75'i istihdam edilmektedir.İşsizlik ödeneği için 2013'de 1.529, 2014'de 2.526, 2015'de 3.101, 2016 Ağustos ayı itibarıyla 4.033 kişi başvuruda bulunmuş; 2013'de 1.072, 2014'de 1.247, 2015'de 1.509, 2016 Ağustos ayı itibarıyla 1.823 kişi işsizlik ödeneğine hak kazanmıştır.”

 

Kaynak: TİYO AJANS
banner697

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.